Лекуване на двете страни
Бих искала да напомня отново, че ефектът от астралната пъпна връв е като от незатворена телефонна слу­шалка. Тази слушалка трябва първо да се сложи на мя­стото й, за да послужи като бариера на информационния поток, което, разбира се, се отразява и на двете страни. Това не означава, че никога повече няма да набирате съответния номер, но отсега нататък след разговора ще трябва да прекъсвате връзката, за да избегнете продъл­жителния нежелан симбиотичен контакт. Ако сте сигурни, че причината за онова, което ви сму­щава в отношенията ви с определен човек, е наличието на астрална пъпна връв, можете да си послужите с някой от многото различни начини за бързо реагиране, възпре­пятстващи едно или друго неприятно енергийно влияние или появата на психични феномени.
Решите ли се на такава стъпка, първото най-важно не­що ще е постигането на обратна духовна връзка с Пър­воизточника. Прилепването към всичко земно на мате­риално, ментално и емоционално ниво произлиза от из­губената връзката с висшия Аз. При раждането си все още сме били едно с всичко. Усвоявайки уроците на жи­вота и срещайки се с други хора, ние „изпадаме” от със­тоянието на единение в света на ограниченията и отделността. Този процес е от изключително значение, тъй като само когато се отдели и разграничи, човек се индиви­дуализира. Същевременно обаче, ако преживяванията му са мъчителни и деструктивни, неговата духовна връзка с Първоизточника може напълно да се прекъсне.
За да обърнем това развитие, трябва отново да повяр­ваме във висшия Аз като в пътеводна звезда, защото той е носител на базисното доверие и упованието в цялото съществуване, които могат да ни освободят от всички из­мамни убеждения и зависимости. Описаната в тази кни­га работа с енергиите и чакрите ще подпомогне вашето израстване. Измолена за себе си, енергийната благосло­вия, на която се спрях в предходната глава, е друго сред­ство за възстановяване на връзката с висшия Аз. Просто променете текста според нуждите си. Но всекидневната молба да бъдеш воден и защитаван според мен е най-ефикасна. Висшият Аз ще избере най-добрия път за ре­шаване на всички ваши задачи и проблеми и с времето ще привлича вниманието ви върху себе си все по-често, дарявайки ви с прозрение и интуитивна увереност.
Както бе казано неведнъж, астралната пъпна връв ви­наги е двустранна. В основата й стоят любовта или най-малко симпатията. Това обстоятелство прави прекъсва­нето й толкова трудно и съответно нерядко води до реци­диви. Любовта, която желае да властва, не може да се до­зира, при нея винаги става дума за „всичко или нищо”. Спешната помощ в енергийната сфера дава временен ре­зултат и не може да замести работата върху себе си. Срещала съм хора, които просто изтръгват от аурата си нежеланите връзки, „защото другият ги дърпа”. После обаче си продължават постарому. По този начин пъпна­та връв почти веднага се образува отново. Само когато се поровите в себе си за причините и осъзнаете всички взаи­мозависимости, ще промените успешно своя модел и рес­пективно – своите отношения. Това включва както сис­темно очертаване на границите на физическо и на астрално ниво, така и отказ от собствения стремеж за до­миниране и оказване на контрол.
На второ място се налага да преосмислите предста­вата си за любовта и да се конфронтирате с проблема за преходността на физическото съществуване. Всяко прия­телство или любовна връзка все някога свършват. Дори ако тази мисъл отначало ви натъжава, постарайте се да не се вкопчвате в каквото и да било, опитвайки се да го задържите, а да се наслаждавате на това, което се случва в момента. Ако можете да приемете идеята за края, ще подхождате  по-отговорно  към  скъпоценното време, което ви е дадено да сте заедно с любимия човек. И убе­дили се, че никой друг не е в състояние да засити косми­ческия ви глад за любов и свързаност, ще намерите пра­вилната, подходяща за вашия съюз човешка мяра.
Надявам се, че сте открили и себе си в списъка с дис­позициите и в общи линии сте наясно кога и в какво да се самонаблюдавате, ако искате да избегнете симбиозата.
Когато близостта е твърде голяма, а не се предвижда прекратяване на отношенията, е желателно другият съ­що да се потруди съзнателно над собственото си преобразяване. В противен случай най-вероятно ще реагира със страх и ще се мисли за изоставен, което на свой ред ще породи у вас състрадание и чувство за вина. Така ед­ностранните ви усилия ще бъдат подкопани. Ако обаче и двамата сте съгласни да се освободите взаимно, можете да пристъпите към ритуала за прекъсване на пъпната връв. Необходимостта да се заемете сами с разрушаването на властническите структури, защото партньорът/ парт­ньорката ви не ще и да чуе за отграничаване или пък смята енергийната работа за чиста безсмислица, ще ви изправи пред споменатите противодействия. Да свърши­те работата и на двамата е, разбира се, много по-трудно. Ще ви трябва повече време и повече търпение, а ако партньорът ви се окаже абсолютно резистентен към как­вато и да било положителна промяна, бъдете готови при определени обстоятелства окончателно да се разделите.
Докато отстранявате астралната пъпна връв, съзна­нието ви също ще се променя, а невидимите взаимовръз­ки ще започнат да се проявяват. Съвместният живот на хора с твърде различна степен на осъзнатост е меко ка­зано сложен. Те схващат погрешно думите на другия и от това общуването страда. За да се нивелират крайно раз­личните хоризонти в една връзка, се иска много само­отвержена любов. Само истинската любов е в състояние да приеме различията и да уважава партньора такъв, какъвто е.
Тя обаче може да вирее единствено при наличието на равнопоставеност.

Подчинението и самолишаването не са любов, а само жертвената страна на модела сила/без­силие. Осъзнаете ли тези взаимовръзки и започнете ли да се освобождавате от тях, с течение на времето ще ви бъде все по-малко възможно да живеете заедно с човек, който се опитва да властва над вас. Ако той не приема несъгласието ви с всичко и не го споделя, а се придържа здраво към старите параметри, вие вече не си подхожда­те и пътищата ви се разделят. Този акт ще се отрази по­зитивно и на него (не само на вас), защото собственият му опит ще го научи, че вкопчването, доминирането и за­висимостта разрушават любовта и съвместния живот.
Но каквото и да се случи, ще бъдат излекувани и двете страни. Излекуване означава постигане на цялост. То включва и интегрирането на собствените сенчести стра­ни. Ако един човек не приема негативните си аспекти, ако сам не полага усилия да ги осъзнае и трансформира, то волю-неволю ще се конфронтира с тях посредством реакциите на другите. А ако след отстраняването на ас­тралната пъпна връв връзката се разпадне, понеже еди­ният от двамата не желае да се раздели с претенцията си да доминира, той по принцип ще бъде принуден от съд­бата да се занимае отново със същата тема. Тази съдба обаче не е нещо външно, а собственото му твърдоглавие. Човекът ще продължи да създава връзки по старата схе­ма, които ще се провалят навярно все по същата позната ни вече причина, но всеки път с нещичко ще го проме­нят, колкото и да е инертен.
Сигурно трябва да се мине многократно един и същ път и темата за доминирането да се отработва в продъл­жение на много животи. От еволюцията обаче не може да се избяга, колкото и всеки да се развива според соб­ствения си ритъм. Не бива да упреквате партньора си, че се развивате по-бързо от него. Разделете се с добро, прос­тете си и продължете по своя си път!
Какво може да се постигне с енергийна работа?
Мерките за отстраняване на астралната пъпна връв се определят на първо място от това какво искате: дали да сложите край на връзката си или, ако вече сте го напра­вили – да се освободите от продължаващите енергийни влияния, или пък да я съхраните, но в променена форма. Всеки от партньорите трябва да оттегли участието си в пъпната връв, като си даде сметка за него и го прерабо­ти. Всички посегателства, страхове, желания за превес и склонност към оказване на контрол трябва да бъдат осъзнати и трансформирани. В зависимост от силата и дълготрайността на астралната пъпна връв този процес може да отнеме месеци, та дори и години. Тя не може да се отстрани просто така, с магическа пръчица, без да се замени с нищо. Енергийната работа с участието на въображението е вмешателство в полето и на двамата партньори. Съществуващата отдавна симбиоза не може да се прекрати изведнъж. Рязкото разрушаване на енергийната форма поражда вакуум, който тепърва трябва да се запълни с но­ва положителна енергия. Но тази нова енергия няма от­къде да се вземе, преди да сте постигнали яснота относно взаимозависимостите и скритите причини. Ако не знаете какво всъщност искате да промените и ви липсва ново разбиране за нещата, ще повторите някогашните модели.
Интензивността, с която астралната пъпна връв влияе на връзката
Астралната пъпна връв е свързана винаги с борба за власт. Според това доколко целенасочено се стремят партньорите да доминират и откога съществува тя, ин­тензивността на влиянието й върху живота им е различ­на.
1. Кармичната връзка от едно или повече минали прераждания по принцип е силно обсебваща; същото важи и за всяка дългогодишна връзка – било със собствените ро­дители или с други хора.
2. Болните или въобще хората в беда създават за крат­ко астрална връзка, чиято сила зависи от тяхната емоционалност и психически способности. Колкото по-без­надеждно се чувства човек (което не би трябвало да има нищо общо с обективната сериозност на заболяването или на бедата), толкова по-здраво ще се вкопчи.
3.  Срещат се обаче и хора, които са склонни често и бързо да завързват астрална връзка, за да си извоюват психично надмощие над другите, например – в разговор или спор. Така те се опитват да манипулират опонента или да го обезоръжат. Не е изключено да са движени от несъзнаван рефлекс и дори от страх или несигурност. Но понякога става дума за истинска енергийна атака.
Освен всичко изброено, силата на астралната пъпна връв неминуемо зависи и от нейния емоционален заряд. Колкото по-наситени са чувствата, а и желанието да изкопчиш нещо определено, толкова по-осезателно е влия­нието й. Правилото е, че краткотрайната енергийна връзка се прекратява по-лесно от дългогодишната, като важен фактор при диагностицирането й е колко време все пак е била поддържана. Ако е създадена неотдавна, а функци­онира с голяма интензивност, е възможно да е с кармичен произход.
Но вашата отговорност не отпада дори в този случай, защото никой не би могъл да се свърже астрално с вас, ако не сте му позволили, било то и без да съзнавате. Все някога трябва да сте го допуснали да проникне в систе­мата ви. Кога е могло да се случи това? Лудото влюбва­не е единият вариант. Едното желание да сте с другия е достатъчно. Така е било на времето и по отношение на родителите ви, с които бездруго сте свързани напълно естествено от самото начало. Кармичната връзка се мас­кира много умело. Да не говорим, че може да е била на­товарена с негативен заряд още преди няколко инкарнации – тогава най-вероятно ще се натъкнете на човек, кой­то ще ви се види отблъскващ или ще ви вдъхва страх по абсолютно непонятни причини.
Аз бих проверила веднага как стоят нещата на астрал­но ниво и открия ли пъпна връв, бих я прекъснала също веднага, преди да съм се вкарала в нови неприятности. Може да се наложи да повторите процедурата много­кратно, за да елиминирате различните кармични аспек­ти във вашите отношенията. После ще изпитате вероят­но и симпатия или още по-силни положителни чувства, което може да ви се стори абсолютно ирационално – но нали всяка връзка в началото се поражда от непреодоли­мо привличане. Не се впечатлявайте, а продължете отделянето, докато емоциите ви се уталожат и се изпълните с вътрешен мир.
Кармичното освобождаване изисква голяма доза го­товност за осъзнаване на скритите причини и зависимо­сти, особено когато става дума за съществуваща връзка. Не можете да отстраните онази карма, от която имате да учите важни неща. Няма да се справите и ако все още ви липсва решителност. Най-напред трябва да позволите на надигащите се чувства да достигнат съзнанието ви, за да ги приемете, а сетне и да ги освободите. Само което е осъзнато, може да бъде отхвърлено или трансформира­но. А неосъзнатото ще продължи да си съществува, като ви дразни и ви влияе и занапред. Ако сте узрели да работите върху себе си и да осъзна­вате, ще продължите да провокирате такива преживява­ния с кармичния партньор, които ще допринесат за из­чистване на вашата карма. И тогава ще видите, че про­цесът протича съобразно личните ви потребности и вът­решната ви готовност.
Може би болните се прикачват към вас, защото сте грижовни, симпатични и умели. Вие от своя страна се отваряте за тях емоционално (астрално), щом си позво­лите да се ангажирате лично. Ако ви е мъчно за някого (обърнете внимание на езика!), то той ще ви причини мъка. Състраданието няма нищо общо с любовта, а се числи към сферата на астралната пъпна връв. Който го проявява, от една страна се възприема като по-силен и по-влиятелен от обекта на чувствата си, поставяйки го така в неравностойно положение, а от друга – се отваря за съ-страдание.
Астралната пъпна връв между здрави и психичноболни или обременени с проблеми хора може да доведе до­там, че посредством нея здравите да отработват и изстрадват чужди проблеми и емоции. Болните за съжале­ние нямат никаква полза от това, защото никой не може да поеме върху себе си чужда съдба и да учи вместо друг! Енергийната атака също трябва да получи емоциона­лен отклик от адресата, за да постигне целите си. Нео­чакваният психически натиск поражда страх, несигур­ност или чувства за вина (ако не желаете например да ку­пите скъпия предмет, който надареният с психически способности продавач ви навира в очите). Тези съвсем нормални емоции ви правят астрално уязвими. Който не се плаши, печели. Когато се усещате атакувани, не си ме­рете силите, което хаби енергия, а спечелете време, по­молете за почивка, идете до тоалетната, кажете си съ­всем откровено, че ви е нужна отсрочка, за да размисли­те и затова не желаете сега, на момента, да подпишете договора или там каквото и да било. Това вече означава прекъсване на кратковременния рапорт. После веднага очертайте своя защитен обръч (вижте раздела Енергийна работа и защита”).
Как се отразява отделянето?
Емоционалното съдържание на една астрална пъпна връв определя и начина за нейното отстраняване. Ако възнамерявате да съхраните партньорството си, е важно да си дадете време за намиране на нови форми на пове­дение – без ничие надмощие и зависимост. Както казах­ме, това става най-добре и най-бързо, когато участват и двете страни. Да продължите да мислите за бившата си любов и след физическата раздяла означава по принцип да предизвикате нейното продължение на астрално ниво. Прекъсването на пъпната връв води до завършек, до окончателен край на връзката. Ако тя е била кармична, натрапливият цикъл от приливи и отливи в отношенията ще приключи. Една част от кармата е отработена. Сега астралните близнаци могат да поемат всеки по своя път са готови – да останат заедно, без да водят бор­ба за надмощие.
Прекъсването на пъпната връв с болни и страдащи служи на първо място на собствената ви защита от енер­гийно изчерпване и обсебване. Помолете се за тях (а за­що не и за злонамерения нападател?) да получат изцеле­ние и благодат от един по-голям източник, който да ги поддържа и коригира енергийния им дисбаланс. Тази практика обаче не бива да замества дължимата им физи­ческа помощ.
Прекъсването на астралната пъпна връв възстановява енергийната самостоятелност на личността и полага на­чалото на психическото й преобразяване и освобождава­не, което пък се отразява и на цялостното й развитие. В идеалния случай, когато и двамата участват в еднаква степен, моделът на отношенията се трансформира в съ­жителство на взаимно уважаващи се и взаимно приема­щи се равнопоставени хора. Емоционалната атмосфера помежду им се характери­зира с овладяна, ненатрапчива сърдечност, която проявя­ват и към другите. Това чувство не изважда никого от равновесие и не кара никого да напуска контекста на жи­вота, изпадайки в краен възторг. Тъкмо обратното – нивелира ярките различия между хората, тъй като приема другостта им. Тази безусловна любов е толкова всеоб­хватна, защото се подхранва от любовта на космическия Дух. Същевременно отделният човек се смирява пред висшата воля – за разлика от обсебващия влюбен, който иска да диктува събитията съобразно егото си. Немалко проблеми тръгват оттам, че хората са откъснати от вис­шия си Аз и съответно – от висшата воля, а виждат Бо­жия пръст в своите новосъздадени или кармични връзки. Любовта на висшия Аз обаче не предполага никакво до­миниране, обсебване, вкопчване, които по своята същ­ност са производни на страха и омразата.
Новата форма на съвместен живот изисква ясни спо­разумения (договори1 между партньорите, гарантиращи взаимната поносимост) и се основава на напринудено благоразположение, искреност и честност, а не на психично-астрално насилие и утвърдени механизми за упражняване на власт. Според моето виждане за епохата на Водолея, такова ще е развитието през следващите десетилетия и то вече се очертава както в рамките на личните, така и в рамки­те на социалните и политическите отношения по целия свят. Онези, които упорито се придържат към старите поведенчески модели, ще бъдат изолирани и ще останат сами. Убедена съм, че тези модели един ден просто ще се окажат несъвместими с живота на хората на тази плане­та. Изживялата времето си форма на неравностойни от­ношения (а с това и астралната пъпна връв) бавно ще от-мира, щом не се намери кой да я възпроизвежда.
Това, разбира се, е музика от далечното бъдеще …, но всяка успешно прекъсната астрална пъпна връв доприна­ся за крайно необходимата промяна на ценностите в ця­лото общество, дори и тя засега да се осъществява само в личната сфера.
Позволих си да отклоня вниманието ви към глобалните взаимовръзки напълно преднамерено и неслучайно, преди да започна да говоря за техниката на освобождаването.
Много хора се страхуват от тотален срив на контакта с партньора след отстраняването на астралната връзка, както и от твърде голям индивидуализъм и отделност, самотност и изолация. Това обаче не е вярно. Ние не по­падаме в пълен вакуум, дори непоправимите сред нас от­начало да са нещастни и огорчени. Пробуждането на сърдечния център у индивида и на любовта у хората като цяло води в истинския смисъл на думата до едно по-широко схващане за устройството на отношенията, което допуска повече човешка другост и повече различни фор­ми на заедност. Никой човек не живее и не ще живее без каквито и да било контакти само защото се бои да не из­падне в зависимост и да не изгуби свободата си. Опасе­нието от изолация е продиктувано от противоположния полюс, тоест от изискването за абсолютна слятост в схе­мата на близнаците, която предвижда прекалена отдаденост на един конкретен образ с всички зависещи само от него както позитивни, така и негативни преживявания, докато останалият свят бива изключен.
Как да започнем?
Най-напред трябва да се убедите, че връзката ви на­истина е обременена с астрална пъпна връв. Вглеждайте се в ежедневието си и си записвайте по-странните инци­денти. Спомнете си как е започнало всичко. Понякога възникването на пъпната връв може е съвсем осезаемо. Усещането напомня прословутите „пеперуди в стомаха”, когато влакчето в лунапарка полита стремглаво надолу, после в областта на слънчевия ви сплит се разлива то­плина. Трябва да сте сигурни, че една значителна част от описаните признаци, начини на поведение и форми на общуване важат и за вашата връзка. Ако някога по-рано едно от тези неща ви се е случило, но повече не се е пов­торило и като цяло останалото не съвпада, следва да се предположи, че не сте свързани астрално с партньора си. Имате ли някакви подозрения, запитайте се дали пък проблемът не е у самите вас. Очертайте около себе си за­щитния обръч и работете с чакрите. Това може да ви по­могне да разберете правилно случващото се. Ако вече имате цял списък с очебийни факти, прецен­ката ще е значително по-лесна. Важното е да не си въоб­разявате нещо, което изобщо не съществува.

Виждане на астрално ниво
Проверете наблюденията си на физическо ниво със средствата на вътрешното си зрение. Затворете очи и се отпуснете. Можете да сте в легнало или седнало положе­ние, но с изправен гръб. Вдишайте и издишайте дълбоко и бавно няколко пъти. После визуализирайте аурата си, която ви обгръща като бяла мъгла с формата на яйце.
Опитайте се да се погледнете фронтално. По аурата се открояват енергийните вихри на чакрите. Обърнете вни­мание на слънчевия сплит. Излиза ли нещо оттам, което да напомня светлинна нишка? Ако излиза, проследете я до другия й край и тогава би трябвало да ви се открие кой се намира там.

Излиза ли светлинна нишка от слънчевия ви сплит?

Сега всъщност бихте могли веднага да прекъснете та­зи „нишка”. Но има сериозни причини да не го правите така прибързано. Вие също сте допринесли за възниква­нето й и навярно се нуждаете от другия човек, както и той от вас. Запитайте се най-напред какво точно очаква­те още: . Доколко сте привързани към него? Доколко (и за какво) ви е нужен?
•    Водите ли изобщо някакъв собствен живот? Или вече сте се посветили напълно на партньора/ партньорката си (детето, приятелите, началниците)?
•    Какво място бихте отредили на връзката си (какво време бихте отделили)?
•    Какво е усещането ви за собствената ви стойност? Колко струвате без половинката си? Чувствате ли се пълноценни само когато някой се нуждае от вас?
•    Какво умее притежава човекът до вас, което вие не умеете/ не притежавате (но бихте искали на драго сърце)? Завиждате ли му?
•    Как мислите, че би се справил без вас? Грижа ли ви е твърде за това?
Направете си равносметка колко от себе си сте дали на партньора си до този момент! Бъдете честни и си приз­найте зависимостта (също и материалната), желанието си да доминирате, вкопчването си в него и претенциите си към него. Дори от това да ви дострашее или заболи.
Но не забравяйте: само неосъзнатото има власт над вас и не може да бъде променено. Осъзнатото обаче мо­же по всяко време, стига да поискате! А сега вие искате тъкмо това.
В една любовна връзка е много важно и двамата парт­ньори взаимно да си дадат свобода и да се приемат един Друг като самостоятелни същества. Това би било немис­лимо, ако не се разделите с илюзията за трайно сливане с любовта на живота си. Преживяванията на човека про­тичат по определена времева ос. Надвремевi е само на­шият висш Аз. Вкопчването на астралната душа в соб­ствените й емоции поражда въздействие с определена продължителност, като същевременно допринася за пов­торението им в присъщата им проявна форма. Тоест – тя също знае какво е време и запаметява възприятията си за отделни негови отрязъци от различните инкарнации. Следователно връзките между душите са ограничени във времето – инак кармичните щяха да са нерушими. И веч­ната любов на две души е наистина романтична илюзия, за която евентуално би могло да се умре, но не и да се живее. Тоталната любов на нашия безсмъртен висш Аз е свръхперсонална. Тя не се насочва към един определен обект на желанието, а просто е всеобхватна. Ако любов­та между двама може да бъде оприличена на лазерен лъч, то космическата вселюбов е като мека светлина, която облива всичко край себе си.
Митът за голямата любов прави от партньорите не­що толкова изключително и специално, „каквото светът никога не е виждал”. Навярно благодарение на преживе­ните психически феномени сте създали във фантазията си една абсолютно свръхестествена, богоизбрана, съд­бовна, страхотна връзка и същевременно – съответства­щата й енергийна форма, която – извисена над земното ежедневие – тормози и двама ви с вложената в нея пре­комерна претенция. И тъй, слезте от сцената, забравете за ореола на връзката си, свалете лавровия венец както от своята глава, така и от главата на партньора/ парт­ньорката си и действайте. Би било по-просто, ако раздялата вече се е състояла, защото посоката ще е съвсем ясна и няма да е необходи­мо тепърва „да си уреждате сметките” и да се съобразя­вате с развитието на другия. Но и тогава съществува още известна доза зависимост и някакъв стар емоционален товар, който трябва да бъде отхвърлен, преди астралната пъпна връв да се отстрани.
Незабавно освобождаване препоръчвам в случай на истинска атака, в случай, че някой се опитва да ви упра­влява против волята ви и „ви притиска с психическа си­ла в ъгъла” или ви досажда на астрално ниво. И все пак, при възможност изчистете и стабилизирайте най-напред чакрите си (вижте следващия абзац). Ако имате отноше­ние към кристалите, вземете в ръка своя камък! Той ще ви балансира, тъй като прекъсването на пъпната връв може да причини обратен удар и съответно – да се полу­чи недостиг или излишък на енергия в зависимост от то­ва какъв процес е протичал към началото на процедура­та – дали вие сте се зареждали от близнака си или той от вас. Енергийният удар обикновено бива усетен като вне­запно завиване на свят или прилошаване.
До момента системата на отдавалия психична енер­гия е работила на високи обороти, за да предотврати евентуален енергиен спад и да удовлетвори потребности­те. След отделянето на близнаците тази система функци­онира още известно време по стария начин, докато се на­годи към новата ситуация. През това време обаче аурата на човека се оказва залята от излишъка. И наопаки – по­лучавалият психична енергия след прекъсването на пъп­ната връв може да се почувства слаб и празен и да поис­ка да зареди енергийното си поле.
Енергийна работа и защита
В следващите дни, преди да пристъпите към прекъс­ването на връзката, всекидневно укрепвайте аурата си. Най-добре е да си дадете няколко седмици време.
Щом сте допуснали създаването на пъпна връв, може Да се окаже, че сте зависими от астралния си близнак. Ако сами захраните енергийната си система, той няма да ви е нужен за тази цел. Но ако захранвате и него, ще се чувствате изморени и изчерпани, особено когато по-дълго сте заедно. Системното чистене и зареждане на чакрите ще ви помогне да възстановите загубите си. То се прави обикновено веднъж месечно, 2-3 дни поред. В кризисни моменти и при наличието на силна астрална пъпна връв – и всяка седмица, а ако е нужно – и по-често. Работата с ча­крите е ефективно средство за постигане на положителни промени в психиката, както и за усилване на енергийното поле. Служете си акуратно с това лечебно средство! С вре­мето то ще повиши нивото на вашето съзнание и усета ви за фината материя. Така ще започнете да разбирате все по-ясно от какво боледуват отношенията ви с партньора.

Чистене на чакрите и защитен обръч

Аз изчиствам чакрите си, като ги визуализирам, за­почвайки от коренната. Представям си се застанала сре­щу себе си. Можете да правите упражнението седнали на стол или на пода по турски. Проследявам чакрите си в съответните им основни цветове като енергийни вихри в аурата. Ако функционират нормално, те би трябвало да се въртят по посока на часовниковата стрелка. В противен случай, докато преминавам мислено през тях, им повлия­вам да се задвижат правилно. После, отново отдолу наго­ре, ги изчаквам да заблестят една по една с бяла светли­на или дори да запламтят като огън. Можете да изберете и друг цвят, но белият, бидейки неутрален и духовен, е най-подходящ за лечителска работа. Отделете на чакрите толкова време, колкото е необходимо, за да се заредят и изчистят от всички тъмни петна и замърсявания. След това нека продължат да се въртят всяка в своя си цвят.
Приключила с упражнението, визуализирам защитен обръч от бяла светлина, който ме опасва подобно пръ­стена на Сатурн (освен всичко друго в астрологията Са­турн символизира и отграничаването). Той образува бариера срещу негативните влияния и отнемането на енер­гия. Можете да си представите и ауричната си обвивка, кълбо от светлина, пирамида или нещо друго, което за вас означава защита и цялост. Отначало прибягвайте ви­наги до един и същ образ, за да се затвърди, а вие да се почувствате по-стабилни във визуализирането. Важното е да сте сами в своето очертание. Да няма никого другиго! Най-малкото пък човека, с когото сте свързани. След сексуален контакт веднага отново се оградете. Така ще попречите на трайния рапорт между свързалите се по време на контакта чакри. В някои рели­гии този род енергийно сливане се разглежда като ре­флексия на съединяването на двете биполярни творчески енергии – на изначално съществуващата двойка богове. В тантризма ритуалният полов акт е смятан за свързване на творческата сила и мъдростта. Тази архетипна пре­гръдка на Божията творческа сила и на космическата мъдрост в действителност е безкрайна, защото символи­зира непрестанното създаване на нови форми и съще­ства. Но с безкрайност се отличават само Божественото ниво и архетипните богове!
Когато една човешка двойка осъществява такъв риту­ален акт, в мига на екстаза и двамата влизат за малко в архетипните роли и докосват собствените си божествени искри, а с това – и нивото, където всичко е Едно. За хо­рата този кратък миг не може да се удължи до вселенска­та безкрайност, тъй като нашата функция и форма са ограничени. Всяко вкопчване след такъв акт може да съз­даде астрална връзка като сурогат на Божествената лю­бов и свързаността с всичко, а това би лишило ритуала от истинския му смисъл и би привързало хората към по­родени от илюзията проекции. С други думи, копнежът по астралния близнак би могъл да бъде и несъзнавано и ориентирано в погрешна посока търсене на Бог. От това става ясно колко важно е възстановяването на връзката с висшия Аз, с Бог в нас като абсолютно необходим фак­тор за самоосвобождаване.
Никъде не е казано, че като прокарвате защитната си граница, затваряте плътно вратите си. Енергийното ви поле си остава способно да осъществява обмен, но е осигу­рено срещу чужди влияния и отнемането на енергия. Защи­тата е символ на вашата цялост и индивидуалност. Затова вложете в своя обръч задължението да ви предпазва на всички нива. Той трябва да отблъсва физическите, менталните, психическите и духовните влияния, които не хармонират с вашия висш Аз. Тоест – да служи като преграда за всичко, което не ви е нужно, а да пропуска безпрепятстве­но онова, което ще стимулира развитието ви. Ако систем­но прилагате тази техника, с времето ще усещате все по-яс­но своя висш Аз и все по-рядко ще допускате да ви откло­нят от предопределения ви път. Редовната грижа за защи­тата не означава нищо друго освен отговорност към самия себе си. А отговорността към самия себе си е предпостав­ка за широкообхватно съзнание (за отговорност).
Устойчивостта на защитния обръч е все пак лимити­рана. С еднократния ритуал не се постига за съжаление резултат с неограничена трайност, доколкото във вселе­ната всичко е в постоянно движение (“Бог наново създа­ва света всеки ден”). Една сила винаги предизвиква антисила и така вашата-красива бяла защитна обвивка от­слабва, ако не я зареждате непрекъснато. Тя се изчерпва например от други хора, от електромагнитни полета, от земните лъчения, от стрес, преумора, болест и т. н., пора­ди което би трябвало да я визуализирате по-често – ми­нимум по два пъти на ден (сутрин и вечер). Не е лошо да я активирате и когато съществува опасност събеседници­те ви да ви окажат натиск.
Носенето на черен турмалин или кварц, в който има черни турмалинови жилки, осигурява нещо като щит сре­щу енергийно вмешателство. Аз лично намирам визуализирането на защитната обвивка за по-ефективно, но ако в началото не вярвате особено на представната си способ­ност, уповавайте се на камъка. Той определено прави ау­рата по-плътна2 и възпрепятства бързото изчерпване на енергията. Нарисуваният от мен символ на силата е под­ходящ за талисман. Той ще ви помогне, ако имате трудно­сти с визуализирането и не успявате да си представите своята обвивка. Направете си копие, влезте в медитативно състояние и го гледайте, докато се изпълните с чувство за сигурност и защитеност. Повтаряйте упражненията, за да се запечата той трайно в съзнанието ви досущ пътен знак и само щом хвърлите поглед върху листчето, да се из­пълвате със спокойствие. Символът е толкова елемента­рен, че ще го запомните без проблем и после по всяко вре­ме ще можете да го извикате пред вътрешния си взор.

Знак за здрава и защитена аура

Зареждане на чакрите с кристали
Функциите на чакрите могат да бъдат подпомогнати и с полагане или носене на скъпоценни камъни. Аз сама­та обичам да работя с малки късчета планински кристал, с които за около 10-20 минути зареждам отслабените чакри (ако това са опашната или теменната – закрепвам на корема и съответно на челото). Така се захранват не само енергийните центрове. Кри­сталите възстановяват връзката с висшия Аз и стимули­рат духовното ви развитие. Планинският кристал е пре­възходен енергиен акумулатор. Висшият Аз е свързан по принцип с всички чакри, тъй като всяка сфера на техните функции е пропита от светлината му. Някои хора полагат кристалите само на третото око или на темето си, защото смятат, че по този начин ще се свържат по-бързо с висшия си Аз. Моят съвет е да задвижвате с тях онези чакри, кои­то при визуализирането или проверката с махалото се вър­тят наляво или изобщо не се въртят. Какъв смисъл, ако „се отваряте за небето”, а на земно ниво сте блокирани! Преди използване камъните задължително се изчистват, като моят начин е мислено да ги потапям в сребристобяла светлина. Ако искате, визуализирайте хладен бял пламък (или множество бели пламъци, цял огън). И в този случай, както при „продухването” на чакрите, се отстраняват всички енергийни замърсявания и природ­ната сила на камъка се освобождава докрай. Кристалите имат висока вибрация и отдават много енергия, поради което на мен лично ми стигат големи колкото върха на пръстите, необработени заострени късове. Полагам един с най-голямата му плоска страна върху чакрата, която не функционира пълноценно. После се концентрирам върху него, докато лежа спокойно.
Понякога си пускам приятна, релаксираща музика. Излъчването на кристалите е стабилно и се отразява в молекулярния строеж на кристалната им решетка. Ето защо те предават на ауричното ни поле еднакви по фор­ма стабилизиращи дози информация. Накрая благодаря на своя камък, доколкото и той като нас хората е едно от проявленията на безкрайната изначална енергия и в него също вибрира Духът на космоса. Всеки път след работа с енергиите от каквото и да би­ло естество трябва да се заземяваме, за да сме балансирани и да не губим почва под краката си, както и връзка с реалността. Хора, които все още не познават добре ре­акциите на енергийното си тяло, често се презареждат. Покачването на жизнената сила е наистина приятно и ни кара да се чувстваме някак си извисени, но не бива да заб­равяме, че изобилието от енергия с високи духовни виб­рации ни изважда от равновесие също както и прекале­ното акцентиране върху материалното.
Презареждането води до натрупване на голямо коли­чество неизползвана енергия, която циркулира безцелно из аурата, тъй като няма никакво конкретно приложение. Затова не предприемайте ненужни действия без сериозна причина и определено намерение. Тези неща не са нито играчка, нито служат за забавление, а са резултатни ле­чебни средства обикновено без сензационнен ефект. Ефектът от енергийната работа е субтилен и невидим и за да усетите непосредствено промените в полето си, съзнанието ви трябва да е на доста високо ниво. Когато се презаредите, неизбежно ще бъдете нервни и крайно напрегнати, а кръвта във вените ви ще шуми и ще пулси­ра. Не се ли разтоварите, няма да мигнете цяла нощ. По­сле не се чудете, ако получите сърцебиене и пулсът ви се ускори, което е действително плашещо. Понякога, макар и рядко, се наблюдава и рязко повишаване на температу­рата. Това са сигнали за ненужно голям излишък от жиз­нена енергия и на тях следва да се гледа сериозно.
След прочистване на чакрите трябва да се чувствате освежени и бодри, но не и свръхдинамизирани. Но ако все пак ви се случи, направете следното упражнение:

Упражнение Заземяване
Застанете прави и по чорапи, с крака, раздалечени на около лакът (на ширината на раменете), и с леко присви­ти колене. Усетете с ходилата си пода и се уверете, че стои­те стабилно, свийте ръцете си в юмруци, опрете ги на кръста, после вдишайте и издишайте дълбоко и много бавно около 10 пъти, като си представяте, че при всяко издишва­не излишната енергия изтича през ходилата ви. Ето ви за­земени и изцяло Тук и Сега. Упражнението действа добре и при стрес, без значение от какво е предизвикан той. В бъдеще бъдете по-разумни и не чак толкова усър­дни. Защото, който напредва бавно, не се разминава с целта! Същевременно си е осигурил много по-солидна ос­нова. Това важи с особена сила за духовното израстване. Докато се занимавате с финото тяло обаче, гледайте да не забравяте физическото. Що се отнася до защитата, то нашата кожа е нашата граница с външния свят. Ако е здра­ва, тя максимално ни пази от всякакви нашественици като микроби, гъбички и т. н., което ще рече, че би трябвало да се грижите всекидневно за нея. Набавете си мека четка, за да стимулирате кръвоснабдяването, а след като вземете душ – използвайте качествено растително масло, за да я подхраните, например – от магарешки бодил, пшенични зародиши или сусам. Маслото от магарешки бодил, чиято обвивка е бодлива и плътна като животинска кожа, е от­лично средство за защита. Бихте могли да го ароматизира-те с няколко капки етерично масло. Или да му придадете турмалинова вибрация, да речем. За целта оставете в него едно късче турмалин за цяла нощ. На другия ден извадете късчето и го измийте с малко шампоан. Маслото обаче е поело излъчваната от турмалина информация и при всяко намазване с него тя ще попада в енергийното ви поле.
Доброто хранене също заземява и ви прави по-устой­чиви спрямо външни влияния. Не пропускайте да си оси­гурите и достатъчно сън и движение. Стресът е силен фактор, който разрушава задълго имунната система на физическо и на фино ниво. Оптимална защита е необхо­дима на всичките четири нива, съответстващи на тялото, душата, разума и духовната същност на човека.

Да се разтоварим от чуждите енергии
Водата отстранява енергийните въздействия от аурата. След първата си среща с фризьора Марчело изпитвах сил­на потребност да си взема душ. Тогава все още не знаех толкова много за енергийните взаимовръзки, колкото знам днес, но по инстинкт съм постъпила правилно. Дока­то се къпете, си мислете, че сребрист дъжд измива не само тялото, а и аурата ви. Той отнася всичко, което я обреме­нява и замърсява. После си я представете светла и сияйна! Особено полезно и, разбира се, още по-хубаво е къпа­нето в морето или в някое езеро, тъй като голямото коли­чество вода е в състояние да ви освободи от изключител­но силни отрицателни енергии. Плувайте и се съсредото­чете върху желания ефект, и ще изживеете едно от чуде­сата на елемента вода. В домашни условия вземете вана с една до три шепи морска сол (в зависимост от това до­къде ще я напълните). Аз лично съм си помагала така при нужда и същевременно съм изчиствала чакрите си.
Ако имате неприятни усещания в слънчевия сплит и се чувствате истински атакувани, можете да си послужи­те с парче алуминиево фолио. Просто го залепете с лей­копласт там, където чувствате нещо да ви присвива. фо­лиото действа като щит. В никакъв случай не пренебрег­вайте физическата активност и гимнастиката. Когато се движите, по вас не могат да полепнат каквито и да било енергийни форми. Вие просто ги разрушавате. Висящите и въртящите се детски дрънкулки и чанове също предот­вратяват тяхното струпване. И едно ветрило може да бъде дискретно средство за прогонване на духове. Силната телепатична връзка може да ви докара до­там, че да не сте в състояние да мислите за нищо друго, освен за своя астрален близнак. Затова си задайте ментални граници, тоест – определете докъде си позволява­те да се простирате в мислите си. Отвличайте се със сложни сметки, поглъщащи вниманието ви четива, фил­ми или шумни купони. Утвържденията (афирмациите), които внушават и на вас самите, и на другия, че сте два самостоятелни индиви­да, са изключително ефикасни, тъй като се отразяват ди­ректно в менталния план. Те образуват ментален филтър, мисловна форма, която благодарение на многократното им повтаряне получава енергиен заряд и отблъсква при­тока на информация по телепатия. В приложението ще намерите списък на подходящи за целта формулировки.

Действието на менталния филтър (утвърждение или мантра)

Всичко това няма да е от особена полза, ако имате угризения и постоянно се питате дали пък другият не гас­не от любов по вас и дали все пак не сте твърде жестоки. Ако е така, върнете се там, откъдето тръгнахме, и започ­нете да работите над себе си съвсем отначало, като съ­щевременно отворите тази книга на първата страница!
Странните случки и проявленията на психически сили във вашия дом налагат издигането около него на защи­тен вал. Окръжността или обвивката трябва да се визуа­лизира абсолютно концентрирано минимум 10 минути. Помолете още няколко от приятелите или близките си да ви подкрепят и поработят едновременно с вас.
Прекадяването на помещенията пречиства атмосферата от чужди енергии и разгражда нежеланите енергий­ни форми. То ще се отрази по същия начин и на вашата аура, затова постойте насред дима, докато ви обгърне це­лите. Запалете къс дървени въглища и хвърлете върху му щипка салвия (градински чай), розмарин и лавандула за­едно с тамян или друга смола.
Принадлежности за прекадяване се купуват от спе­циализираните църковни магазини, от магазините за азиатски стоки и билки или по коледните пазари. Конфликтното прекратяване на отношенията с парт­ньора изисква да обърнете внимание на предметите, пол­звани или докосвани и от двамата. Разбира се, че вече ня­ма да носите скъпия пръстен с брилянт! Дори когато из­паднете в сантименталност (което със сигурност ще се случи), все пак ще е най-добре да съберете всички пода­ръци и всички вещи, напомнящи ви по някакъв начин за миналото, и да ги отнесете в мазето или веднага да ги да­дете на някого. Те са свързани с определени емоции и са попили енергии, които ще затруднят прекъсването на астралната пъпна връв.
Раздялата с тях е магическо действие, което дава на подсъзнанието ви да разбере, че прокарвате граници и от­странявате от системата си всяка възможност за вмеша­телство. Всеки от многото дребни подаръци в стаята ви е все едно нишка, по която може да се проникне в душата ви. Пъпната връв обикновено се съпротивлява на такива действия, привеждайки всякакви аргументи срещу маха-нето на един или друг предмет. Навярно все още вярвате, че сте получили пръстена с десеткаратовия диамант, за­щото сте изключителни. Ако е така, престанете да свър­звате чувството си за собствена стойност с този предмет! Дайте го в заложна къща и с парите си изкарайте един ху­бав уикенд. Отдайте се на неща, които ви доставят удовол­ствие! Тогава енергийната връзка ще започне да изтънява. Онова, което в никакъв случай не бива да правите, е да изгаряте снимки и писма. Такъв ритуал, изпълнен в съответното настроение, може да навреди и на вас, и на другия поради силата на елемента огън или дори да до­бави към връзката още една изтъкана от ярост нишка. За предпочитане е да ги изхвърлите.
Прекъсване на пъпната връв
Директното прерязване на астралната пъпна връв става с въображаеми средства или с магическо действие, което по принцип пак не е нищо друго освен предназна­чен за вашето подсъзнание образ. Ако се научите да пъ­тувате из астрала, ще можете да приключите направо на астралното ниво.

Представата като средство за освобождаване
Една такава операция изисква предварително да си осигурите Божията подкрепа. Помолете за съдействие своя висш Аз, своя Бог, ангел хранител или някоя друга духовна инстанция, която според вас носи избавление и изцеление. Те ще ви окажат помощ и тогава ще можете да сте сигурни, че пъпната връв наистина е прекъсната. Визуализирайте около себе си пръстен от светлосиня светлина. Той като правило служи за защита при из­вършване на магически ритуали за изцеление. После си представете енергийната връзка между ва­шия слънчев сплит и слънчевия сплит на бившия си партньор. Осланяйте се на първото нещо, което ви се яви. Като правило полученият образ е съвсем конкретен. Цветът и съставът на връзката ще ви дадат символично обяснение на същността й. Виждала съм златножълти плоски ленти, тъмносиви шнурове с подобно на варовик покритие, веднъж дори някакво зловещо, проблясващо в черно-червено нещо. Старите, попресъхнали отношения с родителите изглеждат като тръбичка от смачкан лист хартия и т. н. Ето това образувание прережете сега пред вътрешния си взор с нож, ножица или с меч, които съот­ветстват на елемента въздух, на бистрия ум. Така демон­стрирате своята воля.
Възможно е в този момент да ви залее вълна от енер­гия или да останете изведнъж без сили. Не обръщайте внимание, а решително действайте по-нататък. Сега си представете факла, запалка, клечка кибрит или свещ и подпалете двата висящи края, после ги поча­кайте да изгорят досами аурите. Този образ съответства на елемента огън, на духовната сила. С това връзката е унищожена. Енергията, която се освобождава, се връща там, откъ­дето е дошла. Следващата крайно наложителна стъпка е да сложите светлосиня лечебна лепенка върху своите чакри и върху чакрите на бившия си партньор, някакъв щит от светлина или нещо подобно. Можете да придаде­те на лепенката красива форма – на цветче, на лист от дърво, на пентаграм. Това приключване е много важно, то свидетелства за вашата отговорност не само по отношение на себе си, но и на другия, тъй като по този начин мястото на свързва­нето и при двамата бива излекувано. Същевременно да­ва да се разбере, че извършената процедура не е злонаме­рено нападение.
Ако сте действали достатъчно съсредоточено, със си­гурност сте излъчили в менталната сфера силен образ на намеренията си, който ще бъде отразен в астрала и в све­та на чувствата и там ще даде ефект. Благодарете на своя висш Аз или на своя духовен во­дач, оставете синия обръч да се разсее в пространството, а нещата – на естествения им ход. Освободете се, не мис­лете повече за направеното, не бързайте да разказвате за него на когото и да било. Така нещата могат да се възобновят. За да се осъществи вътрешна промяна, са необхо­дими около три месеца, докато се образуват нови трайни психически модели. Имайте търпение!
Стъпка 1: Изразяване на волята

Стъпка 2: Изгаряне

Стъпка 3: Връщане на енергията

Стъпка 4: Лечебна лепенка

Четирите стъпки на отделянето

Освобождаване чрез магически ритуал

Описаните действия могат да се повторят съвсем бук­вално. Отново си осигурете духовна помощ, като се по­молите или се концентрирате върху своя висш Аз.
Вземете панделка или просто лента от плат като сим­вол на пъпната връв. Решително я разрежете на две и из­горете частите й на предварително запалена свещ. Лейко­пласта заменете с изречение, като например: „Да бъде за доброто и на двамата!” Благодарете на всички същества, разсейте защитния обръч и заровете някъде пепелта. Ефектът от този малък магичен трик също се отразява на астрално ниво и може да доведе до емоционална транс­формация и освобождение. Тези два начина за прекъсване на енергийната връзка представляват ритуали за изцеление и би следвало да се извършват в неутрално настроение и с желанието за по­стигане на цялост и избавление както за вас, така и за другия (а ако искате – и за всички хора, които са свърза­ни с пъпна връв).
По принцип не предприемайте никакви действия, ко­гато сте емоционално възбудени, гневни или пък обзети от желание за мъст, защото емоциите ви се вливат в ри­туала и влияят върху последствията! Тогава няма да постигнете намерението си, а само ще възпроизвеждате чувствата си. Как става така, че магичните действия и визуализа­циите дават ефект? И защо не е достатъчно само едното желание, за да промените за в бъдеще всичко според своите цели? Спомнете си: астралното ниво няма нищо общо с менталното, тоест – с нивото на разума. В астрал­ното господства подсъзнанието. То не знае нищо за това какво сте разбрали с ума си от текста на тази книга на­пример. На подсъзнанието трябва да се дават образни обяснения, да му се показва какво да направи. В него дейс­тва вътрешното дете, чиито възприятия са многоизмерни. Неслучайно децата се себеизразяват творчески и спонтанно, но пък според понятията ни за рационалност са нелогични и хаотични. Те черпят направо от нивото на подсъзнанието, а там възможностите за образно изразя­ване са в изобилие, докато мисловните процеси на менталното ниво протичат селективно и последователно във времето.
Магическото действие и визуализирането служат за пряко препрограмиране на подсъзнанието. Същевремен­но цели невронни полета в мозъка се преобразуват и пре­програмират и на материално ниво. Невронните полета са съвкупности от мозъчни клет­ки (неврони), които – свързани в мрежа – вибрират като отделни звена с определена обща честота на трептене. Те ни диктуват начина, по който възприемаме опреде­лени сфери от живота. Съществуват невронни полета за езика, за коментирания вече модел на отношенията и т. н. Магичното визуализиране означава мощно въвеждане на определена информация в съответното невронно поле, която – в случай на успех – променя вибрацията му.
Промяната на честотата води до умиране на част от невроните ни, другите обаче поемат новата вибрация и затрептяват в унисон с нея. Това е то съответствието, тоест преобразяването на материално ниво, до което во­дят предизвиканите с магически действия процеси, тъй като физическото тяло е отражение на финото енергий­но тяло; по същата причина след всяка работа с цел пре­програмиране, било то от психологически или енергиен характер, човек се чувства изчерпан и физически.
Такъв вид намеса ускорява следователно желаната промяна. Едно е важно – да знаете какво точно искате и да сте достатъчно решителни, за да въведете еднозначна информация. Прекъсването на астралната пъпна връв е безсмислено, ако все още сте вътрешно вкопчени и зави­сими или ви владее омраза и желание за отмъщение; ако не сте в състояние истински да простите или пък тайно се надявате, че връзката може и да не се разпадне напъл­но; ако си мислите, че цялата тази работа бездруго не е много за вярване. Вашето подсъзнание обаче регистрира всичките ви разсъждения и усещания и насочва усилията си съобразно тях – тоест, то ще работи за освобождава­нето ви дотолкова, доколкото сте постигнали вътрешна яснота. Астралната пъпна връв не може да бъде прекъс­ната само донякъде или само от понеделник до петък, когато по-скоро ви пречи. Успехът на ритуала зависи от рационалната и емоционалната ви категоричност.

На­вярно сега най-сетне ще разберете защо отхвърлянето на зависимостта, съществувала може би от векове, не ви се удава току-така отведнъж, а неминуемо предполага да се потрудите над душевната си структура. Докато вземате емоционалната зависимост и вкопчването за любов, вие също ще допринасяте за възстановяването на неравно­стойните отношения.

Прошка от нивото на висшия Аз
Истинското освобождаване от неблагоприятната сим­биоза е възможно, ако простите не само на другия човек, но и на себе си (задето сте го допуснали толкова близо). Това понякога не е никак лесно, но всяка мисъл за по­миряване, отмъщение или дори реабилитация ви привър­зва отново и ви държи в положението на жертва. А кой­то не се пуска, няма как да се отдели. Не успявате ли да простите от все сърце, визуализи­райте кълбото от бяла светлина, символ на вашия висш Аз, на около 50 см над главата си. После го помолете да пролее над вас светлината на опрощението, като се отво­рите за нея и я оставите да изпълни всяка ваша клетка, и накрая я излъчете към някогашния си партньор. Отдайте се на това преживяване. Не е изключено то още веднъж да породи у вас силни емоции. Не им обръщайте внима­ние. Те вече са без значение – фрагменти от спомени, ко­ито не би трябвало да се подхранват. Сега можете да сте сигурни, че в някаква степен сте надмогнали себе си!
Ако отделянето се е състояло, отношението ви към он­зи, с когото сте били свързани, скоро ще е съвсем неутрал­но. Но всеки път, щом в съзнанието ви изплува някоя случка, която ви изпълва с гняв и желание да си отмъсти­те, се обръщайте към своя висш Аз и го молете: „А сега прости и това!” В случай, че ви е трудно да се приемете та­кива, каквито сте, можете, разбира се, да поискате прош­ка от висшия Аз и за себе си. Който иска, нему се дава!

Представата за прошка от висшия Аз

Като правило довелият до симбиоза модел се преобра­зува дълго и трудно. Затова пък възобновяването на връз­ката става бързо, дори да сме го позволили неволно. Ето защо ритуалът трябва да се повтаря периодически. Не си мислете, че това означава крачка назад, напротив – всеки път се променят още и още аспекти на вашия енергиен модел.
Докато изпълнявате ритуала, внимателно следете какво усещате и какво предизвиква вътрешната ви съ­протива. Така ще получите точна представа за нагласата си в момента. След всяко следващо освобождаване ще ви се изясняват неподозирани взаимовръзки, които сега ве­че ще могат да се трансформират. Което ще рече, че прекъсваните нишки никога не са едни и същи.
Какво се случва след отделянето?
След като се убедите, че сте се отървали от пъпната връв, бъдете дваж по-внимателни и занапред не допус­кайте близост, която би нарушила както вашите, така и чуждите граници. Заявете спокойно или просто дайте да се разбере, че не желаете да поддържате неравностойни отношения! Това е първата крачка към затвърждаване на извоюваната свобода. Визуализирайте често защитния пръстен, защото така сигнализирате на подсъзнанието си, че душата ви запаз­ва своята цялост. Това важи с особена сила при среща с някогашния любим. Разделили се окончателно с него, повече не търсете среща или – в зависимост от обстоя­телствата – я избягвайте поне няколко месеца.
Психичните енергии, образували до неотдавна пъпна­та връв, започват да се завръщат при притежателите си, полагайки началото на тяхното себеосъзнаване. И така някой ден ще прогледнете за онези части от личността си, подхранвали стремежа ви да властвате над другия ц да го третирате като свое притежание. Възможно е да изплуват свързани с него чувства, да ви споходят видения, сънища или внезапни духовни проблясъци. Възможно е да се доберете до кармични съдър­жания, вътрешни образи, надигащи се от подсъзнанието ви в мигове на спокойствие или нарочно извикани на по­върхността му чрез подходяща техника за релаксация и тренинг, които да засвидетелстват съществуването си и да се разсеят.
Енергийната защита в тези дни е особено важна. През първата фаза на преориентирането има вероятност вкопчването да се засили, тъй като липсата на траен ра­порт може да се усети като дистанциране. Такъв проб­лем възниква най-вече тогава, когато партньорът не знае какво се случва. Но дори ритуалът да се извършва по вза­имно съгласие, пак могат да се появят страхове. Аурата веднага регистрира и най-малката енергийна промяна и се опитва да възстанови равновесието. Погледнато съв­сем безпристрастно, налице е отклонение от енергийно­то статукво, а то внася известен дисбаланс или необичай­но усещане, което вдъхва несигурност. Най-голямото опасение е, че без лепкавата връзка отношенията между партньорите ще секнат. Причината за него обаче е в то­ва, че те не познават другите измерения на любовта.
Цялата наша активност следва предначертанията на определен модел. Когато той ни бъде отнет, отначало се чувстваме ощетени и неспособни да „се движим по инер­ция”. Трябва да действаме по нов начин и да се научим да се справяме извън коловоза на старите навици. Съхра­няването на отношенията след прекъсването на една твърде силна пъпна връв би било възможно, ако и двама­та партньори проявят готовност да променят подхода си един към друг. Практиката показва, че изразените на глас от тях намерения да потърсят нови форми на заедност и взаимност и да бъдат търпеливи и доброжелател­ни, дават резултат.
Всяка астрална пъпна връв е съпроводена с известно приспособяване към близнака. Щом бъде отстранена, из­веднъж се оказваме сами. Безмълвната безпроблемна адаптация вече не функционира, а още по-малко – психи­ческият контрол или, в негативен смисъл, „шпиониране-то” на фино ниво, което се изразява в интуитивно отгат­ване желанията на партньора. Значи, веднага след отде­лянето са възможни търкания в ежедневието, борби за надмощие, които целят да инсталират старите програми. Но и тази съпротива е преодолима, стига да бъде осъзна­та, доколкото всеки малък сегашен конфликт е знак за някогашни неразбирателства и пресечни точки, в които сте се конкурирали. В много редки случаи, най-вече ко­гато астралната пъпна връв на една интензивна, същест­вуваща от ранното детство симбиоза бъде прекъсната в зряла възраст, има вероятност температурата ви за мал­ко да се покачи. Не е изключено в енергийната сфера да се стигне до краткотрайна регресия, т. е. възрастният да реагира така, както би реагирал като дете.
Някои деца вдигат температура внезапно и рязко мал­ко преди да направят първите си стъпки. В преносен сми­съл прохождането за детето е равносилно и на първите стъпки към самостоятелността. Сега то само ще решава дали да се приближи към майка си или да се отдалечи от нея. Преди това е било напълно зависимо от нейното приближаване и отдалечаване. Ако една майка следва детето си на всяка крачка, та ако ще да е само мислено или емоционално, то няма шанс да се освободи от симбиозата в хода на своето раз­витие. Като духовна причина за температурата Луиз Хей посочва: „Гняв, изяждане, изразходване.” Малкото съще­ство вдига температура при мисълта за своята самостоя­телност и изгаря яда си срещу своята майка, която чрез пъпната връв често инстинктивно пречи на стремежите му към независимост. Дори и когато психическата при­чина за температурата е очевидна, физическата би след­вало да се търси и третира от лекар.
След като вече сте прекъснали връзката на енергийно ниво, ще ви е почти невъзможно да убедите партньора или партньорката си в необходимостта да помислят за защитата на своята аура.

Измолване на защита за други хора

Възможно е обаче да се погрижите вместо тях, като се помолите. Но – както и при енергийната благословия -не бива да се намесвате току-така в живота им, а трябва .   да се обърнете към някой духовен източник. Да бъде не волята на вашето его, а висшата воля. В противен случай отново „ще се обзаведете” със за­висимост, в която ще играете ролята на ангел хранител, или пък – с чувство за вина поради това, че сте прекъс­нали подаването на енергия. И тъй, освободете човека, визуализирайте пръстен от бяла светлина или неутрална бяла аурична обвивка около него и после помолете с про­сти думи Бог, своя висш Аз, любимия си архангел и т. н. да го закрилят: „Моля те, пази Н. Н. на всички енергий­ни нива.” Останалото ще си стане от само себе си. Може би пред вътрешния ви взор ще се появят картини, които ще го потвърдят, и вие ще забележите аурата на Н. Н. да променя цвета си, като понякога приема тъкмо онзи, от който той се нуждае, за да бъде добре защитен. Или ще видите как в нея се влива водопад от светлина.
Но не се опитвайте да създавате такива образи предна­мерено, а се доверете на творческата сила на Духа. Не е необходимо да повтаряте молбата всекидневно, както всекидневно активирате собствената си защита. Духовна­та инстанция ще осигури на партньора ви всичко необхо­димо. Ако успеете да се освободите от склонността да се чувствате отговорни за всичките му интереси и дела, ще сте направили следващата крачка към своята отделност. Сега вече можете да се отпуснете и да се посветите изця­ло на себе си и на големия въпрос кои сте самите вие. Цветните есенции на д-р Едуард Бах ще подпомогнат успешно процеса на обособяване и трансформация, тъй като също въвеждат в аурата подходящи и благоприятни за целта енергии/информации. Подобно на високите по­тенции на хомеопатичните лекарства, Баховите извлеци съдържат само енергийната вибрация на съответното растение. Материални молекули в тях няма. Затова аз ги причислявам към енергийните средства за изцеление.
Готови за приемане комбинации по желание на кли­ента се приготвят вече в доста аптеки (в Германия -б. пр.), така че не е необходимо непременно да си набавя­те шишенцата с концентрати от желаните цветове. Количеството на една комбинация е 30 мл и съдържа изворна вода плюс една чаена лъжичка алкохол или пло­дов оцет за консервиране и по две до четири капки от концентрата на отделните есенции. Дневно се вземат че­тири пъти по четири капки от готовата смес – сутрин, по обед, късно следобед и вечер преди лягане. Комбинацията от червен кантарион и цикория ще ви предпази от повторно заплитане в неравностойни отно­шения, особено ако сте били „зависимият и използва­ният” партньор. Борът ще ви помогне да избегнете чув­ството за вина и угризенията на съвестта, когато се авто-номизирате и заживеете съобразно собствените си по­требности. Червеният кестен работи срещу синдрома на помощника и прекалената загриженост за другите хора. Това е добро средство за „особено усърдни” медицински сестри и болногледачи или за жертвоготовни майки.
Орехът укрепва защитата на аурата и пречи на връ­щането ви към досегашната ситуация. Стимулира проце­са на промяната и го стабилизира. Дивият овес (отделно или смесен с ореха) е особено подходящ за периода след окончателното прекратяване на отношенията и отърсва­нето от зависимостта. Той дава яснота и ви показва по .    какъв път да поемете, за да се самоосъществите. Помага ви да осъзнаете истинските потребности на душата си и ви открива подходяща лично за вас посока след раздяла­та. Така се предотвратява повтарянето на стария модел със следващия партньор. За бързо изчистване на аурата след среща с недобронамерен човек препоръчвам кисели­ца – вътрешно, външно – по 10 капки във ваната или съ­щото количество, добавено към малка бутилка вода с пулверизатор – като спрей за аурата.
От серията Калифорнийски цветни есенции много държа на белия равнец за защита на аурата и за укрепва­не на енергийното поле. Той пречи на проникването на отрицателните вибрации и е особено подходящ за чувствителни и свръхсетивни хора. По подобен начин дей­ства т розовият равнец, но от него се нуждаят по-скоро онези, които приемат без съпротива душевните отпадъци и негативизма на другите, тъй като не могат да казват „не” и да се ограждат в разумна степен от чуждите проб­леми.
Разбира се, цветните есенциите не са панацея, а и лич­ностната промяна изисква определено време. Ето защо продължителността на прием варира от няколко седми­ци (едно шишенце от 30 мл стига за около З седмици) до няколко месеца. Успехът винаги зависи и от вашата го­товност за промяна. Като допълнение към останалата енергийна работа цветовете на д-р Бах са все пак добри стабилизатори, с които можете да си помагате дотогава, докато се почувствате изпълнени с достатъчно вътрешна сила.

Предпазващи и лечебни утвърждения за създаване на ментален филтър:

Сега отричам всички мисли и чувства, които не са мои и не принадлежат на моето настояще. (Забележете: който не умее да казва „не”, той не може да казва и „да”! Форму­лата е подходяща и за кармичните процеси, на които сме подвластни, тъй като отричането означава и отбрана.)

Аз съм напълно сигурен и защитен.

Аз съм свободен и независим.

Аз съм здрав – аз съм цял.

Внимавам за своите граници и ги пазя.

Вървя по своя собствен път.

Живея със силата, която извира от мен.

Вселената ме храни и пази. В нея аз съм на сигурно място.

Сега следвам своя вътрешен глас.

Само аз управлявам собственото си съзнание, никой друг.

Подкрепям себе си, обичам себе си, приемам се такъв, какъвто съм.

Обичан съм такъв, какъвто съм. Добре познавам потребностите си. Зная кой съм. Всичко, което не е мое, сега напуска енергийното ми поле. Почивам в себе си.

Сега отпращам всички чужди очаквания. Аз съм свобо­ден и живея своя собствен живот.

Изберете си формулата, която смятате за най-подхо­дяща, и я повтаряйте, докато се проникнете от нейния смисъл и нейната истинност. За да започне да действа, тя трябва да ви изпълни докрай. Ефектът е най-добър вечер преди заспиване, сутрин – като първа мисъл или по вре­ме на медитация. Можете да възобновите това си зани­мание в метрото или докато се разхождате или лежите в хамака. Ако ви е приятно, придружете го с прехвърляне на молитвена броеница. Тя е доказано духовно помощно средство, използвано в много древни, дохристиянски кул­тури (Гърция, Монголия, Тибет и др.). Всеки път, повта­ряйки изречението, премествайте по едно мънисто. До­пълнителният магичен ефект от това е, че мънистата се зареждат полека-лека с утвърждението и се превръщат в нещо като талисман. Така бива задействана мощна вът­решна сила, която ще доведе до реализиране на афирмацията.

 Пентаграмът като особен символ на защита.

 Петолъчната звезда (пентаграмът) е древен, широко разпространен символ на защита. Той символизира чове­ка, човешкото съзнание, Божествения дух, намиращ про­явление в хората. Енергийното му поле носи силен заряд и може да послужи в случай на крайна опасност, когато имате чувството, че аурата ви е нарушавана от неиденти­фицирани или несвързани с човека сили. С него от неже­лани енергии се пазят и помещения и предмети. Визуали­зирайте на известно разстояние пред себе си син пентаграм (синьото неутрализира страха и пречиства). Сега за­почнете бавно да го приближавате. Ще видите, че е го­лям – по-голям от вас. Той вече е толкова близо, че поч­ти се докосва до аурата ви. Помолете неговата светлина и енергия да влезе в нея и да я зареди. Някои хора уста­новяват, че пентаграмът си остава в аурата, като само връхчетата му стърчат и излъчват навън. Важното е да знаете, че на ваша страна е една много действена защит­на сила. Оставете създадения образ да избледнее с ми­сълта, че ви пази и ви помага.

‘Освобождаване от енергийни влияния и зависимости’, Карин Брандл