Много са лесни за изпълнение и точно това ни кара да не им се доверяваме и да ги пренебрегнем с лека ръка…. Ако разберем същността им в дълбочина, ще осъзнаем, че чрез тях постигаме контрол на подсъзнателно ниво, който ще се задейства автоматично в критична ситуация или без никакъв проблем можем да го задействаме на съзнателно ниво…..

1. Насочване, фиксиране, задържане на вниманието върху предмет от конкретната обстановка, който с нищо не се отличава от другите неща наоколо. Стараеме се да открием нещо в него, което заслужава вниманието ни……

2. Превключване на мислите от интересен към неинтересен обект- откриване на специфичното в него….

3. Ако се намираме в динамична обстановка и го осъзнаем, пренасочваме вниманието към нещо неподвижно, изключваме съзнанието от конкретната външна среда, преставаме да я възприемаме…..

4. Съзнателно мислим върху интересуващ ни проблем няколко дена, като избягваме да получаваме информация за него от нормалните източници /литература, специалисти, приятели и пр./. След няколко дена ще установим, че сме получили фактическа информация за интересуващия ни проблем от общото информационно поле, по неизвестен ни начин….

5. Практикуване на ритмично и психично дишане със създаване на затворен контур /притискане на ръцете и краката към тялото/, при което енергията циркулира вътре в тялото и няма обмен с външната среда.

6. Вътрешен преглед и осъзнаване на енергийния баланс във всеки орган и в тялото като цяло. Ако осъзнаем например, че имаме активизирана дейност да речем на половите жлези, най-лесния начин да преразпределим енергията е да умножим наум две двуцифрени числа- например 17 по 13….Още докато изчисляваме можем да усетим как енергията напуска съответната област. Всички излишъци от енергия могат да се насочват към слънчевия сплит. От тук енергията може да бъде оптимално насочена на където пожелаем. Всъщност половите органи са фокусна точка, от която енергията на целия организъм може да бъде насочена към слънчевия сплит. Ако се научим да владеем емоциите, страстите, мислите си, за нас просто няма да има невъзможни неща….

Прогностика и ясновидство

Прогностиката в астрологията, ясновидството или съновиденията се подчинява на сложни закономерности. Всеки процес, включително човешкият живот, е обмен на енергия и информация. Телата и от живата и от мъртвата природа локализират енергия и информация в себе си. Информацията е енергия, излъчвана в околната среда или съхранявана в кръговете на информационно-енергийна обмяна на органите на живи същества или в тела от мъртвата природа или в общото биомагнитно поле. Човек е в състояние да мобилизира енергията си, да получи информация от общото поле и да я обработи. Всъщност той във всеки момент получава огромно количество информация, но само незначителна част от нея е в състояние да осъзнае. Останалата по-голяма част отново се връща в общото информационно поле.

Получаването на информация от бъдещето /прогностика, проскопия, ясновидство/ или от миналото, става като факторът време почти се изплъзва от контрола на съзнанието. В редки случаи е възможно по косвен път да се стигне до извод за възможното време на проявление на минало или бъдеще събитие. И в двата случая се мобилизират психически и физически сили, които могат да коригират събитието. Опростено процесът на „ясно виждане“ в бъдещето, чрез сънища, астрология или проскопия , протича по следната схема:

При съзнателно търсене на информация, човек изпраща своята енергия към интересуващия го обект, слива се с него, включва го към своя енергиен обем и по създадения по такъв начин канал, получава интересуващата го информация. При несъзнателно търсене на информация, но при улавянето и, механизмът е същия……

Такава постановка на механизма на прогнозиране чрез сънища или ясновидство изключва фатализма – съществува възможност за активиране на коригиращи фактори, които да предотвратят нежелани събития…

Това е обяснението защо по-голяма част от ясновидски сънища или прогнози не се сбъдват – задействат се съзнателно или несъзнателно коригиращи сили…..

Същата постановка обаче дава възможност за практикуване на т.н. магия – външно влияние върху обекти, чрез насочена информация и енергия. Всъщност информация непрекъснато се излъчва, предава, приема, но много по-малко се осъзнава….и използва……

Осъзнаването и използването и може да направи живота по-интересен и вълнуващ. Развитието на способностите за осъзнаване на информацията се подчинява на контрол. За целта е необходимо пределно внимание към собствената физика, психика, задълбочено осмисляне и максимално осъзнаване на собствените действия. Пренастройването на съзнанието, носочването му към външната среда или навътре, с цел да бъде получена информация, може да бъде постигнато и да стане навик в резултат на повече или по – малко упражнения.

Ясновидството е сила, която може да бъде използвана за добро или за зло….

Човек приема огромно количество енергия и информация от околната среда. Но да я задържи и използва целенасочено може само подготвения за това човек. Всъщност натрупването и би могло да бъде опасно както за индивида, така и за околните… Насочването на енергията с цел използването и за външно или вътрешно въздействие става чрез превключване на съзнанието към контрол на дишането и дейността на жизненоважни органи или в другия случай изцяло към външната среда. Когато е превключено съзнанието към управляване на процесите в организма, вниманието към външните промени е отклонено и занижено или изцяло изключено, но някои от тези външни промени могат рязко и силно да повлияят на организма, да доведат до увреждане или направо да окажат пагубно въздействие върху него.

При втория случай, когато е освободено съзнанието от получаване на информация от собствения организъм и контрол на процесите в него, същата опасност за разстройство на нормалните функции на органите продължава да съществува, като тоя път опасността идва от вътрешните промени… И въпреки че овладяването на необикновени сили е твърде примамливо, ако то не бъде подчинено на строг контрол и висок морал, то неминуемо води до разрушения и страдания….

В резултат на усилията за овладяване на енергията, човек неминуемо ще се усети като една естествена, органична част от огромна сила, като съзнанието става част от общото информационно поле. Човек може да се научи да владее чувствата /да ги игнорира или разгаря до край/, мислите, усещанията си, да облекчава или отстранява болка, да изпраща и получава каквато пожелае информация, да стане едно цяло със свръх-Аза си….

Задължителни условия за успехи в тая насока са отличното физическо здраве, добрата и здрава психика, реалистичният светоглед……Задължителен е абсолютен ред както във физическото, така и в психическото тяло….

Процесът на овладяване на тая енергия включва:

-системна и непрекъсната подготовка и тренировки

-“ключ“, който отваря и задейства насочването на енергията и информацията

– ритуали, молитви, астрология, сънища, съзнателна команда…

Първата стъпка по пътя на съзнателното използване на енергията и информацията е изграждането на контрол над жизненоважните процеси, свойствени за човешките същества. Постоянното внимание към организма и неговите сигнали е задължително условие за успешно максимално превключване на вниманието към външната среда и последващото връщане към нормално състояние. Добрият ред във физическото тяло и психиката се възпитават и усъвършенстват чрез постоянна практика, като преди това е осъзната необходимостта от следните задължителни условия:

-пълно въздържане и контрол на всякакви емоции- любов, омраза, страх, злоба, съжаление….

Чувствата трябва да бъдат управлявани толкова успешно, колкото успешно командваме ръцете или краката си…

Трябва да се овладее умението да бъдат потушени емоциите при необходимост, както и да бъдат засилени до крайност, ако решиме….Това ще съхранява силата ни и тя ще може да бъде използвана при необходимост…

-контролът на мислите е също задължително условие, което осигурява възможностите ни да насочиме силата си в определен момент към конкретна цел….

-контролът над усещанията за да можем да притъпяваме или отстраняваме физически дразнители, които възпрепятствуват насочването на енергията в определена посока, е другото необходимо условие за успех при превключване на съзнанието…. Ако се осъзнае необходимостта или желанието за повишаване на личната сила, която да направи живота ни по-богат и интересен се пристъпва към конкретни промени и упражнения, които следва да създадат необходимите предпоставки за осъществяване на тая цел.

За практикуващите са важни някои външни условия и лични навици, които трябва да бъдат създадени и осигурени още в самото начало на практиката. Те включват хранителен , физически режим и обстановка на практикуване. Храненето трябва да бъде леко диетично – плодове, зеленчуци, млечни произведения. Трябва да се избягват кофеин, никотин, алкохол- тия малки ограничения скоро ще бъдат компенсирани от далеч по-интересни усещания. Много специално внимание следва да се отдели на дишането, което в последствие ще даде възможност да се осъзнаят усещания под прага на досегашната чувствителност, ще остави жизнените процеси да текат на минимално равнище и ще се освободи голямата енергия, която при обикновени условия е необходима за белодробното дишане – тая енергия ще се насочи за връзка с общото информационно поле.

В началния период на практикуване е от особена важност обстановката и психическата нагласа – всички външни дразнители трябва да бъдат изолирани – резки и силни шумове, течаща вода, включени електроуреди; в периоди на повишена слънчева активност или по време на буря не бива да се практикуват упражненията. В никакъв случай не бива да се правят упражненията особено за освобождаване на съзнанието от контрол над организма и за връзка с общото информационно поле при емоционална или психическа нестабилност.

До първите положителни резултати се стига бързо и лесно – за срок от 2-3 седмици след започване на упражненията. Проблем може да се яви след това, ако те не са усвоени прецизно. Той е свързан с преминаването от свят на крайните величини в света на безкрайните – в мозъка постъпва безразборна информация от общото поле- чуват се гласове на несъществуващи хора или животни, виждат се невероятни неща, които никой друг не вижда, вижда се на тъмно или със затворени очи, усещат се миризми, които другите не усещат…, усеща се как енергията се движи в собствения организъм и тя може да бъде насочвана, измествана…

Практикуване на насочване на съзнанието към получаване на информация и контрол на собственото тяло:

Всички хора в различна степен притежават способности, които дори на самите тях не са добре познати, но чрез упражнения могат да бъдат засилени, динамизирани, опознати и в последствие да намерят приложение…. Могат да бъдат практикувани по всяко време на денонощието, но твърде подходящо време е рано сутрин, като те се явяват подготовка за предстоящия ден или вечер, като заключение на дейността в будно състояние и подготовка за сън.

Една възможна последователност, която може да се следва в начален етап на практикуване е следната:

-зареждане с енергия – изправен стоеж, с лице на север, краката леко разтворени, ръцете вдигнати , с длани нагоре, обърнати към небето – представата е за своеобразен мост, съединителна линия между космичните и земните сили. Мисълта за кратко време се съсредоточава върху тая линия, докато се усети човек наистина просто като проводник….Следва доближаване на дланите, насочвене на енергията от главата към слънчевия сплит, докато се концентрира в слънчевата чакра. Подходяща е визуализацията на това насочване и концентриране на енергийния поток…

-релаксацията и медитацията, които следват, ще допълнят концентрацията на енергията – релаксацията е задължителна предпоставка за всички духовни и паранормални търсения и изживявания, като медитацията се явява най-лекия и благоприятен метод за релаксация. Релаксацията е мускулно отпускане и разтоварване, а при медитация е съчетано с един вътрешен диалог или молитва, която има за задача да ни доближи максимално до подсъзнанието. Идеята е цялото ни физическо същество да се изпълни с покой и да се върне към първоизточника си….. Подходящи за медитацията са тихата и спокойна музика, ароматът на тамян, светлината на свещите, чийто пламък можем да наблюдаваме без напрежение, усилие или тревога, докато се усетим като част от едно безгранично цяло…. За да ни завладее покоя при медитацията можем да оставим въображението си да види засяването на семената на чудни или любими цветя, покълването им, порастването им…; можем да се потопим в синевата на небето и да полегнем в бял, пухкав облак..; можем да се разходим в гората, в тревата и да усетим лек и приятен ветрец…. Всъщност медитацията ни дава съвсем естествени и силни усещания – те са признак за сполучливо медитиране……

Друг метод за релаксация, който едновременно отпуска и стимулира жизнеността, както и психическата концентрация е детайлния преглед на физическото тяло – започва се от пръстите на краката и се преминава през всеки орган на тялото докато се усети максимално оросяването и енергизирането му…..

В комплекса от упражнения се включват и такива, които засилват способността за съсредоточаване – например извикваме в съзнанието представа за черна дъска, върху която бавно и уверено се изписват цифрите от 1 до 9, като задържаме представата върху изписването на всяка цифра около 1 минута – т.е. упражнението продължава 10 минути…. Следва ритмично дишане, като под ритмично дишане се разбират равни интервали на вдишване и издишване и между тях интервал, равен на половината от времето на вдишване, за задържане на процеса…. Тоя интервал е необходим за пълното усвояване на външната енергия, която приемаме с дишането. Отчитането на времето и интервалите става по пулса. Задължително условие е ритмичното дишане да доставя удоволствие- това е внимателно, любовно отношение към организма, към тялото, към действията му и е предпоставка за успешното упражняване. Ритмичното дишане е увертюра към психичното дишане, по време на което ще трябва да получим усещания под прага на обикновената ни чувствителност…..

Комплексът от упражнения може да включва и други такива и да се провеждат по няколко сеанса дневно, докато превърнем релаксацията и концентрацията в потребност и условен рефлекс. Седмица или две след започване на редовните упражнения, в някакъв момент, без да сме поискали съзнателно, ще усетим топли и мощни вълни, които ни обгръщат и се стремят да ни увлекат със себе си…..

Този момент трябва да бъде регистриран и усетен пълноценно, но не бива да се потапяме в него- все още не притежаваме силата да контролираме подсъзнателно физиологичните процеси в организма и да то оставяме без надзора на съзнанието. Но този момент е важен, защото това са първите и задължителни успехи, за да се премине към опити за насочване на съзнанието изцяло към външната информация и получаване на максималните количества енергия, необходими за паранормални изживявания.

Една от техниките за целенасочено и избирателно получаване на информация от общия информационен поток е „летенето“ или „раздвояването“. По удобно е да се практикува по време на сън, но няма проблем и в будно състояние да се упражнява. Целта е да се получи някаква желана информация и ако това провокира желание, независимо дали вярваме или не, че ще я получим, ние се научаваме да „летим“ и да я получаваме. Всъщност желанието е необходима и достатъчна предпоставка да изостряме телепатичните и общо парапсихичните си възможности. Ако все пак не се получава, то или не сме достойни или в текущия момент имаме други задачи, които не осъзнаваме…. А техниката за начало е лесна, като не се забравят общите условия за практикуване на тия способности – най-общо- здравословен начин на живот- психически и физически….

Състои се в следното:

-силно желание и осъзнаване на необходимост от раздвояване, което примерно ще е насрочено за след 30 дни – това е период, който е необходим за затвърждаване на подсъзнателно ниво на тая задача…. -всяка вечер, по едно и също време, се заспива с тая идея, като се отчита времето, което остава до „летенето“……

– денят, предшестващ „пътешествието“ в съня е специален- освен леката диета, която ще изостри сетивата, е препоръчително отдаване на силни емоции, но без загуба на контрол над тях….Програмира се „полета“ до определено място, време или човек и той ще стане реалност в съня. Трябва да сме подготвени, че в началото ще видим тялото си, оставено в леглотоq и може да пожелаем да се върнем в него….“Пътуващият“ в сънищата не трябва да изпитва неконтролиран страх или желания…. „Летенето“ си е свиделство за развитие и усъвършенстване…..

Работа с аурата

Още в края на деветнадесети век сериозни учени – медици и инженери обръщат внимание на аурата като физическо явление. Окултистите виждат в нея потвърждение на съществуването на „астрално тяло“, което проектира физически, психически и духовни компоненти на личността.

Работата с аурата тепърва представлява провокация и за хората и за науката. Съществуват различни дефиниции на аурата, като за целите на това изложение, ние ще я схващаме като лична енергия, която можем да насочваме и използваме.

Упражнения с аурата:

1.Представяме си, че виждаме /именно виждаме – не осъзнаваме/, чувстваме как нашата аура изтича от нас и се насочва към конкретен обект, който ще разгледаме…..

Когато достигне до обекта, поради физичните закони за пречупване при смяна на средата за разпространение на импулса, очертанията на цялото тяло стават ясно видими за нас. Плътното тяло става като че ли прозрачно, само с видими контури – външни и вътрешни, на всичко, което е включено в тялото…..Това упражнение може да започне отначало с обект с познато вътрешно устройство – човек, компютър или автомобил….След това се прави с обекти, за чиито вътрешно устройство нямаме знания….

2.Виждаме как нашата аура се разширява и обхваща колкото може повече от обстановката около нас – множество от движещи се хора, предметите наоколо….Усещаме, чувстваме ритъма – забавен или забързан, спокоен или натоварен…..Тоя ритъм съществува съвсем обективно и зависи от множество фактори- явни и скрити…..Потапяме се в ритъма…..Усещаме настроението на хората и се настройваме в съзвучие с него – ако е ведро и ние сме такива, ако е мрачно – и ние попадаме в такова настроение. Установяваме съзвучието с общия ритъм…… И…… концентрираме аурата си, насочваме я към избран обект, намятаме я над него и го виждаме извън времето – там където е бил, където е и където ще бъде……..

3. Представяме си с максимална яснота какво сме правили преди минута – усещаме настоението си, мислите си, чувствата си, вече по-пълно, отколкото сме ги усещали преди минута. Връщаме се две минути назад във времето, три минути, десет минути, преди час…… „Залавяме“ най-яркото от спомените, от проблясъците, без да се придържаме стриктно към точността във времето, но следваме хронологията – всеки следващ „заловен“ проблясък да е бил по рано във времето. Проблясъците трябва да са ярки, оцветени, плътни, наситени с чувства…И в даден момент, съвсем спонтанно, усещаме проблясъка на мълнията – виждаме себе си в минало, настояще и бъдеще…..

4. Най-елементарното упражнение, но то трябва да се превърне в условен рефлекс, ако искаме успехи в работата с аурата. Виждаме как аурата ни излиза от нас и я насочваме към някакъв обект. Намятаме го, обвиваме го с аурата си. Прибираме си я. Отново я изпращаме към обекта. Обвиваме го с аурата си, тя плавно се движи по повърхността му, изследвайки го….Все по пълно, ясно, в детайли виждаме обекта.Виждаме го и от към невидимата му страна, и под повърхността му….Гледайки обекта и загръщайки го с аурата си, ние получаваме и осъзнаваме информация за него, която не се наблюдава с просто око. Първоначално информацията, която получаваме е до известна степен деформирана и с упражнения тя става все по ясна, еднозначна и вярна.

Астрология и Вяра

Терапията на вярата е използвана от най-дълбока древност за лечение, за манипулации /магии/, за самоусъвършенстване. Съвместното използване на Астрологията и Вярата може да направи чудеса за човека. Ние знаем какви бихме искали да бъдем или какво бихме искали да ни се случи. Астрологията ще ни даде отговор кой е най-подходящия момент да насочим усилията си в тая насока. Човешкият организъм и психика се подчиняват на звездното влияние и ритми, а когато са активирани от планетите някои личностни качества, използването на силата на мисълта, самовнушението и вярата са изключително ефективни. Например в определен момент се проявява някой хроничен здравословен проблем или установяваме, че поведението ни има нужда от известна корекция – да речем смятаме че не ни достига воля или у нас се появява желание да пообщуваме с някого….

Ето една техника, която безпроблемно може да бъде практикувана: – в легнало състояние, с отпусната мускулатура, умствено концентрирани /това не означава нервно напрежение- напротив, означава усещане за спокойствие и сигурност/ можем да си въобразим това, което желаем – да оздравеем, да сме силни или самоуверени, да сме щастливи или проспериращи…..

Мислим за желанието си, представяме си нещата в детайли и можем да сме сигурни, че то непроменно ще се прояви или сбъдне. – изключително важно е първите 15 минути да не се раздвижваме изобщо. Ако издържиме тоя четвърт час неподвижни, след това ще изчезне желанието ни да мърдаме. Трудността при самовнушаването се състои от прилива на обратните идеи на това, което желаем – задължително трябва да успеем да се откъснем най-пълно от всичко друго освен от желанието си.

Трябва да успеем да насочим вътрешните си сили към него. – Отправяйки мисълта си максимално точно към желанието си, спокойно, без бързане се вдишва въздуха, като си въобразяваме, че вдишваме с него силите от Вселената, които са ни необходими. Задържаме в себе си въздуха няколко мига, като вярваме че задържаме необходимите ни енергии. – Издишваме, като вярваме, че изхвърляме от себе си това, което ни пречи. – Говорим на организма си меко, но настойчиво, за да го успокоим или динамизираме според желанието си.

Направо ще се учудим, когато установим, че организмът ни се подчинява на желанието ни или че събитията около нас се подреждат по желания от нас начин. – Когато способностите ни в тая насока достигнат едно средно ниво, което се случва след няколко сеанса, става откъсване на Аза от впечатленията и усещанията, които получава от външния и вътрешния свят. Човек става пасивен зрител на това, което става в него и извън него, без да взема участие. Точно това състояние, в което ставаме безпристрастни наблюдатели на случващото се с нас, е най-подходящото за целенасочено самовъздействие. Дори и колебливи в началото, усилията ни за въздействие чрез вяра винаги дават повече или по-малко положителни резултати.

www.astrosite.org