Когато клоните на дървото са готови да достигнат небето, Неговите корени те трябва да достигнат до преизподнята.

Средновековен алхимичен израз

Индивидът може да се стреми към съвършенство, но трябва да страда от противоположностите на намеренията си заради своята завършеност.

Карл Юнг

Всеки от приведените цитати представя една и съща неотменна същност, която винаги трябва да се помни при всеки опит да се разберат астрологичните аспекти, а именно, че самият живот изисква от нас да се сблъскаме с всевъзможни изпитания, високи и ниски, светли и тъмни, добри и лоши, лесни и трудни, за да расте нашето съзнание и да ставаме по-цялостни. Много от нас са запознати с факта, че изпитанието, което в определено време ни се струва особено трудно или травматизиращо, е именно изпитанието, което ни награждава с по-голямо разбиране, осветяващо живота ни и мотивиращо бързия растеж в следващите години. Но, заради особения вид съзнание преобладаващо в Англия и САЩ в началото на ХХ-и век, повечето астрологични трудове не взимаха предвид този факт. В астрологичните книги, издадени през този период, почти всеки фактор в индивидуалната карта автоматично се смята за добър или лош, в зависимост от това, доколко “лесно” или “трудно” би могло да бъде за личността да изрази, задоволи или интегрира тази част от своята натура. В умовете на хората, които усвояваха тези астрологични трудове, се развиваше прекалено тесногръд изопачен възглед за живота, и – за съжаление – този тесногръд възглед все още преобладава у много хора, занимаващи се с астрология.

През последните години възникна противодействие на тази негативна, изопачена гледна точка, когато много автори и лектори преформулираха астрологията в светлината на по-фина психологична перспектива, изложена най-напред от Дейн Ръдиар и Марк Едмунд Джонс. Както често става във всяка област, когато има противодействие на крайния подход, много от пионерите на по-позитивния, ориентиран към растеж подход към астрологията се опитваха да компенсират недостатъците на традиционната астрология, като отидоха до другата крайност: т.е. като се акцентираха прекалено върху светлата страна на живота и без да считат за необходимо да погледнат тъмната. Онова, което по навик се смяташе за “трудни” аспекти в астрологията, сега беше поукрасено с всевъзможно идеализиран и цветист език, а се игнорираше фактът, че някои от тези аспекти посочват не само реалните проблеми на личността, но също важни дефекти или негативни качества в характера. Струва ми се, че е време да бъдем реалистични относно астрологията, което означава, че трябва да станем по-реалистични към себе си и нашия възглед за живота. Животът е пълнен с трудности и проблеми. Именно това го прави толкова дълбоко обучаващо изпитание за душата. Ако смятаме рождената карта за всестранен символ на жизнения потенциал и модели на живот на личността, тогава този символ трябва да включва инструкции за тези решаващи жизнени проблеми, области от живота, в които можем да получим важни уроци, подпомагащи растежа ни. Но, онова, което не е показано в рождената картата е позицията, по отношение на нашата космична унаследеност и кармата, която можем съзнателно да градим и развиваме. Понеже вътрешната позиция не бива да бъде определяна само от рождената карта, астрологът трябва да внимава при всяка оценка на планетна конфигурация, тъй като тя показва предимно енергийния потенциал на личността, а не особено проявление на тази енергия като предрешен факт. Такова осъзнаване изисква период на изследователско търсене и диалог при всяко астрологическо консултиране, за да може консултантът да усети определените позиции и идеали, които могат да насочват индивида при използуване на енергията му.

Тъй като някои хора се отнасят спокойно към трудностите и проблемите, приемайки ги като част от живота, и тъй като такива хора се поддържат от вътрешен оптимизъм и вяра, онова, което е показано в картата като потенциално трудно, не винаги се възприема от всяка личност като важен проблем. Това може просто да се разглежда като факт на живота, като приета част от натурата на личността. Ако консултантът се опитва прекалено да акцентира върху проблематичната страна на такава символична конфигурация, на клиента може да му се стори, че той просто раздува всевъзможни проблематични въпроси без никаква конструктивна цел.

Всъщност, това често се случва при астрологичната “интерпретация”, която е просто едностранчиво представяне от страна на астролога. Ако от друга страна, консултантът разглежда и обяснява “трудните” аспекти като предизвикателства, с които личността ще се сблъска в живота, енергичният, позитивно мислещ човек ще се заинтересува от такива проверки на своя характер, сила и знание. А по-боязливият, срамежлив човек може да започне да разглежда тези важни житейски въпроси в нова светлина.

Основното нещо, което трябва да осъзнаем, не само умствено, но също и духовно е, че такива предизвикателства, трудности, проблеми (наречете ги както искате!) са необходими за здравето и трябва да се приемат като благоприятна възможност да се научим на онова, което трябва да знаем.

Както пише Юнг:

Страхът от съдбата е много разбираемо явление, защото тя е неизчислима,неизмерима и пълна с неизвестни опасности. Постоянното съмнение на невротика да се впусне ли в живота без труд е обяснимо с желанието да стои настрана, за да не участвува в опасната борба за съществувание. Но всеки, който се отказва да изпита живота, трябва да задуши и желанието си да живее – с други думи, той трябва да извърши частично самоубийство”.

Символи на трансформацията

Несъмнено, нито един астролог няма да иска да повярва, че в действителност поощрява “невротичното” поведение у клиентите си; все пак начин на астрологична практика, който подбужда клиента да се бои от своята съдба, да не се решава да действува, докато конкретните планети не са на подходящо място, или да прави всичко възможно да избягва “опасни” или предизвикателни ситуации, всъщност е поощрение за невротична зависимост от астролога и задържа развитието на вяра и увереност у клиента. Възможно е, по същество традиционните “трудни” аспекти да посочват области на максимално напрежение във вътрешния живот на личността, а това напрежение може също да се посрещне открито.

Отново да цитираме Юнг:

Колкото по-голямо е напрежението, толкова по-голям е потенциала. Голяма енергия възниква от съответно голямо напрежение между противоположностите.

Затова, в останалата част на книгата при разпределянето на аспектите по категории ще използвам не традиционните лесни-трудни, добри-лоши класификации, а следните термини:

Динамични или провокационни аспекти:

Този термин се отнася до онези ъгли между планетите, които обикновено се наричат “напрегнати” или “нехармонични”, включващи квадратура, опозиция, квинконс, някои от съвпадите (в зависимост от участвуващите планети), някои полуквадрати, квадрат и половина и други второстепенни аспекти (в зависимост от хармонията на елементите на участвуващите знаци). Тези ъгли съответствуват на изпитване на вътрешно напрежение и обикновено подтикват към някакво определено действие или поне към развиване на по-голямо осъзнаване в посочената област. Въпреки че терминът “нехармонични” действително е приложим към много от тези аспекти, той често заблуждава, тъй като човек може да развие относително хармоничен начин на изразяване на тези енергии, заемайки се с отговорност, работа или други предизвикателствата, които могат да погълната интензивността на освободената енергия.

Хармонични и гладки аспекти:

Този термин се отнася до онези ъгли между планетите, които обикновено се наричат “добри” или “лесни”, предимно включвайки секстил, тригон, някои съвпади (в зависимост от участвуващите планетите) и някои от второстепенните аспекти (в зависимост от хармо- нията на елементите на участвуващите знаци). Тези ъгли съответствуват на способностите на елементите, талантите и начините на разбиране и изразяване, които индивидът може да използува и развие с относителна лекота и последователност. Тези способности съставят комплект от устойчиви и надеждни психологични активи, от който личността може да черпи по всяко време. Въпреки че индивидът може да предпочете да концентрира енергията и вниманието си върху по-предизвикателни, динамични аспекти на живота, тези гладки аспекти представляват потенциал за развиване на необикновени таланти. Но те контрасти- рат на динамичните аспекти в това, че са по-показателни за състоянието насъществува нието и спонтанната настройка към установяващите секаналина изразяване, докато динамичните аспекти показват нужда от корекция чрез усилия, определено действие и раз- криване на новиканалина себеизразяване.

Преди да вникнем по-детайлно в темата за аспектите, можем да проучим въпроса, защо динамичните ъгли в картата, както изглежда, получават повече внимание в астрологичното изследване, отколкото хармоничните аспекти. Не е ли това случай на негативно мислене, когато астролозите намират мазохистично наслаждение, като се спират на по-проблематичната страна на живота? Или има друго обяснение на това явление? Аз мисля, че Ч. Картър изяснява този момент, когато пише в книгата си, че за “нехармоничните” аспекти е по-лесно да се говори и това се дължи на факта, че те “са сродни с материалното и, следователно, се проявяват по-ясно и осезателно”. Твърдението на Картър е подкрепено от факта, че до неотдавна школата по астрология, известна като космобиология, на практика напълно игнорираше хармоничните аспекти и предпочиташе да използува в своята работа динамичните; а всеки, който е запознат с основните предположения и ориентации на работата на повечето космобиолози, знае, че те се интересуват главно от събитията, важните промени, очевидните травми и, въобще от произшествия в материалния свят, а не от психологичната позиция на индивида към изпитанието или неговата духовна значимост. Аз самият придавам по-голямо значение на динамичните аспекти, не защото ориентацията ми е като у космобиолозите, а защото тези ъгли показват къде от личността се изисква да се коригира забележимо и да расте чрез концентриран опит. А тъй като по-голяма част от моя опит е получен от междуличностни диалози с клиенти (а не само от лични изследвания, изучаване и работа със собствената ми карта), аз бях привлечен от изучаването на позитивните потенциали, които се криеха в различните жизнени кризи на моите клиенти и които толкова често се символизираха от предизвикателните аспекти. Затова в тази глава, в опита си да изясня в позитивна светлина онова, което се е интерпретирало негативно в повечето астрологични учебници, ще акцентирам главно динамичните аспекти. Ще обърна особено внимание на аспектите, включващи транс-сатурновите планети, тъй като те представляват определени форми на лична трансформация.

Аспектите в наши дни

През последната половина на ХХ-и век, когато съвременната астрология избухна с множество нови техники, теоретични размисли и нива на приложение, които плашат разума и правят невъзможно за личността да усвои и разбере всички нови насоки, е особено трудно да се разглежда темата на аспектите в някакво всестранно отношение, без да се пише огромен и изчерпателен трактат по този въпрос. Съвременното изследване и клиничен опит убедително показаха, че такива фактори като средни точки, планетни картини (конфигурации, включващи многобройни планети и средни точки) и хармонии могат да снабдят практикуващият астролог с допълнителни инструменти, които помагат да разбира хората и които често подпомагат разбирането, което традиционните методи не могат толкова конкретно да му доставят. Ние все повече виждаме, че връзките между различните планети, (и, следователно, психо-соматично-енергетичната структура на хората) не се ограничават просто от отделните аспекти между две планети или определени ъглови разстояния между планетите, върху които традиционната астрология се е акцентирала в продължение векове. Както отбелязах в увода на тази книга, все по-често може да се чуе разговор между астролози за планетни диалози или взаимообмен, т.е. планетни взаимовръзки, които могат да се проявят силно даже при липса на някакъв точен традиционен аспект. Става все по-очевидно, че планетите участвуващи във всяка конкретна конфигурация (а не просто типа конфигурация или аспект), преди всичко определят природата на действащите астрологични фактори и характерът на освобождаване на енергията. Тези факти правят трудно установяването на сигурни правила за интерпретация на определените аспекти, когато на практика, личността открива толкова много различни проявления на един и същ основен аспект.

Следователно, за онези, които са в крак с откритията на последните изследвания и усещат необходимост да интегрират тези нови знания в своята практика, и за онези, чиято прямота и цялостност ги заставя да оценяват реалистично убедителността на традиционните астрологични доктрини, астрологията става все по-трудна и сложна, отколкото е обикновеното й опростено представяне. Това осъзнаване на сложността, присъща на астрологията, беше оплаквано от някои хора в тази област, но разпространението на новите техники и концепции в последните години има два много позитивни ефекта.

Първо, то може да ни мотивират да търсим с големи усилия обединяващите и синтезиращи принципи, което се опитвам да правя в различните си книги. Тези основни принципи вече присъстват в рамките на астрологията; те не трябва да бъдат изобретявани или откривани чрез компютърен анализ. Просто е необходимо по-ясно да се осъзнаят и по-дълбоко да се разберат, ако трябва да бъдат напълно уместни при практическото приложение на астрологията към човешкия живот.

И, второ, това предизвикателство на новите идеи може по-непосредствено да покаже на начинаещият или практикуващият астролог невъзможността за получаване на лесна, строга и опростена информация от рождената карта и, следователно, да ни застави да се облягаме на собствената си интуиция, опитност, способност за консултиране и способността ни да развием напълно индивидуализиран начин на астрологичната практика, който конкретно да подхожда на всеки от нас.

Освен това, когато виждаш това видимо нарастващо усложняване в астрологичната област, възникват и някои други факти. Един очевиден факт е, че астрологът-консултант, който има много голяма практика и особено, този, който се издържа изцяло от консултативна работа, просто няма време при всяка дадена консултация да използува даже и малка част от техниките, достъпни в традиционната астрология, да не говорим за въвеждането на всевъзможни познания, разкрити с най-новите методи. За такъв професионален консултант изискванията за финансово оцеляване плюс непосредствените потребности на клиента превъзхождат интелектуалното любопитство. Ако астрологът е съсредоточен главно върху нуждата на клиента за консултиране, а не върху безбройните данни на рождената карта, тук рядко възниква каквато и да е необходимост или желание от повече разбиране, отколкото могат да дадат определените основни астрологични процедури – ако се предположи, че той действително разбира символите, които веднага са очевидни. Например, открил съм, че системата на ключовите цикли, разработена от Вилн, *(първо- начално печатана като серия от статии като в бюлетина на Американската федерация на астролозите през 1970г., а сега достъпна под формата на отделна брошура), е изключително точна и психологично прозорлива техника. Често съм откривал, че тя символизира ясно определено развитие или ориентация по по-характерен начин, отколкото обикновено използуваните прогресии и транзити. Все пак, рядко намирам време да я използувам даже за себе си, да не говорим за десетките клиенти. Но и рядко чувствувам липсата й, въпреки че осъзнавам, че тя често би ми давала допълнителни и надеждни данни за работа. Но моята главна ориентация е консултациятасличността, установяване на диалог на лично ниво, като използувам астрологията главно като структурна карта и ръководна система. Игнорирането на някои относително тривиални данни не трябва да възпрепятствува добрият консултант да помогне на клиентите да придобият по-ясна позитивна перспектива за живота си!

Друг момент, който трябва да се има предвид е, че ако се разглежда рождената карта като аналог на музикално произведение, ще изпъкнат различни теми. Тези теми могат да се открият чрез многобройни астрологични методи, и обикновено използуването на по-сложни нови техники няма да покаже каквато и да е важна тема, а просто допълнително ще акцентира и е възможно да даде малко повече детайли за тази тема, която е ясно представена от достатъчно опростените и традиционни методи. С други думи, използуването на много от неотдавна популяризираните методи рядко предоставя възможност да се проникне по-дълбоко в психологичната същност на индивидуалната личност във всяко отношение, което може да бъде непосредствено и практично използвано. Много от тези нови идеи са интересни, и обещават впоследствие приложение по такъв начин, че статистическите изследвания и опити за предсказване ще дават значително по-добри резултати. Но какво да кажем за личност, която има проблеми? Какво е приложението на тези методи при консултантската ситуация? И как могат те да помогнат на астролога, който използува астрологията не за да убеждава “учените” или за предсказване на събития, а за да помогне на другите да разберат себе си? Струва ми се, че това е още един пример, който свидетелствува за факта, че астрологията стана крайно специализирана област, в която някои астролози са главно консултанти, докато други са преди всичко изследователи и теоретици.

Важното нещо е, че индивидуалният практикант осъзнава своята конкретна роля, основна философия и – най-вече – целта, която всеки се надява да постигне с помощта на астрологията. Ако ролята на човек е да бъде “консултант”, било формално чрез установена професионална практика или неформално, чрез общуване главно с приятели и роднини, той трябва да бъде внимателен, за да не усложнява излишно ситуациите с които личността се сблъсква от ден на ден. Защото архетиповите човешки истории и проблеми са всъщност много малко, и те продължават да се повтарят в нашите животи така интензивно, като че ли не са се случвали никога преди. Консултирането на другите, за да им помогнем да се справят с тези архетипови проблеми е много взискателно изкуство, и нашата цел трябва да бъде да им помогнем да придобият перспектива за своите индивидуални ситуации, която да им позволи да изживеят живота си по-пълно и с повече разбиране.

Природата на определени аспекти

Много автори са говорили за аспектите като за “силови линии” между различните центрове на енергия (планетите) в енергийното поле на индивида. Някои от най-практичните възгледи на физичното и психично проявление на тези сили могат да се намерят в “Лекции по медицинска астрология” от д-р Уйлям Дейвидсън, в които той с голяма оригиналност обсъжда различните “болести” и основните принципи, свързани с различните аспекти. Естествено, конфигурация на енергиен потенциал, която е символизирана от аспекта, сама за себе си не е нито добра, нито лоша. Тя е просто потенциал с присъща тенденция към хармонично и приятно или разрушително и болезнено изразяване. Опитът на д-р Дейвидсън с астрологичния символизъм в областта на медицината не оставя съмнение, че динамичните аспекти действително символизират по-голяма тенденция към физически заболявания, отколкото хармоничните, гладки аспекти, тъй като динамичните аспекти пораждат вътрешно напрежение и подлагат на стрес физическото тяло. Но начинът по който индивидът се отнася с тези напрежения и как насочва тази енергия и се опитва да намали това напрежение, е ключът към това дали тази конфигурация ще се прояви след време като сериозен физически проблем или показва източник на енергия, от която може да се черпи за творчески цели. Не трябва да подценяваме силата на ума и волята, тъй като нашите мисли, идеали и желания могат недоловимо да променят силовите линии в нашето общо енергийно поле. Пример за този процес в неговата най-обикновена форма може да се намери в значително количество изследвания, които доказаха – даже на учените-скептици – че техниката на медитацията, забележимо променя определени физически ритми и представя ефективни прийоми за освобождаване от стреса.

Друг момент, заслужаващ да се повтори е, че всеки аспект трябва да се оценява в съответствие с природата на участвуващите планети. Има значителни доказателства, че някои тригони съответствуват на опустошителни или проблематични условия в далеч повече случаи, отколкото посочват традиционните учения за “благотворните” ефекти на тригоните. Например тригон на Нептун често се открива в картите на хора, които проявяват доста негативни нептунови тенденции: проблеми с наркотици, ескапизъм, непрактични или притворни “духовни” интереси или даже сериозно психично раздвояване на личността, описвано като психоза, неконтролируеми халюцинации, мания за величие или просто неспособност да се общува с материалния свят. Тригоните на Уран са разпространени също като по-динамични аспекти на Уран в карти на хора, които са особено егоцентрични, неспособни за сътрудничество, склонни към синдрома “Аз зная всичко това” и така са възбудени от собствените си интереси, че са крайно нетърпеливи с другите. Тригоните на Юпитер изглежда обикновено показват тенденция към лениво снизхождение към своите слабости и предпочитание хората да се доверяват на нещо друго, а не на собствена упорита работа. Противно на това, динамичните аспекти, включващи тези планети, както скоро ще изучим детайлно, често символизират енергия, която може да бъде изразена с голяма концентрация, сила и творчество, въпреки че по общо признание те обикновено показват конфликти и проблеми (понякога едновременно).

Ако съумеем да достигнем такова ниво на разбиране, че да започнем да виждаме ценността, присъща на усилията и даже на болката, а не да смятаме астрологията за явление, изолирано от самия живот, тогава ще започнем да разбираме и аспектите по точен, дълбок и практичен начин.

Моят любим закон за интерпретация на аспектите звучи така :

Планетите в знаците представят основните подтици към изява и нужда от удовлетворение, а аспектите показват фактическото състояние на енергийния поток и колко лични усилия се изискват от личността, за да се изрази определена подбуда или да се удовлетвори определена потребност.

С други думи, определен аспект не ни казва: тази личност ще направи или няма да направи това и това, нито ни казва дали личността може да изживее или постигне нещо. Но ни казва колко усилия ще се изискват, в относителен смисъл, за да се постигне даден резултат. Ние можем да добавим все пак, че трябва да се преценява цялата карта, а също произходът, биографичните данни, средата и специфичната подготовка, за да получим представа дали истинските способности на личността и кармичните модели ще й позволят да удовлетвори тези подтици и нужди.

Като не забравяме ограниченията при прилагането на общите принципи към индивидуалните случаи, можем да започнем да анализираме теорията за енергийния поток на аспектите. Но трябва да помним, че следващите концепции са опит да се опишат определени видове на енергиен поток на много фино ниво на действие. Тази енергия може да се изрази като безброй видове поведение и като безкрайно разнообразие от черти на индивидуалността.

Заради простотата можем да разпределим аспектите в две групи: динамичниили предизвикателни аспекти и хармонични или гладки. Хармоничните аспекти показват, че две участвуващи енергии (и, следователно, две измерения на съществувание на индивида) вибрират в хармония и се усилват една друга в енергийното поле на личността, подобно на две вълни, хармонизиращи си и слети в обединено изразяване на сложните енергии.

Например, ако Меркурий и Марс са в хармония, става сливане на двете енергии, което може да породи ментална сила, сила да се отстояват собствените идеи, силна нервна система и способност да се пренасят идеите в определено действие. Като че ли Меркурий предоставя своя интелект, за да насочи енергичността на Марс, а Марс в същото време предава енергията на меркуриевото възприятие и словесното изразяване.

Такава планетна взаимовръзка може визуално да се изрази по следния начин:…………

С други думи, хармоничните аспекти посочват състояние на съществувание и настройка, която е вътрешно стабилна и силна, начинът на използуване на нашата енергия остава гладък и отслабен. (Това, разбира се, не означава, че енергиите не могат да бъдат неправилно използувани от дадена личност или в дадена ситуация. Това просто показва, че енергията протича достатъчно свободно.)

Предизвикателните аспекти показват, че въвлечените енергии (и, следователно, измеренията на живот на индивида, чиято карта има такъв аспект) не вибрират в хармония. Вместо да се усилват взаимно, те пречат на изявата си и създават напрежение вътре в енергийното поле, като че ли двете вълни са в дисонансна взаимовръзка, създавайки онова, което може да се нарече нестабилен дразнещ тон. Това дразнене или нестабилност може, все пак, да подтикне индивида към някакво определено действие, за да разреши напрежението. Да използуваме отново примера с Марс и Меркурий. Динамичен аспект между тези планети може да се прояви като нетърпение (Марс) да общува (Меркурий), силна подбуда (Марс) да се учи (Меркурий), тенденция да отстоява много силно (Марс) своите идеи и мнения (Меркурий), възбудима нервна система, прекалено критична натура и т.н. Ако раздразнението и вътрешното напрежение се контролират и управляват успешно, такъв човек може да бъде напълно способен да изрази огромна подбуда към обучение и развиване на изключително изкуство, което изисква остър интелект. Такава планетна взаимовръзка може да се изрази по следния начин: ………………………………..

Приведените по-горе графики на енергийния поток могат да станат дори по-поучителни, ако сравним тази теория на аспектите с теорията на електричеството. В електрична инсталация на трифазен ток от 60^преместването е най-малконапрегнатопротичаненаенергията през проводниците. Това съответствува на аспектите секстил (60^) и тригон (2х60^) в астрологията. Инсталация от 90^ или 180^ е много напрегната и нагрява проводника заради пикове с много голямо напрежение в определен момент и неговото рязко падение в друг момент. Такъв тип инсталация естествено съответствува на аспектите квадратура и опозиция, които показват, че енергиите у индивида протичат безпорядъчно, понякога действувайки в унисон, а понякога създавайки си взаимни спънки и статичност. Този вид редуване на енергийния поток е наречен от Картър като “редуващо се” изразяване на енергията, тъй като понякога личността има на разположение много енергия, докато друг път изглежда напълно изтощена. Отбележете, че в приведената по-горе диаграма силовите линии последователно се съединяват и се разделят. Когато напрежението достигне своя пик се освобождава дори повече енергия (в случая с топлината на ел. инсталацията), и тази допълнителна енергия може да бъде съзнателно насочена към някаква конструктивна цел или може просто да се взриви и да предизвика проблеми в живота на индивида (в аналогията с електричеството излишъкът на топлина може да предизвика пожар.)

Превъзходно кратко изложение на аспектите, както теорията им, така и тяхното значение, може да се намери в книгата на Николас Девор “Енциклопедия на астрологията”, която считам за истинска класика в тази сфера и която служи за пример на удивително съчетание на богата ерудиция със здрав смисъл. “Енциклопедията” на Девор показва, че всички органични структури са изградени от клетки, които в своята най-проста форма са шестоъгълни, подобни на пчелните пити, и казва, че шестоъгълникът е основният структурен образец на хармонията. Тази мисъл се подкрепя от факта, че инженерите неотдавна “откриха”, че шестоъгълникът е най-трайното и икономично хранилище, което пчелите са създавали в продължение милиони години. В раздела за аспектите се казва:

Когато светлината постъпва под външен ъгъл 60^ и вътрешен 120^тя непременно осветява всички части на структурата с еднакво ниво на влияние. Светлината, която се влива във всеки от тези ъгли предава… хармонични вибрации, които стимулират растежа. Противно на това е процесът на кристализация, откриван в магнетизма и електричеството, където двете сили действуват под прави ъгли една към друга – геометрична взаимовръзка, която е разрушителна за органичната форма. В резултат на това, в Природата паралелно съществуват две взаимно антагонистични сили, които, независимо от тяхната антипатия една към друга, работят заедно за подреденото разположение на цялото; едната базирана на квадрата, другата на шестоъгълника, квадратурата и тригона.

Астрологията постановява: взаимовръзката квадратура между енергийните източници е разрушителна за формата чрез освобождаващата се енергия, която е затворена в различните структури, изградени от Природата; а аспектите на тригона съставляват конструктивната страна на Природата, посредством която се създават, хранят се и се съхраняват в органичните форми, за да бъдат освободени, когато се срещнат със следващите разрушителните конфигурации.

От приведените цитати можем да изведем друг начин за класификация на аспектите: освобождаващи енергия и поддържащи формата.“Освобождаващите енергия” аспекти са, разбира се, главно квадратура и опозиция, въпреки че някои съвпади и второстепенни аспекти (в зависимост от участвуващите планети, знаци и елементи) също символизират особени динамични форми на освобождаване на енергията. “Поддържащите формата” ъгли са главно секстил и тригон, въпреки че пак някои съвпади и второстепенни аспекти попадат в тази категория. Относителния динамизъм или хармония на всеки конкретен взаимообмен зависи не толкова от определения ъгъл между планетите, но също и от въвлечените елементи. Значението на термина “поддържащи формата” може да бъде илюстрирано най-добре като се разгледат тези видове енергийни потоци, като особено стабилни. Шестоъгълникът беше описан по-горе като особено стабилна и поддържаща живота структура. Триъгълникът също е стабилна, самосъхраняваща се форма; това е най-лесно видимо при вечната структура на пирамидите. Формите, посочени от “освобождаващите енергия” аспекти, на пръв поглед изглеждат много стабилни, но когато разглеждаме структурите от изгодната позиция на енергийнияпоток, е явно, че такива форми са по-нестабилни и склонни към разпад, отколкото шестоъгълните или триъгълните структури. Идеалното за индивидуалната рождена карта е, да се намери баланс между поддържащите формата и освобождаващите енергия аспекти, тъй като тогава може да има синтез между тези допълващи се енергийни функции в общото енергийно поле на личността.

Това, как протича всъщност енергията чрез “поддържащите формата” аспекти трябва да бъде много очевидно, тъй като повечето от тези аспекти включват комбинации от хармонични елементи. Но си струва да се спомене, как всъщност се освобождава енергия чрез по-динамичните аспекти. Ако те включват планети в кардиналнизнаци, освободената енергия се изразява като неспокойствие, огромен подтик към действие, начало на нови активности и проекти и сблъскване с кризи. Личността обикновено е енергична, има множество планове и следва определена посока. Ако участвуват неподвижни знаци, това посочва дълбоко вкоренени модели на навици, които пораждат изключително концентрирана сила и се изразяват като упорито своеволие. Все пак, когато тази енергия потече, стават очевидни големи способности и необикновена решимост да се доведат нещата до край. Ако участвуват подвижнизнаци освободената енергия изглежда протича главно през менталните канали, проявявайки се като широк диапазон от интереси и като интензивна нужда от голямо разнообразие на изживявания, за да се удовлетвори страстния стремеж на личността към ново обучение.

Тук трябва да се изложат някои ключови концепции на основните аспекти:

Съвпад:

Всеки съвпад между две планети (или между планета и Асцендента) в индивидуалната карта трябва да се смята за важен, тъй като показва интензивно сливане и взаимодействие на две жизнени енергии. Съвпадът е най-мощният аспект в астрологията, а най-важни и мощни от всички съвпади са онези, които включват една от личните планети (Слънце, Луна, Меркурий, Венера и Марс) или Асцендента. Такива съвпади почти винаги характеризират доминиращи измерения на живота на личността, основните му мотиви и потребности и особено силните форми на енергийния поток и личностна изява. Лайтмотив на съвпада е действието и самопроектирането,затова обикновено разбираме, че съвпад с лична планета или с Асцендента характеризира измерение на живота на индивида, което е много по-последователно изразено, отколкото всеки друг аспект на натурата му.

Секстил:

Значението на секстила ми беше неясно години наред, докато не ми показаха, че секстилът на Асцендента в символичната карта го свързва с върховете или на 3-и дом, или на 11-и дом, които са “въздушни” домове и са свързани с приятелите, интелектуални занима- ния и експериментиране с ново разнообразие от изживявания. По такъв начин, на мен ми се струва, че секстилът е аспект на отваряне за новото: нови хора, нови идеи, нови позиции; символизира потенциал за създаване на нови връзки с хора или идеи, които накрая да доведат до ново обучение. Секстилът е аспект главно на гъвкавостта и потенциалното разбиране, той, изглежда, е ментален аспект, въпреки че трябва да се имат предвид планетите, участвуващи в него. Вероятно най-важното от всичко е, че секстилът показва област от живота, където личността може да развие не само ново ниво на разбиране, но също и голяма обективност, която може да доведе до чувство за свобода.

Тригон:

Тригонът представя лесно (но в зависимост от участвуващите планети понякога недисциплинирани) протичане на енергията в установени канали на изява. На личността не й трябва да гради нова структура или да прави забележими корекции в живота си, за да се използува творчески тази енергията. Участвуващите в тригона планети показват измерения на живота и определени енергии, които са интегрирани по естествен начин и които заедно протичат хармонично. Такъв аспект често показва, все пак, по-скоро начин на съществуване, отколкото начин на действие, тъй като личността често счита за дадени способностите и талантите, показани от тригона, и по такъв начин не чувствува предизвикателство да направи необходимите усилия, за да използува конструктивно енергията. В действителност, в много случаи природните способности се считат дотолкова за дадени, че личността може съвсем да не подозира, че има такива таланти, ако не бъде поощрена да използува тези енергии поддържащи обратна връзка с другите хора. Понеже тригонът сочи областите на живота, където можем да изпитаме свободният поток на съставните енергии, той често дава указание за това, какво прави личността, за да може да се отпусне и приятно да пре- карва времето си; а – от гледна точка на кармата – може да се предположи, че тези аспекти обикновено показват способности, които сме развивали в продължение на много животи, което обяснява защо сега те се проявяват толкова леко.

Квинконс:

Планети с разделящ ги ъгъл от 150^, често показват силно протичане на енергия между символизираните измерения на живота, но индивидът може да усеща, че възприемането на тези енергии е твърде принудително или постоянно дразнещо. На практика неизменно съществува потребност от остро ориентиране като начин за придобиване на свобода от такава принуда, и от някаква форма на дисциплина, която да даде на личността мек тласък към трансформацията в тази област. Обикновено изглежда, че изявата на всеки от тези два участвуващи фактора, са взаимно зависими един от друг и по този начин за личността е трудно да изрази единия от подтиците или да удовлетвори една от нуждите, без да се занимава и с другата енергия. Следователно, необходимото умение да се ориентира трябва да бъде повече под формата на фино приспособяване на своя подход към тези области на живота, а не опити да налага радикално вътрешно разделение и пълно отделяне от минали модели.

Квадратура и опозиция:

В предшествуващите части на тази книга беше казано всичко, за да се даде на читателя представа за потенциалите, показани от тези динамични аспекти. От двата аспекта квадратурата е по-проблематичен, тъй като тя обикновено свързва планети в нехармонични знаци и, следователно, изисква повече усилия, за да се интегрират такива различни енергии. Квадратурата показва къде трябва да бъде освободена енергия, обикновено чрез действие от определен вид, за да може да се изгради нова структура. Опозицията, от друга страна, особено защото тя обикновено включва планети в хармонични знаци, често показва степен на прекаленастимулация в енергийното поле на личността, която се проявява най-интензивно като житейски проблем в областта на личните отношения. Тук често се забелязва липса на обективност, тъй като личността е склонна да се занимава с “проекция” на различните страни на своята натура върху другите; и, така често има някаква трудност при разграничаване кое е нейно, а кое е на някой друг. Квадратурата и опозицията са необходими в нашите индивидуални карти и в синастрията, за да започнем да осъзнаваме собствените си енергии и желания. Може да се каже, че са ни нужни квадратури и опозиции за предизвикателства, но също са ни нужни и хармонични аспекти за ресурси, с които да посрещнем тези предизвикателства. Напрежението, подразбиращо се от предизвикателните аспекти ни принуждава да действуваме, за да променим неудовлетворяващите ни условия както вътре, така и извън нас, тъй като, ако не действуваме и не се изправим пред тези предизвикателства, ще живеем в състояние на вътрешна фрустрация и безпорядък.

Планети в предизвикателни аспекти са по-възбудени, отколкото планети в хармонични аспекти; следователно, личността обикновено се старае повече в тези области на живота заради допълнителните предизвикателства и за намаляване на напрежението. А също, когато личността се справя ефективно с посочените предизвикателства, често придобива по-силно чувство на удовлетворение, отколкото би било при използуване само на хармоничните енергии. Може да се каже, че квадратурите показват с какво трябва да се справите чрез непосредствен опит, докато тригоните показват какво, вероятно, ще дойде по естествен начин. Но астрологът не може да разбере само от картата, дали ще предпочетете предизвикателствата на динамичните или лекотата на гладките аспекти. Много астролози са писали, че квадратурите имат природата на Сатурн и това, с което трябва да се заемете. Друго сатурново качество, свързано с квадратурата е страхът, тъй като ние често се боим да се занимаваме с това, което символизират квадратурите в нашите карти. В опита да се заемем с посочените възможности, трябва да помним, че страхът е враг! Страхът от предизвикателството ограничава достъпната енергия, за да разгледаме ефективно съществуващия проблема. Понякога се сблъсквам карти, в които липсват квадратури и динамечни съвпади, и ми се струва, че много от тези хора никога не са се научили да приемат проблемите и предизвикателствата. Те често живеят в свой собствен свят (обикновено свят на илюзии); и много от техните проблеми изглежда са създадени от самите тях в този живот, а не са резултат от трудна карма в миналото.

‘Астрология, карма и трансформация’, СТИВЪН АРОЙО