Нито един астролог – а също нито един психоаналитик – не може да интерпретира живота и съдбата на ниво по-високо от това, на което самия той функционира.

                                                                                                                Дейн Ръдиар

Имало е периоди в историята, когато изучаващите астрология и други “окултни” и духовни науки, са били преследвани, пращани в изгнание, и всячески измъчвани. През тези периоди за тях е станало необходимо да разработят таен език, кодове или сбор от символи, посредством които да могат да общуват помежду си, но никой страничен не знаел за какво говорят. По време на тези исторически периоди “окултният” – или таен – език е служил да осигури безопасност за тези, които са били посветени на такива учения. В края на ХХ-век условията в Америка – поне временно и на повечето места – поразително са се променили. Все още се срещат редки случайни на преследване на хора, практикуващи астрология, духовни лечения или други подобни, но свободата да се изследват различни методи за личен растеж, на която гражданите на демокрацията могат да се наслаждават, става все повече действителност. Всъщност много хора показват нарастващ интерес към всички форми на окултни, духовни и психични предмети, което се доказва от продажбата на книги, посещения на занятия и лекции и акцентът върху тези теми в средствата за масова информация. Вероятно, веднъж да спадне вълната на общо разпространеният интерес, ние още веднъж ще останем малък брой сериозни привърженици и предани ученици, каквито могат да се открият във всяко време. Не трябва, разбира се, да ни въвеждат в заблуждение само цифрите, като погрешно приемаме количеството за качество.

Независимо от това какво ще донесе бъдещето в астрологичната област, предполагам, че има две сигурни неща. Първо, много сериозни ученици-астролози се стремят към нов, осъвременен астрологичен език. Второ, много хора, които проявяват любопитство към астрологията бързо се оттеглят от нея след като прочетат няколко традиционни книги или посетят няколко занятия по този предмет; а много от тях навярно биха могли да продължат интересът си, ако астрологията беше представена по по-съвременен конструктивен начин, който би я направил по-достъпна за позитивно мислещите и практични хора. Понеже днес астрологията се представя така често по архаичен начин, прекалено основан на убеждения и недостатъчно на реално знание и разбиране, за да може ученикът да се поддържа дълготраен интерес към нея, трябва да бъде привличан с голяма сила и трябва да чувствува нейното непреодолимо очарование. Днес вече не е нужно да запазваме астрологията “езотерична” или “тайнствена”, въпреки че можем все още да разглеждаме “езотеричните” й аспекти по пряк, експериментален начин, както се старая да направя в тази книга. По своята природа предметът има способността да предизвиква велико чувство на благоговеен трепет пред тайните на вселената. Не е нужно да добавяме нищо към тези тайни. Често усещам, че усилието да се съхрани астрологията тайнствена е просто игра на егото, като че ли човек казва: “Погледнете колко находчив и проницателен съм, ами че аз мога да разгадая всички тези космични тайни!” В други случаи става ясно, че астрологът или претендиращият за астролог прави нещата да ни се струват тайнствени или неясни просто поради недостатъчното си разбиране. Колкото по-истински разбира астрологът вследствие на непосредствен опит (а не просто от теоретически изводи), толкова по-просто и практично може да изрази това, което разбира. Както Айнщайн е казал, “ако вие действително разбирате нещо, ще бъдете способни да го обясните и на малко дете”. И както посочих във въведението, онова, което е нужно не само в сферата на астрологията, но също и в целия ни възглед за света, това са опростяващите и синтезиращи принципи. С други думи, защо трябва да продължаваме да играем егоцентрични игри на отгатвания в астрологията, когато можем пряко и непосредствено да се занимаваме с архетипичните, структурни принципи на самия живот?

С какви опростяващи, синтезиращи идеи относно астрологията можем да започнем? Преди всичко трябва да се съгласим с това, че цялата астрология – когато се отнася до живота на индивидите – се занимава с трнасформацията. С други думи, това е начин за ясно разбиране и намиране на перспектива за постоянните промени, цикли, периоди на растеж и упадък, които характеризират всичко в природата. Трябва да се съгласим също с това, че астрологията ни предлага експериментален език, т.е. език, който е полезен най-вече, ако се използува за описание на вътрешния жизнен опит на личността и нейните непрекъснати промени. *(В моята предишна книга съм определил основните астрологични фактори от гледна точка на изпитанието: планетите като измерение на изпитанието, знаците като качества на изпитанието и домовете като различни сфери на изпитанието). Не е задължително астрологията да символизира външни ситуации или събития в живота на личността, въпреки че може да прави това в много случаи. Но доста по-често тя ще символизира вътрешното изпитание и това, как то се вписва в пълния жизнен модел. Например, да предположим, че някой се е “влюбил” когато транзитиращият Сатурн е бил в квадратура с радикалното Слънце. Много малко астролози ще успеят правилно да изведат от тази конфигурация това, че човек всъщност е започнал нови “любовни” взаимоотношения. Но всеки астролог, запознат с дълбоките значения на транзитите на Сатурн, ще съумее донякъде да опише значението на това преживяване, какво ще чувствува личността по това време и приблизителната продължителност на най-интензивната фаза на тези отношения. Този пример показва необходимостта от обратна връзка в астрологичната работа с клиенти и това, защо консултацията под формата на консултативен диалог е много по-точна и полезна, отколкото едностранната “интерпретация”.

В предходния параграф посочих, че цялата астрология – която се отнася за живота на индивидуалните хора – се занимава с трансформация. Може би ще бъде полезно да изложа това по-точно в схематична форма. Астрология, основана на разглежданите планетни конфигурации, се занимава със следните видове персонална трансформация:

Слънце:

Трансформация на индивидуалността и форма на изразяване на

творческата енергия.

Луна:

Трансформация на самочувствието и доколко личността се чувст-

ва комфортно със себе си.

Меркурий:

Трансформация на начина на мислене и възприятия и начинът, по

който личността изразява интелекта си.

Венера:

Трансформация на емоционалните ценности и методът на изразя-

ване и разбиране на нуждата от близост.

Марс:

Трансформация на способността личността да утвърди своята воля

и да знае какво действително иска.

Юпитер:

Трансформация на убежденията, стремежите и дългосрочните

планове за бъдещето – обещаващи някакъв вид подобрение.

Сатурн:

Трансформация на амбициите на личността, приоритетите

и работната структура.

Уран:

Трансформация на чувството за свобода, индивидуалното

предназначение и персоналната уникалност.

Нептун:

Трансформация на духовните и/или социални идеали на

личността.

Плутон:

Трансформация на използуването на вътрешните сили и

ресурси, особено разумът и силата на волята.

В следващите раздели на книгата нееднократно ще се обръщаме към тези различни видове лична трансформация, и това по-детайлно разглеждане ще внесе яснота в размаха и значението на показаните промени. Но тук трябва да се каже, че за да се преживеят тези трансформации по разумен и относително хармоничен начин, личността трябва да има правилна позиция и отношение към различните енергии и сили, които представляват планетите. За да бъдем напълно открити към безкрайните трансформации, които животът ще изисква от нас, трябва съзнателно да направим вътрешно разпределение между всички аспекти на нашето съществувание. И това разпределение – тази откритост – има пряко отношение към нашето физическо, ментално и духовно здраве. Юнговският психиатър Роберт М. Щайн е писал:

Психо-соматичните изследвания са били сведени изключително до изследване на взаимовръзката разум – тяло от гледна точка на причина и следствие. Обратно на причинния модел използуван от съвременната научна медицина, старинният, не причинен модел на магическата медицина предполага, че заболяването е следствие на божествено- то действие. Основа на магическата медицина е, че божеството, което нанася раната, заедно с това е и болестта, и лекарството. Следователно целта не е да се борим с болес- тта, както в алопатичната медицина, а по-скоро да се установи връзка, т.е. правилна взаимовръзка с божествената сила.

“Тяло и психика: архетипово виждане на психо-соматичния феномен” – 1976г.

Ако използуваме древната терминология, планетите са “божества”, които трябва да почитаме; т.е. необходимо е да отдадем дължимото внимание на тези сили вътре и извън нас, за да живеем в състояние на здраве и цялостност. Понеже, както се потвърждава в приведения по-горе цитат, “божеството”, което нанася рани, е същевременно и болест, и лекарство, можем да видим, че всеки проблем, показан в индивидуалната карта е намек за нас, че е необходима по-добра взаимовръзка с тази универсална сила или принцип. С други думи, именно в тази област на живота е необходима някакъв вид трансформация. Безполезно е да се преструваме, че такъв проблем е просто неприятност, която е прекалено очевидна в разпространения астрологичен съвет: ”И какво, не се безпокойте прекалено за това. Когато тази планета премине в следващият знак, всичко отново ще бъде “ОК”. Какво не разбират тези, които дават подобни съвети, това е, че можеше и да няма такъв проблем в настоящето, ако личността чрез минало обучение и усвояване на миналия опит беше постигнала правилна перспектива и интеграция. Ако сега не ги разрешим ефективно, всички конфликти или настоятелна необходимост от взимане на решения, възникнали в настоящето, ще изплуват отново на повърхността в бъдеще, въпреки, че е възможно да бъдат под някаква друга форма.

В много древни култури, планетите са били считани или за действителни небесни божества, или най-малко за въплъщения на духовните сили. В някои течения на индуизма към планетите са се отнасяли като към “Властители”, които Върховният Властител е назначил да управляват различни области на вселената и да определят нашата карма. Ако можем действително да считаме “божеството” за въплъщение на божествената сила или на универсалния закон, тогава по-лесно ще направим следващата стъпка в разглеждането на планетите от изгодната позиция на древните: т.е. като символи или отражения на различните универсални закони, принципи и сили, които могат да бъдат, разбира се, – съдейки по тяхната сила в нашия живот – наречени божествени.

По-нататъшното изучаване на различните древни източни произведения може да ни предостави съвсем обмислена и детайлна картина не само на структурата на вселената, но също на реалните значения и начин на действие на астрологичните фактори. Например, ученията на Ведантите – разпространена традиция в Индия – разказват, че простите принципи на един план управляват сложно съществуванието на планове по-ниски от нея. Което е едно на по-висок план, става множество на по-нисък план. Следователно, изучавайки астрология, осъзнаваме това или не, ние фактически изучаваме висшите принципи, които “управляват” целия живот на ниско лежащите планове. Иска ми се да се надявам, че чрез разбирането на висшите принципи за работа в живота ни ще съумеем по-лесно и хармонично да се приспособим към космичните цели отвъд нашия непосредствен опит.

‘Астрология, карма и трансформация’, СТИВЪН АРОЙО