Символичните дирекции са практически метод, който дава възможност да се правят много конкретни прогнози. Не е лесно да се усвои този метод, затова е важно не да се запомни, а да се разбере. Освен разбиране е нужна голяма практика.

Четете разделите последователно, не избързвайте напред, внимателно вниквайте във всеки един от тях. Непременно прочетете примерите, приведени в разделите и ги разберете. Ако ви се стори, че сте разбрали темата и примерите не са ви нужни, все пак ги прочетете, за да видите правилно ли сте разбрали темата. Много е важно да се отбележи, че в примерите и заданията е заложена информация, която липсва в теоретичната част. Примерите и заданията са взети от практиката.

Правете контролните задания веднага след като прочетете и изучите раздела, не ги оставяйте за после, в противен случай трудностите ще се натрупват.

Ако не сте успели да отговорите на някой въпрос или у вас възникнат съмнения, четете следващите раздели и изпълнявайте следващите задания. След това, когато разберете материала по-добре, можете да се върнете назад и да отговорите на трудните въпроси. Правейки заданията, ще видите, доколко сте разбрали основите на астрологията.

Освен контролните задания в книгата са дадени също и задания за самостоятелна работа. Необходимо е тези задания да се изпълнят, ако искате да разберете астрологията! Стабилното знание по астрология се държи на четири опори:

Първа опора – традиция, колективен опит, знания, получени от книги и лекции;

Втора опора – вашият опит от астрологическото изучаване на другите хора, решение на практически задачи по астрология, което ще ви даде знание за формите, в които се проявяват астрологическите закони;

Трета опора – вашата интуиция, тя постепенно се развива в процеса на постоянните занимания с астрология;

Четвърта опора – вашият опит от астрологическото изучаване на себе си и на своя живот, което ще ви научи да разбирате и да чувствате вътрешното действие на астрологическите закони, както и тяхното съдържание.

Нито една от тези опори не бива да се изключва, иначе ще се разклати цялото здание. Затова ви се предлагат задания за самостоятелна работа. Постарайте се да не правите тази работа набързо, намерете за нея свободно време. Нека не ви мързи да записвате резултатите. Вземете за целта отделна чиста тетрадка и в нея запишете най-важните събития от вашия живот, разлагайки ги на “астрологични етапи”.

Съкращения, използвани в текста:

СД – символични дирекции

СД Планета – символично дирекционна планета

Д – астрологичен дом (или просто дом)

У – управител на дома

С – сигнификатор на дома

К – куспида, или връх на дома

Р – радикс (натално положение)

Например:

СД Уран – символично дирекционен Уран,

Р Сатурн – радикален (натален) Сатурн

Д1 – първи дом

У1 – управител на първи дом

С1 – сигнификатор на първи дом

К1 – куспида на първия дом (Асцендент)

Какво е това символични дирекции?

Дирекция в астрологията е прието да се нарича голяма група от методи за прогноза, сходни помежду си по техника на изчисление. Всичките дирекции са устроени по следния начин:

 1. астрологът избира някаква точка от наталната карта (планета, възел, връх на дом и т.н.) и започва да я движи – тази точка по-натам ще се нарича промисор;

 2. астрологът движи тази точка (промисор) по зодиака (понякога по екватора) с дължина на дъгата равна на възрастта на човека, за която се прави прогнозата;

 3. изчислявайки положението на промисора, което съответства на времето за прогноза, астрологът разглежда промисора спрямо наталната карта: определя в кой дом се намира промисора, изчислява неговите аспекти към наталните точки и т.н.

От всички дирекции, символичните дирекции са най-простия метод по техника на изчисление и един от най-надеждните. Затова този метод благодарение на неговата простота и обективност се счита за един от основните методи за прогнозиране.

Принципът на символичните дирекции е 10 = 1 година

ИЗЧИСЛЯВАНЕ ПОЛОЖЕНИЕТО НА ПРОМИСОРА В СИМВОЛИЧНИТЕ ДИРЕКЦИИ

В символичните дирекции промисорът винаги се премества по зодиака, т.е. по зодиакалната дължина. Избираме промисор (натални планети, възли, върхове на домове) и прибавяме към неговата зодиакална координата толкова градуса, колкото години са минали от раждането до датата на прогнозиране.

Пример за изчисление: особеност на метода на СД се явява това, че всички планети, върхове на домове и други точки се преместват с еднаква скорост – 10 за 1 година. Правейки карта на дирекциите за съответната година, астрологът увеличава всички координати на наталната карта с толкова градуса, колкото е цифрата на годините, минало от датата на раждане на рожденика.

Символичните дирекции са чисто символичен метод, той не е свързан с реалното движение на планетите. СД е метод за прогнозиране, основан на въртенето на всяка точка от хороскопа (МС, ASC, връх на дом, “арабски” части и др.) със скорост градус за година. В този случай точката, която местим (промисора), всяка година се премества с 10. Пълното завъртане по зодиака завършва за 360 години, а това означава, че всички събития на този цикъл са уникални, доколкото обикновено човешкия живот се вмества в една четвърт от този цикъл. От астрологична гледна точка, бавно движещите се точки управляват дълбоките процеси. Колкото по-бавно се движи промисорът, толкова по дълбок слой от живота описва той. Затова СД са свързани с дълбочинните процеси в човека.

С каква точност да се изчислява?

Трябва да се изчислява с точност до минута. По-висока точност не е нужна и е вредна! Положението на планетите ни е известно с точност до една минута. И освен това, с помощта на СД не е нужно да се определи точната дата на събитието, а само интервала от време, когато ще настъпи това събитие. За точни изчисления трябва да се използват транзитите. И така, изчислявайте с точност до десети от минутата и резултата го закръгляйте до цели минути.

А ако наталната планета е ретроградна? В СД това няма значение. Към наталното положение на планетата винаги се прибавя положително число, независимо от това, статична, директна или ретроградна е планетата.

Какво да се анализира в Символичните дирекции?

В СД събитията на Роденият са свързани с два астрологически фактора – с аспекта и ингресията. Ние даваме списък на най-важните астрологически събития в СД от най-важните към по-маловажните:

 1. Аспекти на СД планети и СД възли към куспидите на наталните домове;

 2. Аспекти на СД куспиди на домове към натални планети и лунни възли;

 3. Ингресия на СД куспиди на домове;

 4. Обратни ингресии на СД куспиди на домове;

 5. Аспекти на СД планети към натални планети;

 6. Ингресия на СД планети.

Какво е това обратни ингресии на дирекциите на куспидите на домовете?

В СД “се движи” целия зодиак, т.е., “движат се” и всички знаци на Зодиака. При това границата на знака “догонва” куспидата на дома и куспидата на дома извършва ингресия в предишния знак. Това движение е еквивалентно на движението на куспидата на дома в обратна посока.

Обратните ингресии на СД на куспидите на домовете работят също като директните и в заданията трябва да ги отчитаме. А обратните ингресии на СД планети работят слабо, и затова не е нужно да се разглеждат (в краен случай, това може да се прави в последна сметка) и не бива да се отчитат в заданията.

АСПЕКТИ, ОРБИСИ И СЪБИТИЯ

В символичните дирекции се разглеждат само аспектите на промисора към наталните точки. Взаимните аспекти между два промисора е безсмислено.

Какви аспекти се използват в символичните дирекции?

Най-широко се използват 16 основни аспекти:

00, 300, 360, 400, 450, 600, 720, 800, 900, 1000, 1080, 1200, 1350, 1440, 1500, 1800.

От тях групата на мажорните (най-силните) се състои от:

00, 600, 720, 900, 1200, 1800.

Щом е казана думата “аспект”, следващата дума трябва да бъде “орбис”, доколкото границите и времето за действие на аспектите се определят от неговия орбис. Орбис – допустимото отклонение от точното значение на аспекта, при което аспекта проявява своето влияние.

За мажорните аспекти на СД Слънце, а също за дирекцията на различните точки, правещи аспект със Слънцето, орбиса е 20. Когато промисорът е влязъл в орбис, то мажорния аспект към Слънцето започва да работи 20 преди точния аспект и продължава да работи още 20 след него.

За мажорните аспекти на Луната – орбиса е 1,50.

За мажорните аспекти на планети и точки – орбиса е 10, т.е. точност +/- една година.

За минорните аспекти на Слънцето, Луната, планетите и точките – орбиса е 10.

Кога настъпва събитието?

Ако сме стигнали до извода, че трябва да настъпи кратковременно събитие, то то може да се случи в течение на целия период на действието на аспекта. Например, СД Уран 900 К8. Може да се предположи:

 • авария (Д8) в автомобила;

 • самолетна катастрофа (Уран);

 • травма на рожденика;

 • травма на някой негов близък.

Това събитие може да настъпи в течение на 2 години, докато СД Уран се намира в орбиса (+/-10) на квадрата към куспидата на 8 дом. Наистина Уран най-често работи при сходящ аспект, затова в дадения случай има период на неопределеност – 1 година от началото на действието на аспекта до точния аспект.

Ако става дума за състояние, т.е. за устойчива жизнена ситуация, то ще продължи през цялото време, докато действа аспекта. Например, СД Сатурн съвпад с К2. В течение на 2 години парите няма да стигат или ще се влоши здравето. Някой благоприятен транзит може временно да подобри състоянието, но като цяло спада ще продължи 2 години.

Орбисът на дирекцията не позволява да се предскаже точната дата на събитието – то ще протече в границите, определени от орбиса. Дали ще протече или няма да протече събитието в зададения момент от време зависи от това, образува ли дирекцията на прогностичната точка аспекти към планетите и върховете на домовете на наталната карта.

И така да доуточним – точността при определяне момента на събитието, при аспект на Слънцето е 2 +/- години, при аспект на Луната +/-1,5 години, при аспектите на останалите планети +/-1 година.

ВЪЗМОЖНИ СЪБИТИЯ

По време на човешкия живот (до 90 години) СД планети не могат да направят повече от 9 основни аспекти към конкретна планета или точка.

В същото време методът на СД може да дава от 10 до 20 събития (аспекти, ингресии) всяка година, а това е прекалено много за прогноза. Затова при този метод е необходимо да се прилага известен филтър. Трябва да се научим да отделяме най-важните събития.

За целия живот най-важните събития са средно около 10 до 15. Например: 1) изучил си се; 2) оженил си се; 3) достигнал си положение; 4) бил си в чужбина; 5) получил си дом; автомобил; 6) отгледал си деца; 7) дочакал си внуци и т.н.

А ако се прави прогноза за 1 година, то 4-5 събития са обикновено максималния предел. Например: 1) напрегнато си се трудил, но и си спечелил; 2) децата успешно са завършили учебната година; 3) често и сериозно си боледувал; 4) излязъл си в отпуск – починал си, събрал си сили.

Обикновено за 30 години в живота на човека настъпват 5-6 важни събития. Например: 1) завършва училище; 2) завършва институт; 3) жени се; 4) раждат му се деца; 5) получава жилище; 6) сменя работата си. Всяка година настъпват събития, които ни се струват важни, но минават няколко години и ние гледаме на тях по друг начин. Само от разстоянието на изминалите години може да се отдели важното от маловажното. Дирекциите дават възможност да се види живота в едър мащаб. За детайлен анализ на малките подробности има други методи.

Освен това, СД сочи събития, но не казва как ще се промени вътрешния свят на човека под влияние на тези събития (5-6 пъти те уволняват от работа, а 7-ия път – всичко се “преобръща”, т.е. събитието се оказа ключово). Затова е необходимо да се гледа рождената карта, за да се отделят основните линии в живота. Казано иначе, трябва да се направи допълнителен анализ. Например, в резултат на анализа на хороскопа на Димитър става ясно, че в неговия характер и съдба присъства:

 • стремеж към творчество и известност;

 • целеустременост, но и зависимост от обстоятелствата;

 • възходи и падения в кариерата;

 • интелектуална насоченост в професията;

 • промени в професията;

 • литературни способности;

 • сериозни кризи след 30 години;

 • волеви тип характер, но слаба пластичност;

 • опасност от инфекциозни и хронични заболявания;

 • рано напускане на родителския дом.

Много важно и необходимо е да се отчитат и възрастовите особености на индивида, например, да роди дете жената може само в детеродна възраст, нито по-рано, нито по-късно.

По този начин, правейки прогноза по метода на СД, ще сверяваме, доколко съответства типа събитие, отразено в дирекциите, на показанията на наталната карта и доколко прогнозираните събития са важни, т.е., съвпадат ли те с основните линии на живота.

АКЦЕПТОР

ТОЧНИ ДАТИ НА АСПЕКТИТЕ

Акцептор се нарича рождена планета или друга точка от рождената карта, която е аспектирана от промисора.

В символичните дирекции орбиса на аспектите за всички точки, освен за светилата, е точно 10, което съответства по време точно на една година. Затова, ако промисорът образува точен (0`) аспект в определен ден, означава, че точно за 1 година на този ден той е влязъл в орбис и точно след една година той ще излезе от орбис. Аспектите на Слънцето ще започват на същата дата, но 2 години по-рано, и ще завършват не след година от настъпването на точния аспект, а през 2, но в датата на точния аспект. Изключение правят аспектите на Луната – датата на влизане в орбис и излизане от орбис ще са сместени с половин година, тъй като за аспектите на Луната орбиса е 1.50. Това първо.

И второ – ако точният аспект на промисора към акцептора става в определен ден от годината, то и всички останали точни аспекти на този промисор към този акцептор ще стават в същия ден от годината, само годините ще бъдат други.

Получава се така, че всяка планета в дадената карта е свързана с две дати. Защо с две, а не с една? Защото, ако разменим местата на промисора и акцептора, датата ще бъде друга. И така за десетте планети получаваме 10 х 9 = 90 дати – това е максимума.

ПЛАНЕТИ И ЗНАЦИ – ВЛАДЕНИЕ

В следващите раздели ще използваме понятието управление.

Планетата управлява дома, ако на върха му стои знак под нейното управление.

Това е традиционното понятие, ние нищо ново не въвеждаме. Наистина, често се използва разширеното понятие за управление – планетата управлява дома, ако в него се намира знака на нейното управление. Тогава възникват понятия: 1-и управител, 2-и управител, 3-и управител, и т.н., доколкото в дома може да има и три знака, и даже четири.

В символичните дирекции силно работи връзката на планетата с дома само чрез първия управител, т.е. когато знака на управителя се намира на върха на дома, а не вътре или в края на дома.

Освен това, в текста ще се използва израза: “планетата управлява знака”. Това означава същото, както и господар.

Кой от двата управителя се избира в символичните дирекции? Знака, в който планетата се явява старши управител, т.е. за Марс – Овен, за Сатурн – Козирог, за Уран – Водолей и т.н.

КАК ДЕЙСТВАТ ПЛАНЕТИТЕ

В символичните дирекции всички планети запазват своите значения и характеристики. Това се отнася и за качеството на действие на планетата, и за нейната стандартна проява, и за сигнификацията. И в символичните дирекции Венера и Луната, например, остават сигнификатори на брака в картата на мъжа. Това засяга и професиите, и видовете дейности, които управлява всяка планета. Тоест всичко, което знаем за планетите е в сила и при използване на метода на символичните дирекции.

Обаче в символичните дирекции върху действието на планетите не влияе знака на зодиака, в който се намира дирекционната планета. Т.е. работи самата планета (нейните принципи, функции, роли). Например Луната:

 • проявление на принципа на Луната – адаптация, т.е. способността да оживееш, умението така да построиш отношенията с външния свят, че най-пълно да реализираш своя потенциал – това е присъщо само на Луната;

 • функция (от какво се управлява Луната) – подсъзнание, майчински чувства, грижа за прехраната, интуиция, пребиваване в детски състояния: иска ти се да се отпуснеш, да те погалят, да се погрижат за теб и т.н.

 • роли (обкръжението) – майка, по-голяма сестра, жена, дъщеря (в картата на жена).

Ингресията на дирекционната планета дава събитие, като при това качеството на планетата принципно не се променя. Ако настъпи ингресия на дирекционния Марс от Риби в Овен, от това рожденика няма да стане по решителен и по-смел. В прогресиите добре се вижда как се сменя действието на планетите, но не и в символичните дирекции.

Многообразното действие на планетите може да се представи като различни слоеве. Ще разгледаме това например с Марс в 6 дом.

Основните значение на 6 дом са две:

 1. професионална дейност, отношения в работата или със сътрудниците (в детството – в училище);

 2. болести.

Действие на Марс в 6-ти дом:

 1. Работа.

1-и слой – функцията на Марс: индивидуалната воля, даваща стремеж към водеща позиция, лична работа, самостоятелност;

2-и слой – качество на действието на Марс, даващо активност в работата, натиск и конфликти;

3-и слой – формите на проява на Марс ще се изразят в професиите на: военнослужещи, пожарникари, милиционери, полицаи; професии, свързани с активното движение и мускулна дейност.

 1. Болести.

1-и слой – травма;

2-ри слой – възпалителен процес (Марс е гореща планета);

3-и слой – хирургична операция.

Когато Марс се изявява като Управител, т.е. когато в 6-ти дом е знака Овен, се проявяват 1 и 2 слой.

Когато Марс се намира в 6-ти дом, но в друг знак се проявяват 2 и 3 слой.

Това правило важи за всички планети и домове.

Това правило позволява да се отделят възможните прояви на планетите. Обаче, ако използваме в качеството на промисор планета и проанализираме нейните аспекти към наталните планети, ние не можем точно да определим какво събитие ще настъпи. Ние ще успеем много точно да опишем качествения характер на събитието, но ще се затрудним да определим дори областта от живота, за която се отнася това събитие. Планетите имат прекалено широк спектър на проявление. В някои случаи ще можем да определим какво събитието ще настъпи по характера на планетата.

Например, ако дирекционният Сатурн прави нехармоничен аспект към наталната Венера, ще можем да кажем, че ще настъпи криза, силно засягаща чувствата на рожденика; ще възникнат препятствия, пречещи да се постигне желаното; обаче не е ясно, този аспект дали ще засегне работата или личния живот.

Ако Венера не управлява вида дейност или професията на рожденика, тогава областта на възможните събития ще се стесни и ще стане по-ясно, че аспекта ще засегне отношенията с тези, които рожденика обича. Но дали това ще бъде раздяла с любимия или раздяла с близка приятелка? Ако в рождената карта Венера управлява 11 дом, то в този случай може да се предположи, че аспекта ще засегне отношенията с близка приятелка. Обаче Венера може да работи не като управител на 11 дом, а като сигнификатор на любовта и брака, така че сто процентова увереност в характера на събитието въпреки всичко няма.

Ако Венера управлява 7 дом, още по-трудно е да се отличи едното от другото, понеже в значенията на 7 дом влизат и любовта, и близката дружба. Още повече с възрастта ситуацията може да се промени. При девойки в ранна възраст и през младостта често дирекциите на 7 дом сочат близка дружба, много силна привързаност, а по-късно подобни дирекции сочат вече любов.

Затова, ако не се отчитат аспектите към върховете на домовете, може да се говори само за възможност или невъзможност на едно или друго събитие, или за голяма и малка възможност. Но и това е много.

Нито един сериозен извод при съставяне на прогнозата не се прави въз основа само на един, какъвто и да е, метод. Като използваме други методи, в повечето случаи се отдава да се стесни интерпретацията и да се направи много определена. Така че посочването, че дадено събитие е невъзможно, а друго – възможно, е вече достатъчна информация.

Често, при съпоставяне на резултатите, получени от няколко метода, такова посочване се оказва решаващо. Повече определеност дават дирекциите на върховете (куспидите) на домовете, но тази тема ще се разгледа по-долу.

В дирекциите качеството на планетите е по-важно, отколкото аспекта.

Върху действието на планетата не влияе знака на зодиака, в който се намира дирекционната планета.

Ще разгледаме различни типове на проява на планетите в символичните дирекции, като ги разделим в три плана:

 • материален план – той обхваща всички дейности, свързани с пари или вещи, заплати, продажби, покупки, подаръци, загуби, ремонт на автомобил, квартира и т.н.,

 • емоционално-енергиен план – обхваща всичко, което се отнася до здравето, общото физическо и психическо състояние на човека, към неговите преживявания, към проявата на неговите чувства и към всички емоционални връзки и отношения – любов, дружба, брак, развод, раждане на дете, смърт на близки, срещи, раздели и т.н.;

 • интелектуален план и дейност – обхващат всички видове професионални дейности, всички форми на творчество, хоби, цялата сфера на социална активност, а също така всичко, свързано със самоопределянето, избора на жизнен път, мирозрение – познание за света, вяра, ученичество, духовна практика и т.н.; всички физически премествания – пътувания, смяна на местоживеенето, емиграция и т.н.

Тук са обединени различни сфери от живота, доколкото действието на всяка планета в тези сфери е еднакво.

В материален план:

Слънце – дава много малко: само толкова, колкото е необходимо.

Луна – дава промени, издигане и спадове, неустойчивост.

Меркурий – дава възможност да получиш нещо с труда си с помощта на меркурианската дейност: интелектуална работа, търговия, меркуриански професии.

Венера – дава стабилно изобилие, комфорт, повече от необходимото, но не богатство, а именно изобилие.

Марс – получава или в резултат на големи собствени усилия, или в резултат на успешни, но рисковани или опасни действия, но също може и да отнеме всичко или доста много.

Юпитер – дава щедро, в изобилие, дава голямо богатство, късмет, щастливи възможности.

Сатурн – взима от имащите това, което имат; на нямащите може да даде. Сатурн ограничава, задържа, препятства. Но може да дава устойчиво и редовно чрез сатурнова дейност (строителство, недвижимост и т.н.) или в резултат на строг и точен разчет.

Уран – може да даде само чрез свои усилия, посредством ураническа дейност (изчислителна техника, астрономия, авиация, окултизъм и т.н.) или с помощта на нова, неочаквана и нестандартна дейност. Във всички останали случаи отнема, носи внезапни загуби и разочарования.

Нептун – дава богатство, без особени усилия, богати и благоприятни условия. Но може да даде и илюзии, преоценка на възможностите или на собствените способности и, в резултат, загуби, а също загуби като следствие от лъжа.

Плутон – разрушава, лишава от всичко. Но може и даде доста много, даже прекалено много като резултат от съвместна дейност или работа на голяма система.

Във всички случаи, когато при интерпретацията възникне двойственост, трябва да се гледа с каква планета и какви аспекти прави анализираната планета. При което, на първо място трябва да се гледа – с каква планета, а след това вече – какъв аспект.

Съвпад с деструктивни планети (с Марс, Сатурн, Уран, Плутон) при материалните дейности се счита за нехармоничен аспект.

Пример 1. При анализ на големи загуби, покупки или влагане на пари анализираме 5 дом. Ако в това време има аспект дирекционният Юпитер към върха на 5 дом, значи ще има огромна покупка. Ако при това аспекта е хармоничен, значи покупката ще бъде успешна, а влагането на пари ще донесе печалба. Ако аспекта е нехармоничен, то покупката ще бъде неудачна и впоследствие вие ще се разочаровате, а вложените пари няма да донесат печалбата, на която сте разчитали.

Пример 2. Искат ви пари назаем с процент и ви обещават скоро да ви ги върнат. При това дирекционния Марс започва да прави квадратура с рождения Нептун, намиращ се в 8 дом. Точно осми дом е свързан с дълговете, кредитите, процентите на вложените пари. Значи, вашите пари няма да ви бъдат върнати изобщо или няма да ви ги върнат по-рано от 2 години, докато дирекционния Марс не излезе от аспект с Нептун. И тъй като аспекта между тях е нехармоничен, Марс ще означава рисково дело, а Нептун – ненадеждни обещания.

Пример 3. Дирекционният Сатурн прави секстил към рождения Меркурий, стоящ във 2 дом на наталната карта. В течение на две години вашите интелектуални усилия или търговски способности ще носят доста малки материални резултати, отколкото по-рано, макар и стабилни – знаем, че Сатурн винаги ограничава. Секстилът (хармоничен аспект) смекчава действието на Сатурн, значи все пак нещо ще спечелите, макар и по-малко, отколкото сте очаквали. Ако дирекционният Сатурн прави квадрат, вие нищо не бихте спечелили или съвсем малко, минимум от възможното, или бихте получили с две годишно забавяне. Изключение прави ситуацията, ако работите като агент по продажби на недвижими имоти. Тази дейност се управлява от Сатурн (недвижимост) и Меркурий (търговия, посредничество). В този случай секстилът на дирекционния Сатурн към наталния Меркурий във 2 дом ще означава, че целия период на действие на аспекта при вас ще даде устойчива, постоянна работа със стабилни, макар и не много големи, доходи.

Пример 4. Дирекционният Марс прави тригон към наталния Юпитер и едновременно дирекционния Сатурн прави квадрат към наталния връх на 5 дом. Вие може да вложите пари при покупка на оборудване (Марс – оборудване). Вложението ще бъде много удачно (дирекционния Юпитер прави тригон – хармоничен аспект) и ще даде добра възвращаемост. Но ще ви се наложи в течение на 2 години да изгубите всички свободни средства и ще бъдете ограничени в разходите (дирекционен Сатурн в квадрат с купспидата на 5 дом).

В емоционален и енергиен план:

Слънце – увеличава жизнените сили, прави човека ярък и творчески, носи радост, свобода и разкриване. Във 2 и 6 дом Слънцето дава устойчиво добро здраве.

Луна – емоционално разкрепостява и дава здравина, усещане за хармония и стабилност. В психофизическото състояние на човека Луната внася нестабилност, промени, повишена възприемчивост, както на позитивни, така и на негативни въздействия.

Меркурий – подобрява връзките и активизира контактите, дава нови запознанства, дружба, но не любов. (Меркурий не е емоционална планета). Меркурий не усилва здравето, но дава издръжливост.

Венера – засилва чувствата, носи любов, близки и емоционално наситени отношения. Върху здравето Венера действа двустранно в зависимост от това, какъв аспект образува тя – хармоничен или нехармоничен. При хармоничен аспект Венера дава не лошо здраве, при нехармоничен – трудно лечими хронични заболявания.

Марс – носи конфликт, но също така и силни желания, ярки и страстни преживявания, интензивни, макар и непродължителни отношения. Върху здравето Марс действа по-често разрушително, но при положителни аспекти той може да даде голям подем на жизнените сили и ръст на активността, а също занимания със спорт. Под управлението на Марс са и острите заболявания с висока температура, травми, често изискващи хирургическа намеса.

Юпитер – дава широта и множественост във връзките, в отношенията, лекота и повърхностност в чувствата, успех без дълбочина. При хармонични аспекти Юпитер носи жизнени сили, жизнелюбие. Нехармоничните аспекти на Юпитер сочат предразположеност към хронични заболявания на черния дроб или на сърдечно-съдовата система.

Сатурн – отнема, ограничава, склонност към самота и психическа изолация. При положителни аспекти дава здрави и дълбоки, но не много връзки, устойчиви и дълбоки чувства. Обикновено Сатурн дава болести или намаляване на силите, но при положителни аспекти може да даде устойчивост. При всички случаи Сатурн ограничава, меко или твърдо, но все едно ограничава.

Уран – поляризира, изостря и засилва чувствата, внася в отношенията духовност и романтизъм. Дава желание за промени, внезапни и бързи връзки или внезапни раздели. Уран изкарва на повърхността и изостря всички скрити противоречия.

Нептун – изглажда, размива, смекчава противоречията, хармонизира отношенията. Нептун разкрива сърцето, носи любов и чувственост, но не дава дълбочина. При нехармонични аспекти Нептун може да даде много промени в отношенията, чести и повърхностни връзки, лъжа, заблуда, скрити и неясни обстоятелства.

Плутон – изостря чувствата до крайна степен, пределно усилва и драматизира ситуацията и отношенията. Ражда скрити напрежения, които впоследствие внезапно излизат на повърхността. В зависимост от аспекта, разрушава отношенията (при нехармонични аспекти) или образува много силни връзки (при хармонични аспекти). Върху здравето Плутон действа разрушително в повечето случай. Той дава скрити процеси, преминаващи в тежки, често смъртоносни болести.

Изключение правят хора, които владеят изкуството да трансформират енергиите или притежават магически способности. В този случай хармоничните аспекти на Плутон дават много голяма сила.

Пример 1. Изчислявайки възможността за брак в определен период от време, отначало анализираме 7 дом. Да предположим, че в картата на рожденика по това време има аспект на дирекционното Слънце към върха на 7 дом. Ако рожденика е жена, значи в този период брака е напълно възможен, в краен случай ще има ярка любов. Ако рожденика е мъж, то аспекта на Слънцето нищо няма да ни говори за възможен брак, тъй като Слънцето се явява сигнификатор на брака в женска карта, но не и в мъжка. Ако в картата на жената аспекта е хармоничен, значи брака ще бъде успешен. Ако аспекта е нехармоничен – непременно ще настъпи раздяла (ситуацията може да бъде смекчена с положителен аспект на Нептун или Венера), но при всички случаи възникналите отношения ще бъдат непостоянни.

Пример 2. Същия въпрос като в пример 1, но към 7 дом прави аспект не Слънцето, а Сатурн. Тогава при нехармоничен аспект няма никаква възможност за брак, а ако рожденика има някаква връзка, той или ще я изгуби, или в отношенията им ще настъпи охладняване. В най-добрия случай рожденика го очаква принудителна раздяла или отделяне, затваряне в себе си. При хармоничен аспект създалите се отношения може да се задълбочат и оформят (Сатурн – господин форма), например, официален брак. Но ако рожденика е сам, не може да се надява на нещо ново.

Пример 3. Същият въпрос като в пример 1, но към 7 дом няма аспекти, а дирекционния Сатурн прави опозиция към наталното Слънце. Ако рожденика е жена, значи, в този период не е възможен никакъв брак, а ако рожденика поиска да оформи създалите се отношения, то раздялата е неизбежна. Ако рожденика е мъж, то аспекта на дирекционния Сатурн към наталното Слънце не се отнася към темата брак.

Пример 4. Дирекционен Марс прави квадрат към наталната Венера. Марс е сигнификатор на брака в женска карта, Венера е сигнификатор на брака в мъжка карта, значи пола на рожденика в дадения случай няма никакво значение. Аспектът е нехармоничен, но Марс, аспектиращ Венера при произволен аспект може да даде ярка любов, макар и не за дълго (квадрата дава бързо развиващи се ситуации, но неустойчиви). Ако се сключи брак в периода на действие на този аспект, той ще бъде кратък или нещастен.

Последният пример още веднъж ни убеждава в това, че действието на планетите е по-важно от действието на аспектите. Например, аспектите на Венера или Нептун винаги активизират чувствата. Нехармоничните аспекти на тези планети ще създадат драматични, напрегнати ситуации, но няма да пречат проявата на чувствата, за разлика от аспектите на Сатурн.

В интелектуален план и в дейността:

Слънце – дава увереност, самостоятелност, усилва активността и творчеството, яркостта в изявата. При социално активните натури Слънцето се проявява като способност и стремеж да води, да бъде лидер.

Луна – засилва въображението и творческите способности. Тя носи успех само в сферата на дейността, която управлява и то при хармонични аспекти на бенефакторите (планети даващи успех). Във всички останали случаи Луната дава зависимост, липса на инициатива, второстепенни роли, пасивност.

Меркурий – укрепва връзките, активизира мисленето, дава подвижност, способност за учене. Способства интензивния обмен, преместванията. Не дава водачество, но дава професионализъм.

Венера – хармонизира. Върху интелектуалната сфера и дейност влияе само, ако вида дейност е под управлението на Венера. В този случай за развитие на ситуацията ще показват аспектите на Венера и планетите, с които тя образува аспект. В останалите случай позволява да се използват нейните плюсове (красота, обаяние) за постигане на целите, но не повече.

Марс – подтиква към активност, самостоятелност, стремеж към риск. Поражда опасни ситуации, провокира рискови стъпки, предизвиква конфликти. Изходът от такива ситуации трябва да се търси в аспектите на Марс – какъв аспект и с коя планета образува той.

Юпитер – дава голям успех, благоприятни възможности, поддръжка. Усилва социалната активност.

Сатурн – взема, ограничава. При хармонични аспекти показва устойчивост и дисциплинираност, а също добра организация и практически резултати. За политиците Сатурн е опасен, понеже дава бързо първоначално издигане, а после внезапно и бързо падане.

Уран – носи нови многообразни възможности, промени, нови идеи. При нехармоничните аспекти може да даде внезапен крах.

Нептун – поражда неясни и неопределени обстоятелства, илюзии, лъжи и самозаблуди. В науката и изкуството засилва въображението, интуицията и творческите способности.

Плутон – трансформира, подчинява, дава огромни сили, огромни ресурси, но може и напълно да лиши от всичко.

При анализ на дейностите е необходимо да се помни следното правило:

Когато планетата управлява определен вид дейност на рожденика, то при анализ и прогноза на събитията от тази сфера на неговия живот, тя губи своите качества. Нейното действие в дадения случай зависи само от планетите, които я аспектират, и от аспектите.

Пример 1: Ако рожденика работи в строителството, то аспектите на Сатурн към планета в 10 дом, или към куспидата на 10 дом няма да показва криза в работата, или засилване на дисциплината, но няма да говори и за стабилност, а ще сочи само, че нещо ще се случи на работата. А какъв тип ще бъде събитието може да се определи само по аспекта на Сатурн – хармоничен ли е той или нехармоничен.

Пример 2: Дирекционен Нептун прави квадрат с натален Марс в 6 дом. Ако рожденика играе на борсата, може да се прогнозира, че той ще вложи неправилно парите си в акции и в резултат ще загуби, или ще го измамят в някаква сделка. Но, ако рожденика е певец или танцьор, то този аспект ще разкаже за конфликти на работата или за труден период, но няма да говори за илюзии и измама.

Съвпадът с деструктивните планети (с Марс, Сатурн, Уран, Плутон) в материалните дела, както беше казано по-горе, се счита за нехармоничен аспект. Но в интелектуален план и в практиката това не е така. Ако вида дейност се управлява от една от тези четири планети, то съвпадът губи своята негативна окраска. В този случай трябва да се гледа, какъв аспект свързва тези планети в наталната карта, а ако няма аспект между тях, се анализира качеството на втората планета.

Пример 3: В картата на астронома дирекционния Уран е в съвпад с наталния Сатурн. И тъй като астрономията, както и астрологията са под управление на Уран, то този аспект няма директно да даде ограничения в работата. Ако в радикса, например, между тях има секстил, то това по-скоро ще показва стабилност и резултатен период. А ако другите методи сочат успех, тогава рожденика може да стане даже началник. Но ако в радикса между Уран и Сатурн има полуквадрат, техния съвпад ще говори за криза. Ако в радикса няма аспекти между тези планети, да се съди за вида на промените на работата е много трудно, защото Сатурн, както и Уран, управляват астрономията.

Как да се отчита наталното положение на промисора и акцептора?

Интерпретацията на действията на промисора не зависи много от това, в кой дом от наталната карта се намира той. Тя зависи значително от това, кой дом от наталната карта управлява промисора. Вече говорихме по-горе, че върху действието на планетите не влияе знака на зодиака, в който се намира дирекционната планета. Също така може да се каже, че върху действието на планетата като промисор не влияе дома, в който се намира дирекционната планета, с изключение на случаите, когато дирекционната планета образува съвпад (или друг аспект) с върха на този дом.

Забележката в скобите не е шега. Има такива големи домове, че планетата може да направи аспект с върха на дома, намирайки се вътре в този дом. Това се случва, макар и не често.

Когато промисор прави аспект с натална планета, този аспект естествено влияе върху характеристиката на този дом, където се намира наталната планета (акцептора). Но наталното положение на промисора има значение само в този случай, когато между тези планети има аспект в наталната карта.

Ако има натален аспект между промисора и акцептора при всеки дирекционен аспект между тях се поражда ситуация в живота, едновременно засягаща двата натални дома, в които те се намират.

Подробно за това как да се отчита връзката между домовете ще говорим по-натам в раздел “Събития и свързаните с тях домове, планети и аспекти”. Ако между тях няма натален аспект, то по-силно се проявява този дом, който се управлява от промисора. Тогава възниква ситуация, свързваща дома, където се намира наталната планета, с дома, който тя управлява, и с дома, който управлява промисора. Както е известно, наталната планета със своето действие свързва дома, в който се намира, с дома, който тя управлява. Както вече беше казано в раздела “Как действат планетите”, в действието на планетите може да се отделят три слоя:

1-и слой – функцията на планетата;

2-и слой – качеството на действието на планетата;

3-и слой – форма на проява на планетата.

Когато планетата се изявява като Управител, се проявява 1 и 2 слой.

Когато планетата се намира в някой друг дом, в този дом се проявява 2 и 3 слой.

По такъв начин, при промисора действат 1 и 2 слой.

Върху наталната планета, която е аспектирана от промисора действат всичките три слоя.

Пример1. СД Сатурн управлява в радикса 12 дом и прави секстил с Н Плутон, стоящ в 7 дом. Може да се очаква или стабилна (Сатурн) работа с колектива или в колектива (под влияние на Плутон в 7 дом) зад граница или в командировка (влияние на 12 дом), или организиране (Сатурн) на мистична или магическа практика (другото значение на 12 дом) в колектива (Плутон в 7 дом), или това е грижа за себе си, отделяне от близки (влияние на Сатурн върху 7 дом) като резултат на прекалена заетост (аспект на Сатурн с Плутон). В живота на рожденика се реализираха и трите възможности.

Пример 2. Плутон управлява в радикса 2 дом, наталния Меркурий се намира в 12 дом и управлява 12 и 9 дом. На 33 години СД Плутон прави съвпад с Н Меркурий. Рожденика се запознава (формата на действие на Меркурий) с група (формата на действие на Плутон), работеща предимно в чужбина (Меркурий управлява 12 дом и се намира в 12 дом). Всичко започнало с пътуване зад граница. Това познанство напълно преобръща (Плутон – трансформация) мирогледа на рожденика (Меркурий управлява 9 и 12 дом) и променя начина си на живот – хранене, режим и т.н. (Плутон управлява 2 дом).

Пример 3. В радикса Уран стои в 10 дом, управлява 3. Слънцето стои в 5, управлява 9. Между тях няма аспект. СД Слънце образува куинконс (1500) с Н Уран. В резултат – пътуване в чужбина (9 дом), в планини (Уран), много нови познанства, изучаване на нов език (всичко това е 3 дом), промяна в мирогледа (Уран в 9 дом). Няма любов. Вижда се, че тук СД Слънце работи като управител на 9 дом, но не се явява сигнификатор на събитията, влизащи в значенията на 5 дом, където то се намира в радикса.

ИНГРЕСИЯ НА ПЛАНЕТИТЕ

Ингресията на дирекционните планети се изучава рядко от астролозите, макар че е по-лесно да се анализират, отколкото аспектите. Работата е в това, че в дирекциите с ингресията на планетите рядко са свързани значителни събития. Методът на прогресиите действа по друг начин. Но за това в друга брошура. В символичните дирекции при ингресии промисора действа в съответствие със своите основни функции и/или в съответствие със значението на домовете, които управлява. Действието на ингресията продължава около една година, понякога по-малко. Характерът на знака, през който преминава промисора, практически не влияе върху типа на събитията. Характерът на знака е свързан със съдържателната страна на живота, а методът на символичните дирекции показва, предимно, формалната страна на събитията. Разбира се при детайлен анализ може да се открие слабото влияние на знака, но все пак той ще играе второстепенна роля в сравнение с влиянието на управлението и сигнификацията на промисора. Такъв анализ е добре да се направи при дълбоки и детайлни изследвания, а в практическата работа на астролога излишните подробности само претоварват ума и пречат да се съберат в едно много по-важни фактори. Практикуващите астролози се стараят да се избавят от излишното, доколкото основните фактори дават толкова информация, че не е възможно да се обработи. При ингресията качеството на знака влияе не върху планетата, а върху домовете, които тя управлява.

Казано по друг начин, живота и събитията в дома, който управлява промисора за кратък период (примерно за година) придобива окраската на знака, в който влиза промисора. После всичко се връща в своя кръг, т.е. към този образ на живот, който е бил до ингресията.

Пример: СД Меркурий на 18 годишния рожденик прави ингресия в Рак. В радикса Близнаците са в 3 и 4 дом, Девата е включена в 7 дом. Наталният Меркурий в Близнаци е силен, в Рак той е слаб. Прехода в Рак се очаква да отслаби умствените способности. Нищо подобно. В тази година рожденика интензивно се готви за постъпване в престижен институт и издържал успешно изпитите. Т.е. върху функциите на Меркурий (мисленето) ингресията не е повлияла забележимо, а върху 3 и 4 дом Рака е повлиял – във връзка с подготовката на рожденика се стеснил кръга на общуване, той заседнал у дома, и това продължило около половин година до започване на приемните изпити.

ДЕЙСТВИЕ НА АСПЕКТИТЕ

При работа със символичните дирекции не е необходимо да се анализира действието на всеки аспект, това има смисъл при задълбочен психологически анализ на наталната карта. В дирекциите такива нюанси не са нужни и даже са вредни, тъй като символичните дирекции много повърхностно описват вътрешните процеси. За по-подробен анализ е най-добре да се ползват прогресиите. Но все пак трябва да се отчитат основните различия в действието на аспектите. Аспектът показва не само характера на ситуацията, но и как ще се развива и какви ще бъдат последствията от нея. Аспектите може да се класифицират според типа на тяхното действие на пет основни групи:

съвпад – 00

хармонични: тригон – 1200, секстил – 600, полусекстил – 300,

куинконс – 1500;

нехармонични: опозиция – 1800, квадрат –900,

полуквадрат – 450, квадрат и половина – 1350;

творчески: квинтил – 720, полуквинтил – 360,

биквинтил – 1440, тридецил – 1080;

кармични: нонагон – 400, бинонагон – 800, сентагон – 1000.

Хармоничните аспекти създават добри възможности, благоприятни ситуации, устойчиви и здрави връзки и отношения. Планетата при хармонични аспекти проявява своите положителни свойства. Хармоничният аспект между двойка планети създава съгласувано действие на тези планети, те взаимно си помагат

Нехармоничните аспекти подтискат, ограничават възможностите, създават неблагоприятна ситуация, конфликти, разрушават хармонията. Планетата при нехармоничен аспект проявява своите отрицателни свойства. Нехармоничният аспект между двойка планети поражда конфликт между действието на първата и втората планета. Но често този аспект усилва и изостря взаимодействието на тази двойка, прави това взаимодействие много интензивно. Действието на дирекционните нехармонични аспекти може да изглежда и благоприятно, но само в началния стадии. Ако ситуацията се проточи, възниква конфликт или неудовлетвореност, продължително напрежение.

Творческите аспекти се наричат творчески, не защото генерират творчески процес. Истински източник на творчеството се явяват само светилата. Творческият аспект внася промени, дава подвижност и неустойчивост. Тези аспекти би трябвало да ги наричаме аспекти на промяната. Те пораждат тенденция към повторение на една и съща по качество ситуация в различни форми. В дирекциите творческите аспекти говорят за това, че в определени сфери от живота ще настъпят промени, като след загубата ще последва придобиване. Както и да започне ситуацията, свързана с творческите аспекти, тя обикновено завършва благополучно. След загубата, следва печалба, след раздялата – нова връзка. Сами по себе си творческите аспекти , без поддръжката на хармоничните аспекти не създават устойчиви ситуации и отношения, те само носят промени.

Кармичните аспекти в астрологията са описани недостатъчно подробно, а често и неправилно. Затова ще се спрем на тези аспекти по-подробно. Както и творческите, така и кармичните аспекти се явяват кармични само по име. Те изобщо не са по-кармични от другите аспекти. Кармичните аспекти пораждат изключително интензивни ситуации, толкова енергетически, че стягат като във водовъртеж. В материален план те са свързани с големи пари, в емоционален – с много силни чувства. Попадайки в такава ситуация, даже много наблюдателният човек губи своята обичайна бдителност и разсъдливост. Той забравя своите планове, намерения и отговорности, за него всичко е съсредоточено в това, което го привлича.

Ситуациите, свързани с кармичните аспекти никога не продължават дълго. Ако хармоничните и дисхармоничните аспекти могат да създадат отношения и ситуации, които да продължат и след свършване на аспекта, то при дирекционните кармични аспекти това никога не се случва. Ситуациите, възникнали при дирекционни кармични аспекти са краткровеременни. Те никога не продължават повече от една година, максимум половин, а често още по-малко. На материален план действието на крамичните аспекти е негативно, често разрушително, по времето на тези аспекти често настъпва смърт. На емоционален план действието на кармичните аспекти е двойнствено. Те разрушават само това, което е готово да рухне – умрели отношения, които вече са изгубили своето съдържание и продължават само по навик или от нежелание да се промени нещо. Често тези аспекти ни връщат към много стари и забравени ситуации или съживяват стари и дълбоко скрити напрежения. Но те могат да създадат и нещо ново, да прояват това, което рожденика не може да прояви в други ситуации. В умствен план тези аспекти действат, в по-голямата си част, позитивно, подтикват към много активна и интензивна дейност.

Кармичните аспекти са неутрални по своята същност.

Наталните кармични аспекти не оказват силно влияние върху характера на човека, тяхното въздействие се проявява чрез ситуации, в които се оказва рожденика. Интензивната енергия на кармичните аспекти се сгъстява и уплътнява събитията, и в резултат, на повърхността излиза това, което е в дълбочина: безсъзнателните стремежи, желания, мотиви, остарели и скрити отклонения в психиката – кармични последствия на минали въплъщения. С една дума, това, което има в човека, това се изважда. Това се отнася и към другите аспекти, но при кармичните – на повърхността излизат такива дълбоки неща (както позитивни, така и негативни), които при по-малко интензивните аспекти не се проявяват. Може би заради това свойство ги наричат кармични.

Действието на дирекционен кармичен аспект зависи от това, какви планети свързва този аспект.

При прогноза с метода на символичните дирекции кармичните аспекти може смело да се поставят в един ред със силните аспекти.

Съвпадът може да действа като хармоничен и като нехармоничен аспект. Всичко зависи от това, какви планети образуват съвпада. На материален план съвпада със Сатурн, Уран, Плутон действа като нехармоничен аспект. На емоционален план съвпадът със Сатурн и Плутон действа като нехармоничен аспект, а съвпадът на Уран може да бъде и хармоничен. На този план нехармонично действат съвпадите на Уран с Луна, Марс,Сатурн, Нептун и Плутон, а също съвпадът Марс със Сатурн и съвпадът на Сатурн с Нептун, Уран или Плутон. Останалите съвпади действат като хармонични аспекти. Всичко това, което тук е казано за съвпадите се отнася само за съвпадите в символичните дирекции. В наталната карта и другите методи за прогнозира съвпадът действа по-сложно.

Има различия в действието на различните аспекти от една група (освен съвпада, разбира се), но те са къде по-малко съществени, отколкото тяхното сходство. В символичните дирекции често различните аспекти от една група може да се считат за едни и същи аспекти.

Различията в действията на разните аспекти от една и съща група може да се сведат до няколко правила:

Мажорните аспекти са по-силни от минорните, обаче в символичните дирекции това различие според силата на действие не е така съществено, както в радикса и транзитите.

“По-дългите” аспекти са по-силни от “по-кратките” аспекти.

Колкото “по-дълъг” е аспекта, толкова по-дълго продължават неговите последствия. С други думи, ситуациите, формите и отношенията, възникващи по време на “дългите” аспекти, са значително по-живи от тези, които възникват при “кратките”.

Колкото “по-кратък” е аспекта, толкова по-конкретно и практично е действието и толкова по-бързо действието, започнало при този аспект, довежда до резултат. Полусекстилът, полуквинтила и полуквадрата са най-практичните и най-бързите от всички реализиращи се аспекти. Това, което е родено от опозицията и куинконса може да продължи години. И действията, започнали при тези аспекти ще се разгръщат бавно.

“Дългите” аспекти изтласкват на повърхността по-дълбоките слоеве.

Най-интензивните в своята група са средните аспекти. Кратките аспекти бързо освобождават енергията, но при тях тя е малко. При дългите аспекти има много енергия, но те я освобождават бавно. Най-интензивните са бинонагон, нонагон, квадрат. Ако се сравнят помежду си групите аспекти, то най-интензивните са кармичните, след тях следват нехармоничните.

Съвпадът по сила е равен на опозицията. Интензивността, продължителността и дълбочината на действието на съвпада зависи от това, какви планети образуват съвпада.

Пример: Аспект на Венера с Марс често ражда любов. Да разгледаме как аспектите на Венера и Марс в дирекциите влияят върху отношенията на двама човека. При това няма значение прави ли СД Марс аспект с Н Венера или, напротив, СД Венера прави аспект с Н Марс. Този аспект не е задължително да роди нова любов, макар че подобно нещо се случва доста често, но то непременно ще се отрази върху съществуващите вече отношения на рожденика с любимия човек. Венера е сигнификатор на любовта и брака, Марс е сигнификатор на любовта в женската карта, затова, както в мъжката карта, така и в женската, тези аспекти ще действат еднакво.

Съвпадът на Венера с Марс ще даде силни, ярки, бързо развиващи се, но не задължително продължителни отношения. Вече съществуващите отношения този съвпад ще изпълни с нови ярки чувства, ще ги направи по-интензивни, но заедно с това ще засили и напрежението, ще изостри конфликта.

Секстилът ще даде гладки, бързо оформящи се отношения. В съществуващите вече отношения ще внесе хармония и ще ги засили.

Тригонът се характеризира с гладки, устойчиви, бавно оформящи се отношения. В останалото той действа като секстила.

Куинконсът създава отношения, които могат да минат през целия живот и да се запомнят за цял живот; като цяло, хармонични, но трудно развиващи се. В съществуващите вече отношения куинконса ще вдъхне нов живот и ще им даде сила.

Полуквадратът създава внезапно възникване, ярко, но непродължително чувство, бърза, но не дълга връзка. Ако по силата на особености в характера на партньорите отношенията се задържат, те ще бъдат нехармонични, малко устройващи и двамата. В съществуващите вече отношения ще внесе дисонанс и ще доведе тези отношения до раздяла или на границата на раздялата.

Квардатът на Венера с Марс ще създаде отначало ярко, силно чувство, силна връзка. По-късно ще породи много силен дисонанс, водещ преди всичко до раздяла (но не винаги!). В съществуващите вече отношения ще внесе силен конфликт, водещ до раздяла. Обаче действието на квадрата може да се изчака, нужно е само търпение и надежда.

Квадратът и половина започва като полуквадрат, но после се проточва в дълга връзка, която не устройва и двамата. В останалото той действа като полуквадрата, само малко по-тихо и досадно.

Опозицията отначало поражда много силно привличане, преминаващо в дълга връзка, която е много трудно после да се разкъса. След известно време се проявяват скрити напрежения, които ту ще се усилват, ту ще отслабват. Да се хармонизират такива отношения може само чрез съзнателните усилия на двамата партньори. Но ако успеят да хармонизират тези отношения, от тях постепенно ще израсне много дълбока и устойчива връзка. В съществуващите вече отношения опозицията Марс-Венера внася отчуждение, затягане на конфликта (макар и не така бурен, като при квадрата) и може да доведе до раздяла.

Много забележима е границата между квадрата и опозицията: квадрата действа бързо и открито, а опозицията бавно и предимно, скрито. При квадрата всичко е на повърхността, а при опозицията е като при айсберг – девет десети под водата.

При нонагона (400) на Венера с Марс ще възникне бурен роман, завладяващ до умопомрачение. Но няма да продължи дълго – раздялата е неизбежна. На фона на този роман съществуващите вече отношения ще минат проверка за жизнеспособност; те могат много бързо да рухнат, а могат и да издържат и даже да се обновят – всичко зависи от това, дали тези хора се обичат или тях ги свързва само навика и страха от самота.

Бинонагонът (800) ще даде същото, което и нонагона, но ситуацията може да се повтори след известно време, макар, че тя пак няма да бъде дълга.

Действието на сентагонът почти няма да се отличава от това на нонагона, то може да бъде малко по-спокойно и по-продължително.

Полуквинтилът (360) създава бързи и леки, но непродължителни отношения. Съществуващите вече отношения ще се разрушат и вместо тях бързо ще възникнат нови, но вече с друг човек. Понякога (много рядко) може да внесе в отношенията ново качество и нова дълбочина. Но за това е необходимо съзнанието на двамата партньори да е готово към прехода на по-високо ниво.

Квинтилът (720) ще даде повече, отколкото при полуквинтила сила на чувствата, и промените ще бъдат по-драматични, а в останалото ще бъдат като при полуквинтила. Квинтилът има тенденция да усилва както добрите, така и лошите и да изостря неустойчивите ситуации.

За биквинтила (1440) може да се каже същото като за полуквинтила, само че той действа забележимо по-силно, отколкото полуквинтила, неговата сила е почти равна на квинтила, отношенията по време на квинтила ще възникват бавно, но затова пък те са по-дълбоки и по-устойчиви. И промените в съществуващите вече отношения при биквинтила настъпват по-бавно.

Тридецилът (1080) по действие е почти същия като биквинтила, но този аспект е много слаб.

Нехармоничните аспекти също могат да внесат промени в отношенията. Но за разлика от тях, в периода на действие на творческите аспекти промените никога не продължават след приключване на аспекта, а нехармоничният аспект може да бъде подтик към започване на промени, които ще продължат и след неговото действие.

ВЛИЯНИЕ НА НАТАЛНИТЕ АСПЕКТИ ВЪРХУ ДИРЕКЦИОННИТЕ

Всичко, което беше казано за действието на аспектите в предишния раздел, се отнася за случая, когато между промисора и акцептора няма аспекти в наталната карта.

Ако между промисора и акцептора има натален аспект, то:

 1. Ще се засили влиянието на всеки дирекционен аспект между тях;

 2. Ще се измени характера на действие на всеки дирекционен аспект между тях;

 3. Ще си промени развитието и изхода от ситуацията, породена от тези дирекционни аспекти.

Ситуациите и събитията, възникнали при дирекционния аспект на такава двойка, ще свържат наталния дом на промисора и акцептора и домовете, които те управляват. По-подробно за това как събитието ще свърже тези два дома, ще бъде казано в следващите раздели.

Какво означава да се усили влиянието на произволен дирекционен аспект?

Това означава, че събитията ще бъдат най-важни за рожденика, най-силно ще повлияят върху неговия живот. По-силно от кои събития? – По-силно от тези събития, които биха възникнали при отсъствие на наталния аспект. Това, което се съдържа в наталната карта, това е само възможност. В действително събитие тази възможност се превръща тогава, когато възниква дирекционен, транзитен или прогресивен аспект към радикса. Аспектите от наталната карта описват най-главните връзки на характера, свързаните с тях най-важни събития в живота на рожденика. По такъв начин, събитията, възникващи при дирекционния аспект на свързаните в радикса планети, представляват последователна реализация на тази линия от живота, която е свързана с аспекта на радикса. Дирекционният аспект не винаги дава силно събитие – случват се и много несъществени събития. Аспектът преминал, събитието завършило, и дълбоки следи от него не са останали. Често аспектът в дирекциите без наталния аспект дава вътрешни промени в отношението на рожденика към тази сфера от живота, но не дава забележимо събитие.

Пример: В картата на жена СД Марс прави квадрат с Н Венера. В радикса между тези планети няма аспект. Марс управлява 7 дом, Венера – 1 дом. В съответствие със стандартните значения на домовете, рязко и към по-лошо са се изменили отношенията й с нейния мъж, но върху семейния живот това не е повлияло в този период, поне външно. Разбира се, после се изясни, че тази промяна в отношението към мъжа й било начало на разпад на семейството. Но развода настъпил след много години и при съвсем други аспекти.

Но ако в радикса има аспект, няма да има задръжки, последиците ще се забележат веднага. Това е астрологически факт. Рожденикът не винаги разбира влиянието на някое събитие върху по нататъшния му живот. Но задачата на астролога се състои в това да отдели ключовите моменти в живота на рожденика и да му помогне да осмисли тяхното значение, като отдели главното от второстепенното. Тук работи правилото: най-важните събития настъпват при аспекти на планети, свързани в радикса.

Развитието и изхода от ситуацията зависят от наталния аспект. Дирекционният хармоничен аспект може да даде благоприятно и многообещаващо начало, дирекционният нехармоничен аспект отначало дава конфликт, но после всичко зависи от наталния аспект. Ако аспекта в радикса е хармоничен, всичко ще завърши в полза на рожденика, ако е нехармоничен, благоприятното начало ще доведе до беда.

Как се променя дирекционния аспект под влияние на наталния?

Ако наталният и дирекционният аспект се отнасят към една група аспекти (т.е. и двата са хармонични или и двата са нехармонични и т.н.), то дирекционният аспект ще засили своя характер и края ще съответства на характера на наталния аспект.

Ще опишем ситуации, когато аспектите влизат в различни групи:

Хармоничен натален аспект.

Дирекционният аспект е нехармоничен – събитията ще се развиват с напрежение, даже с конфликти, но ще завършат благоприятно. Ако в радикса тази двойка планети е свързана с материален или емоционално-енергетически план, събитията могат да протекат с много силна енергия или ще предизвикат много силни емоции, често емоционален срив.

Дирекционният аспект е творчески – дава позитивни промени, който ще минат леко и ще бъдат благоприятни.

Дирекционният аспект е кармичен – интензивен период в живота, когато настъпват бързи, а често, стремителни промени и важни събития в сферата, характеризирана от действието на аспекта. Изходът от събитията, основно е благоприятен.

Пример: В картата на жена Слънцето е в секстил с Меркурий, разстоянието между тях е примерно 560. В радикса Слънцето е в 1 дом и управлява 11 дом. Марс е в 3 дом и управлява 7 дом.

На 11 години СД Слънце прави 450 с Н Марс – местене в друг град, ново училище, ново обкръжение, нови приятели. Самото преместване за момичето е било много тежко, предизвикало е емоционална криза: на старото място останала детската й любов. Но след няколко месеца тя свикнала с новия си живот и се привързала към новото си обкръжение.

На 16 години СД Слънце прави 400 с Н Марс – изведнъж заминала при баба си в провинцията за лятото вместо пътуването до море, където я уговаряли да замине родителите й. Там се появили много нови приятели и ново влюбване, което много бързо завършило с разочарование.

На 20 години СД Слънце прави 360 с Н Марс – приятелка я запознава с бъдещия й съпруг по време на лятната сесия, която тя провалила заради новата любов.

Тук ние виждаме, че всички събития са свързани с 7 и 11 дом (любов, приятели) и минават в условията на 3 дом – преместване, пътуване, учене. Типа на събитията точно съответства на съчетанието на аспектите.

Нехармоничен натален аспект

Дирекционният аспект е хармоничен – ситуацията може да започне благоприятно. Именно в такива ситуации възниква възможност да се осъзнае и да се промени действието на наталния аспект, доколкото този аспект омекотява и хармонизира действието на нехармоничния натален аспект. Как ще завърши ситуацията и ще бъде ли края добър или лош, много зависи от действията на самия рожденик. При пасивна или грешна позиция хармонично започналата ситуация може да завърши със сериозна криза.

Трябва да се отбележи, че, ако в подобна ситуация рожденика минава от материален или емоционално-енергетически план към интелектуален, нехармоничното действие на аспектите на Уран или Сатурн се превръща в хармонично.

Дирекционният аспект е творчески – като цяло периода е напрегнат, но могат да настъпят промени, които качествено да променят положението в сферата, описвана от тази двойка планети, а също ще се промени и поведението на рожденика в тази сфера.

Дирекционният аспект е кармичен – ситуацията ще се развива напрегнато; положението в сферата, която се засяга от наталния аспект на промисора и акцептора рязко ще се измени към по-лошо, и за дълго. Често върху кармичните аспекти във вид на събития се наслагва вътрешна дълбока причина на напрежение, свързана с нехармоничния аспект. Понякога се наслагват скрити напрегнати стремежи и желания.

Пример: В картата на жена Слънцето се намира във 2 дом в 50 Дева и управлява ASC и втори дом. Сатурн е в 5 дом 80 Стрелец и управлява 6 дом. Между тях има квадрат.

На 7 години СД Сатурн прави 1000 с Н Слънце. На тази възраст момичето е преживяла (както тя казва) единствения шок в живота: пред очите й ударили жена с чук по главата. Сега тя е под 40 години, но много ярко описва тази картина. Последиците от шока продължили 3 или 4 години. Тя дълго не е могла да забрави това, у нея се появил страх от тъмнината. Същата година починала нейната прабаба, която я е отгледала. Както шока, така и смъртта са събития, които са характерни за сентагона и въобще за всяка група кармични аспекти.

На 21 години СД Слънце прави 720 с Н Сатурн. На тази възраст тя завършила институт, омъжила се и напуснала родителите си, отишла в друг град. Това било начало на нов, самостоятелен живот. Малко по-рано, но в пределите на орбиса, тя е имала своя първи сексуален опит.

Девойката с радост напуснала родителите си, защото й омръзнал многогодишния конфликт между тях. Между другото, родителите й тази година се развели – класическа проява на квадрата между Слънцето и Сатурн: или като конфликт между рожденика и бащата, или като конфликт между майката и бащата. Квинтила променя нейното отношение с бащата, дава възможност позитивно да се прояви вродения стремеж към самостоятелност.

На 33 години СД Слънце прави 1080 с Н Сатурн – бременност, раждане, силен физически спад след раждането, влошаване на здравето, умора, натоварване, усещане на голям морален и физически товар. Причината за моралното натоварване е криза на мъжа й във връзка с неговата работата, тя е трябвало морално да го подкрепи. По това време самата тя не е работела, грижила се за детето у дома.

В последните две ситуации се вижда проявата на 5 дом, където се намира Сатурн (любов и женитба, раждане), а също проява на 2 дом, в който се намира Слънцето (финансова самостоятелност и недостиг на пари, умора, спад на жизнените сили, макар и не смъртоносно). Вижда се действието на двойката Сатурн-Слънце като сигнификатори на бащата и мъжа и действието на Сатурн като сигнификатор на 10 дом – завършване на института и брак (в женска карта), напускане на работа, социалната криза на съпруга.

Но, ако анализираме първата ситуация, както трябва, то се вижда още и сложния процес на изграждане на личността. Темата “аз” и темата на живота са много силно свързани помежду си. Това е естествено, тъй като Н Слънце управлява 1 и 2 дом и се намира във 2 дом. Но темата за живота е много силно оцветена с цветовете на 8 дом (насилие, смърт, секс, бременност), които се набиват в очи и при трите случая, разгледани в този пример. Казано иначе, темата “аз” и темата за смъртта вървят ръка за ръка. Обаче, ако се погледне радикса, всичко става ясно: във 2 дом стои Плутон в съвпад със Слънцето. Той оцветява възприемането на живота и събитията в характерни плутонови тонове.

Творчески натален аспект

Дирекционният аспект е хармоничен – ще настъпят благоприятни промени в сферата, която засяга наталния аспект на промисора и акцептора.

Дирекционният аспект е нехармоничен – ще настъпят неблагоприятни промени. Но с приключване на аспекта, изходното положение може да се възстанови и даже да се промени към по-добро – това зависи от планетите, които образуват този аспект. При бенефакторите положението бързо се възстановява, при малефакторите възстановяването ще е бавно и трудно.

Дирекционният аспект е кармичен – ще възникне много интензивна ситуация, която ще даде тласък към сериозни промени в сферата, намираща се под взаимното влияние на тази натална двойка. Краят е благоприятен макар, че по време на аспекта могат да възникнат доста сериозни колизии.

Пример: В карта на мъж Юпитер се намира върху асцендента и управлява 10 и 11 дом. Нептун е в 8 дом и втори управител на 1 дом (Риби са включен знак). В радикса между двете планети има тридецил (1080).

На 11-12 години СД Юпитер е в тригон с Н Нептун – рожденикът минава дълго лечение от хронична болест на черния дроб в детски санаториум до Москва, а след това в Железноводск. Там спечелил много нови приятели, станал по-уверен в себе си. Здравето се подобрило и се променило възприемането на света.

На 17-18 години СД Юпитер прави квадрат с Н Нептун – рожденика се провалил в института, където е мечтал да постъпи, влязъл в друг. След няколко месеца го напуснал и отишъл да работи в завод. По същото време настъпила криза в отношенията със старите приятели, практически раздяла. След половин година напуснал завода и постъпил в института, в който искал да влезе преди една година.

На 28 години СД Юпитер прави 800 Н Нептун – рожденика започва активно да изучава психология, което го направило по-уверен и е повлияло върху отношенията му с околните. Нови познанства във връзка с психологическите занимания. Едновременно започнал да се грижи за своето здраве. Заниманията били интензивни и емоционално напрегнати до крайност. Много силно се променили представите на рожденика за себе си и за другите.

На 41-42 години СД Юпитер прави 1500 Н Нептун – рожденика сменя работата, активно се захваща с преподаване и организационна дейност. Получил признание и успех в обществото, при това станал много уверен в себе си, даже самоуверен. Разширил кръга от познати, част от тях с времето му станали приятели.

Тук, явно, се виждат няколко теми: изграждането на личността, на социалния статус, развитие на самосъзнанието, развитие на дружески отношения. Те са свързани помежду си и съответстват на характера на планетите и домовете, които управляват. При това се вижда, че темите, свързани с Юпитер, ярко се проявяват навън (приятели – 11 дом, социалния ръст или криза – 10 дом), а темите, свързани с Нептун (изграждане на самосъзнанието – 1 дом) се проявяват предимно във вътрешни промени. Като следствие от това, че Нептун управлява включен знак.

Може да се отбележи още, че кризата на 17-18 години е била кратка и бързо завършила, именно, благодарение на творческия натален аспект. В тази ситуация квадрата, макар и проявен не е имал дълги и тежки последствия.

Кармичен натален аспект

Характера на този аспект зависи от планетите, които го образуват. В неутралния случай той не оцветява дирекционния аспект, а го прави само по-интензивен.

Дирекционният аспект е хармоничен – събитията ще се развиват много интензивно, но изхода е благоприятен. Интензивният период ще е непродължителен, но възникналите отношения или форми на съществуване могат да продължат своя живот и след приключване действието на аспекта.

Дирекционният аспект е нехармоничен – събитията са много интензивни и напрегнати. Напрежението е пределно високо. Изходът от ситуацията зависи от характера на наталния аспект.

Дирекционният аспект е творчески – събитията се развиват интензивно, но достатъчно меко, макар че дирекционният аспект не може напълно да препокрие действието на наталния кармичен аспект. Промените ще бъдат дълбоки.

Всички по-горе назовани събития и ситуации ще бъдат преломни в тази сфера от живота, която е свързана с тази натална двойка планети.

Пример: В карта на мъж Слънцето е в 90 Лъв, в 11 дом и на 20 от върха на 12 дом, т.е. вече действа в 12 дом, управлява 12 дом и се явява втори управител на 11 дом. Нептун е в 190 Скорпион в 3 дом, управлява 7 и 8 домове. Между тях има сентагон (1000).

На 9-10 години СД Слънце прави квадрат с Н Нептун – училищна любов. По това време в живота на рожденика се появява ярък идеал – човек, на който той се стреми да прилича. Заедно с това в рожденика се появява първия приятел и нов кръг на общуване. Новото увлечение на рожденика предизвикало в него много силно преживяване. Той започнал активно да изучава нова област и за първи път започнал да чете литература, която не е задължителна. Четял много и конспектирал прочетеното.

На 20 години СД Нептун влиза в 1200 с Н Слънце и едновременно СД Слънце прави 800 Н Нептун – рожденика преживял силна любов, разкрива се емоционално. Запознаването станало през ваканцията в дома на отдиха. Приятелите се канели да заминат заедно с него, но не успели. Така че рожденика останал временно в самота – влияние на 12 дом, с управител Слънце, и в който то фактически действа. Между другото, Нептун е сигнификатор на този дом. Запознанството е било моментално (според думите на рожденика) и отначало е имало чувство, че се познават отдавна – емоционалното сближаване е станало мигновено. И момичето е преживяло същото. Първият период на техните отношения е бил изпълнен с много силни преживявания. Всичко това – и бързината, и огромната интензивност са характерни за действието на кармичния аспект. Отношенията прераснали в дълга и здрава връзка. Това е била първата силна душевна близост в живота на рожденика. Тригонът дал продължение на отношенията.

На 28 години СД Слънце прави 720 Н Нептун – също много силна любов и също свързана със силни преживявания. Едновременно с това рожденика започнал да работи в нов колектив. Това изисквало от него по-голяма активност в контакта с хората, проява на инициатива и умение интуитивно да чувства състоянието на другите хора. По своята природа той е човек склонен към самота, потопен в себе си, което е предизвикано от положението на Слънцето на границата на 12 дом. Макар че въпреки това, той е дружелюбен и търси хората – все пак Слънцето не е в 12 дом, а в 11. Работата е била свързана с психическа практика, което дава възможност да се проявят и неговите стари интереси.

Една година по-рано, на 27 години , когато дирекционният аспект вече действал, в мисленето на рожденика настъпило обрат. Той се запознал с мистичните традиции, което променило целия му живот: изменил се начина му на живот, идеалите, кръга от приятели. Тук изцяло се проявило влиянието на аспектите на 11, 12, 7 и 8 дом.

Всичките три описани тук периоди били, както сам казва рожденика, преломни в неговия живот, но най-значим от тях е последния.

Виждаме, че дирекционните аспекти на Слънцето с Нептун са свързани с фази на проява, на първо място, в общуването с хората (нови колективи) и в любовта. Това е свързано с факта, че Нептун управлява 7 дом и се намира в 3. На рожденика му е трудно да бъде активен в контактите и трудно да изразява свободно своите чувства, което е свързано с наталното положение на Слънцето. Но наталният сентагон (1000) заедно с дирекционните аспекти създава интензивни ситуации, подтикващи рожденика да излиза от своята черупка.

Дирекционният съвпад разглеждаме в съответствие с неговия характер – като хармоничен или нехармоничен аспект. Той проявява действието на наталния аспект, усилвайки го по време на действието на дирекционния аспект. Характерът на дирекционния съвпад се наслагва върху характера на наталния аспект, както беше казано по-горе.

Пример: В наталната карта на мъж има нонагон (400) между Венера и Сатурн. Венера е в 6 дом и управлява 8 дом. Сатурн е в 7 дом и управлява 12 дом. В годината, когато СД Венера прави съвпад със Сатурн, рожденика преживява силна емоционална криза, предизвикана от смъртта на баща му (натален нонагон, Сатурн – бащата, 8 и 12 дом). Той се затворил в себе си, както той разказва, за една година в него изчезнали всички емоции, изобщо нищо не чувствал. И едва след една година дошъл на себе си и отново видял света в цветове. Такова емоционално затваряне е много характерно за дисонансните (лоши) аспекти на Венера и Сатурн.

Наталният съвпад усилва действието на дирекционните аспекти, изходът зависи от характера на съвпада.

Пример 1: В наталната карта на жена Уран е в съвпад с Венера в 9 дом – това е хармоничен съвпад. Уран управлява знак, включен в 4 дом, т.е. слабо управлява 4 дом. Венера е господар на хороскопа (т.е. управлява Асцендента) и освен това, управлява 8 и 12 дом.

На 35години СД Венера прави полуквинтил (360)с Н Уран – постъпване в Академията по Астрология (9 дом – висше образование, 8 и 12 дом – окултна практика, Уран – астрология). Това е повлияло не само върху мисленето, но и на чувствата: настъпили силни промени в емоционалната сфера, тя станала значително по-спокойна, уравновесена. Жената се променила даже външно (ASC), започнала да изглежда по-добре, лицето й изсветляло, външно станала по-млада – това е типичното действие на Уран, той подмладява.

Пример 2: В картата на мъж-военен Юпитер е в съвпад със Сатурн, разстоянието между тях е 20. В радикса те се намират в 6 дом. Юпитер управлява 9 дом, Сатурн – 10 дом.

На 31,5 години СД Сатурн прави полусекстил (300) с Н Юпитер – преместване в друг град във връзка с новото място на службата, повишение в звание. Тук явно се проявява действието на 9 и 10 дом (преместване и кариера) в условията на 6 дом (служба). Между другото трябва да се каже, че всичките повишения по служба в неговия живот са били свързани с премествания, даже след излизане в оставка.

На 38 години СД Юпитер влиза в нонагон (400) с Н Сатурн и едновременно СД Сатурн прави полуквинтил (360) с Н Юпитер – преместване в друг град, повишение, работа във военна прокуратура, където губи важни документи. Времето било след войната и загубата на документи се наказвала с трибунал. Той излязъл от дома и казал на семейството си: ”Ако не намеря документите, няма да се върна у дома!” Минали три дни, страшни за него и за семейството му, и накрая, той ги намерил. Всичко завършило благополучно. Ситуация, характерна за нонагона, но помогнал полуквинтила (360).

На 47 години СД Сатурн прави полуквадрат (450) с Н Юпитер – в началото на действието на аспекта го снели от ръководна длъжност.

На 62 години СД Сатурн прави секстил (300) с Н Юпитер – след дълго прекъсване, когато вече бил пенсионер, той отново тръгнал на работа като началник на охраната.

При изучаване на метода, всички тези нюанси е много трудно да се усвоят. Затова на първо време не е нужно да се прави такава диференциация. Достатъчно е да се разделят аспектите на две групи: консонансни (хармонични) и дисонансни (нехармонични), или “добри” и “лоши”.

Към добрите се отнасят всички хармонични и творчески аспекти, а също хармоничните съвпади.

Към лошите – нехармоничните, кармичните аспекти и нехармоничните съвпади.

Връзка между планетите в наталната карта чрез диспозицията

Следващата по сила връзка след аспектите е връзката чрез диспозицията. Планетата е свързана със своя диспозитор. Тази връзка се проявява малко по-слабо в символическите дирекции, отколкото връзката чрез аспектите. Такава връзка при работа със символични дирекции може да се разглежда като слаб съвпад. Това означава, че когато промисора прави дирекционен аспект към своя натален диспозитор, действа същото правило, като в случая на неточен съвпад между тях в радикса.

Същото става, когато диспозиторът встъпва в качеството на акцептор.

Както беше казано по-горе, съвпадите може да се разглеждат като добри или лоши, в зависимост от планетите, влизащи в него. Подобно правило работи и в случай на връзка чрез диспозицията.

  • Ако на планетата й е добре в този знак, т.е. там тя е във владение, екзалтация или дружба, значи, нейната връзка с диспозитора в дадения случай е добра.

  • Ако на планетата не й е добре в този знак, т.е. тя е в изгнание, падение или вражда, значи, нейната връзка с диспозитора в дадения случай е лоша.

  • Ако този знак е неутрален за планетата, значи, нейната връзка с диспозитора в дадения случай е неутрална и дирекционният аспект между планетата и нейния диспозитор няма да промени характера на своето действие, а само ще се усили.

Във всички случаи може да се използват правилата, причислени в предишния раздел.

Пример: В картата на мъж Луната е в Близнаци, в 5 дом и управлява 5 дом. Венера е в Рак, т.е. под управлението на Луната в 6 дом, управлява 3 и 8 дом. Между тях няма натален аспект.

На 26 години СД Луна прави съвпад с Н Венера. В тази година му се ражда дъщеря (5 дом) и семейството се премесило в нов дом. Преместването е свързано с 3 и 4 дом: Луната управлява 3 дом и се явява сигнификатор на 4 дом. Вноската направили родителите – това е 8 дом (чуждите пари, подаръци, материална помощ) и Луната (майката). И макар, че Луната и Венера нямат натален аспект, техния съвпад изработил пълна програма. А доколкото това са приятелска двойка планети, действието на съвпада е било благоприятно.

Лунните възли в символичните дирекции

По-натам ще става дума само за лунни възли, затова израза “възли” тук винаги ще означава “лунни възли”.

В дирекцията на възлите, за разлика от планетите, практически нямат своето характерно действие. За типа на тяхното действие може да се каже следното:

 • Съвпадът със Северния възел говори за това, че събитието е много важно и ще има продължителни последствия. Ситуацията, възникваща при такъв съвпад е за дълго, ако не е за цял живот.

 • Съвпадът с Южния възел говори за това, че даденото събитие е следствие на далечно минало или събитие от минали животи.

 • Квадрата към възлите говори за това, че събитието идва от миналото и че има възможност радикално да променим съдбата си.

 • Другите дирекционни аспекти на възлите действат слабо.

Затова при анализ на дирекционните възли може да се ограничим само със съвпада, опозицията и квадрата.

Възлите нямат свое управление.

 • Когато дирекционният възел прави аспект с натална планета, събитието съответства на този дом, в който се намира планетата.

 • Когато дирекционна планета прави аспект с натален възел, събитието съответства на дома, в който се намира възела.

 • Когато дирекционният възел прави аспект с върха на дома, събитията съответстват на значението на този дом.

В останалото действието на възлите по нищо не се различават от действието на планетите. Към тях може да се отнесе всичко, което беше казано по-горе за аспектите на планетите в дирекциите.

Пример 1: В картата на жена на 27 години СД Северен възел е в съвпад с Н Слънце (Н4;У4), т.е. Слънцето се намира в 4 дом и управлява 4 дом. Н Северен възел стои в 3 дом в съвпад с Луната. Жената получава жилище и се разделя с родителите. Тук работи 3 дом (преместване), 4 дом (жилище, дом) и Луна (сигнификатор на 4 дом), а също Слънце – самостоятелност.

Пример 2: В картата на момиче на 5 години СД Северен възел съвпада с Н Нептун (Н2;У5), Н Северен възел е във 2 дом. Рязко влошаване на здравето: изостря се вродено заболяване на черния дроб (Нептун отговаря за болестта на черния дроб и въобще за наследствените болести).

Пример 3: В картата на момиче на 23 години СД Луна прави квадрат Н Северен възел (Н6), квадрат Н Южен възел (Н12). В радикса Луната е господар на хороскопа и се намира в 9 дом. Тази година тя пътувала в чужбина, където се запознала с духовните традиции – съвместното влияние на 9 и 12 дом.

Как действат куспидите на домовете

Естествено желание на практикуващия астролог се явява определеността и точността на прогнозата. Обаче нашият живот е невероятно многообразен. И всяка планета влияе на множество пластове от живота и психиката. Например СД Уран може да даде и внезапни промени, и работа в ураническа област, и много други неща. При това събитието може да е свързано както със самия дом, който управлява планетата, така и с дома, в който тя се намира, а също и с дома на нейния сигнификатор. Освен това, планетата, извън зависимостта от домовете, може да бъде сигнификатор на някакво събитие. Така например Луната се явява сигнификатор на брака в картата на мъж, макар че не е сигнификатор на 7 дом.

А ето, че куспидата на домовете еднозначно характеризира сферата на живота. Например: СД Уран в съвпад с куспидата на 5 дом (СД Уран съвпада с К5) може да говори за внезапна любов, за неочаквана ситуация с децата, за ярко увлечение от науката или окултизма. Всичко това са прояви на 5 дом (любов, деца, творчество) плюс значенията на Уран. Аналогично този СД Уран в съвпад с К6 ще показва или промяна на работата, или преместване в ураническа професия, или внезапна и остра болест, или травма – тема на 6 дом и темата за Уран.

Аспекти на дирекционните куспиди на домовете към планетите и дирекционните планети към куспидите на домовете

За успешен астрологически анализ и прогноза на всяко събитие в живота на човека е необходимо умение да се представи в термините на астрологическите домове. Дванадесетте дома включват цялото многообразие от събития в човешкия живот. Но да се опишат всички тези събития е невъзможно. Затова разглеждаме тук само най-често срещаните от тях. Ако добре сте научили и разбрали предишния материал (астрологичното значение на домовете, планетите и т.н.) и се оправяте с действията на дирекциите, след известна практика сами ще можете да се научите да правите нестандартни изводи.

В символичните дирекции няма значение, прави ли дирекционната куспида аспект към планета от радикса или обратно, СД планета прави аспект към куспидата на натален дом. Резултата и в двата случая е един и същ.

Събитието, ставащо при аспект на куспидата на дома и планетата, винаги влиза в значението на този дом.

Обстоятелствата на това събитие влизат в значенията на дома, който управлява планетата в радикса.

Събитието ще повлияе върху делата на дома, в който се намира тази планета в радикса, но това е на второ място. Особено е забележимо влиянието на този дом, където стои планетата, когато тя е акцептор, т.е. когато промисора е куспидата на дома.

Планетата винаги проявява в този аспект своето основно качество в тези планове, които са свързани с този дом.

Например: когато СД Слънце е в хармоничен аспект с куспидата на 2 дом ще даде печалба, макар и малка (материален план), или ще засили жизнената енергия (енергетичен план), но няма да даде лидерство (план на дейността), както това е описано в раздела “Как действат планетите”, тъй като 2 дом не е свързан с интелектуалните планове.

Аспектът на куспидата на дома с планета най-добре се интерпретира по стандартните правила на интерпретация на наталната карта.

Казано по друг начин, аспекта може да се интерпретира така, сякаш планетата се намира в съответния дом. Характерът на действие на планетата (сякаш стояща в този дом) ще се проявява като събитие по време на действие на аспекта или като състояние в дома през целия период на действие на този аспект.

Например: Сатурн в 5 дом задържа раждането на детето (закъсняло дете или съвсем няма деца), дава емоционална затвореност, ограничение в разходите, недостиг на свободно време. Значи, по време на действие на аспекта на СД Сатурн към К5 не може да се роди дете; възможен е недостиг на пари, в резултат на големи разходи (5 дом – това са и големи покупки), а също скъсване и раздяла с любим човек, затваряне в себе си, чувство на самота (не е задължително непременно самотата да е физическа). Недостигът на пари е възможен при всеки аспект с тази разлика, че при хармоничен това няма да бъде така тежко прието, както при нехармоничен. Емоционалната затвореност също може да бъде при всеки аспект. А раздялата – при нехармоничен, творчески или кармичен.

Характера на аспекта на планетата към върха на куспидата на дома може да се интерпретира така, както интерпретираме хармоничното или нехармоничното положение на планетата в този дом.

Т.е. хармоничният аспект може да се интерпретира като влияние на планетата, стояща в този дом в благоприятен знак (на трон, екзалтация, дружба) и с хармонични аспекти. Така, хармоничният аспект на същия СД Сатурн към К5, ако Сатурн в радикса управлява 9 или 3 дом, може да се интерпретира като липса на свободно време в резултат на усилени учебни занимания или наука. Няма да стигат пари за сериозни разходи. По това време няма да се роди дете.

Съвпадът на планета с върха на дома може да действа като лош и като добър аспект. Всичко зависи от съчетанието на дома и планетата.

 • Съвпадът с разрушителна планета най-често е лош. Но ако планетата се намира в наталната карта в добър за нея знак и няма лоши аспекти с върха на този дом, със сигнификатора и управителя на този дом, със светилата и с разрушителни планети, то съвпадът може да бъде хармоничен.

 • Съвпадът с бенефик е хармоничен.

 • Съвпадът със светилата е хармоничен, с изключение на съвпада с върховете на 8 и 12 дом.

 • Съвпадът с върха на 8 и 12 дом е хармоничен само с бенефици, а в останалите случаи е нужен допълнителен анализ на действието на този дом и съответната планета в радикса.

Всичко, което се казва тук за съвпада се отнася само за съвпада в символичните дирекции.

Анализирайки аспекта на куспидите, не забравяйте, че противоположния дом също може да бъде засегнат. Домовете са симетрични, а при всеки аспект, освен при нонагона, има допълнителен, т.е. аспект, допълващ го до 1800.

От два дома най-напред ще се прояви този, в който се намира планетата.

Но ако нея я няма в нито един от тях, то най-силно ще работи дома, който тя управлява.

Ако планетата не управлява нито един от двойката домове, то най-ярко ще се прояви този дом, аспекта към който е най-силен. При това съвпада ще се счита за най-силния аспект.

За сравнителната сила на аспектите от една група беше казано в раздела “Действие на аспектите”.

 • Ако в радикса планетата прави аспект с куспидата на дома, то в този случай е вярно всичко, което беше казано за аспектите на двойка планети в раздела “Влияние на наталните аспекти върху дирекционните”.

 • Най-силно действа куспидата на дома с планета-сигнификатор на този дом.

 • Следващият по сила аспект е с планета-управител на този дом.

Специален е случаят, когато в радикса планетата стои в точен съвпад с върха на дома (по-малко от 10). Това положение показва обстоятелствата на раждане на рожденика или събитието, което е настъпило скоро след неговото раждане или в продължение на първата година от живота.

Аспектите към куспидата на 1 дом

Събития на 1 дом:

 • Промяна в психическото състояние, мнението за себе си, себеусещането, вътрешното състояние.

 • Изменение поведението и типа на активност: човекът може да стане по-открит, по-затворен, държи се по-смело, по-решително или по-нерешително.

Например, Венера дава емоционални разкрития, Нептун – емоционални разкрития и увеличение на сензитивността, а Луната – усилване на въображението и емоционалната стабилност. Сатурн може да даде болест, депресия и затваряне в себе си или крайна заетост и ограничени контакти, а също развиване на самосъзнанието.

 • Промяна във възприятията и способностите: повишава се или се понижава сензитивността, усилват или отслабват умствените способности и т.н.

 • Промяна във външността: напълнял, отслабнал и т.н. Тук се отнасят и травмите, на първо място такива, които оставят следи върху лицето или на черепа.

Например, заставането на СД Марс или Плутон върху ASC може да даде повишена активност и сила, увереност в себе си или травми, а минаването на Уран над ASC – или травма, или повишена активност, или емоционален шок.

Промените, настъпващи под въздействието на планета, аспектираща Асцендента, винаги ще бъдат свързани с тези домове, които управлява планетата, и ще се отразят върху ситуацията на този дом, в който тя се намира.

Освен това, събитията в 1 дом винаги се отразяват върху ситуацията на 7 дом.

Пример 1: СД ASC в съвпад с Н Нептун в картата на мъж на 22,5 години. Н.Нептун в 1 дом, управлява 6 дом. По това време той започнал интензивно да изучава психология, в него възникнал интерес към вътрешния живот на човека, появило се желание да разбере себе си и своите отношения с околните. Засилило се неговото въображението, появила се разсеяност, възприемането на света станало по-медитативно.

Пример 2: СД Луна в съвпад с Н ASC в картата на мъж 34,5 години. Н Луна в 10 дом, управлява 8 дом. Нова работа, свързана с биолокация. Работата се състояла в търсене на места, на утечки на нефтопродуктите на един от най-големите нефтопреработващи заводи. Връзката на 8 и 10 дом дава такава работа, а минаването на СД Луна през ASC акцентира професионалното внимание и дава начало на нова дейност.

Пример 3: СД Сатурн в съвпад с Н ASC в картата на момиче на 14 години. Н Сатурн е в 12 дом, управлява 4 дом. Чувство на самота, свързано с отпътуване на по-големия брат в друг град. СД Сатурн, заставащ на ASC, често дава ограничение в дейността, трудни условия за установяване, депресия и самота, също и порастване. В дадения случай за момичето това се е обърнало в раздяла с брат й, което е повлякло след себе си и чувство за самота. Сатурн в 12 дом, управляващ 4, често означава обръщане към себе си, затвореност или самота. Това, обикновено е свързано със загуба на някой близък или с раздяла поради отпътуване или емиграция.

Аспекти към куспидата на 2 дом

2 дом характеризира запаса от жизнени сили, жизнената енергия на човека. Всички събития, влияещи върху жизнената енергия и върху състоянието на здравето: било то подобрение или влошаване на здравето, болести, диета, подем или спад на жизнените сили, занимание със спорт – всичко това е под управление на 2 дом. Освен това, 2 дом е най-практичния дом, той има “вкус” към конкретното действие, насочено към постигане на осезаем материален резултат. С него са свързани всички материални придобивки и загуби, промяна във финансовото състояние; всички дела, свързани с пари. Това са двете основни значения на втори дом, най-силно изявени в дирекциите.

Пример 1: СД Сатурн в съвпад с куспидата на 2 дом в картата на мъж, когато е бил на 26 години. Сатурн е в 1 дом, а управлява 2 дом. Тази дирекция се изразява в инфекциозна болест, престой в болница, загуба на сили, бавно възстановяване. Тук влиянието на Сатурн върху 2 дом е свързано със значенията на 2 дом, който се управлява от Сатурн.

Пример 2: СД Слънце в съвпад с куспидата на 2 дом в картата на жена, когато е била на 23 години. Н.Слънце в 1 дом, управлява 11 дом. Тук има начало на трудова дейност след завършване на института, първа заплата, нови планове, т.е. Слънцето влияе върху 2 дом чрез значенията на 1 дом (активност, самостоятелни усилия). Скоро след започване на работа излиза по майчинство и ражда дете. Прилив на сили и подобряване на здравето.

Пример 3: Съвпад на СД К2 с Н Луна и съвпад на СД Нептун с Н ASC в картата на мъж на 31 години. Н.Луна във 2 дом, в дръжката на “Кошницата”, управлява 9 дом; Н Нептун стои в 11 дом и управлява 5 дом. Заставането на СД Нептун върху ASC, както беше казано по-горе, символизира промяна в състоянието, емоционално разкриване и, в дадения случай, нови планове, мечти. Тази година му се ражда дъщеря – Нептун управлява 5 дом. Това събитие точно съответства на 5 дом, а също и свързаните с него планове за бъдещето – Нептун е в 11 дом. Съвпадът на дирекционният връх на 2 дом с Луната говори за промяна на материалното състояние, което е предизвикано от допълнителни загуби във връзка с раждането на детето. Освен това, рожденика напуснал института – Луната управлява 9 дом.

Пример 4: В картата на мъж на 35 години Северният възел прави дирекционен съвпад с К2, Южният възел – с К8. Сатурн управлява 2 дом, Луната – 8 дом. По това време рожденика живее в комунална, слабо населена квартира, в центъра на Москва. Неочаквано една от най-големите фирми решила да разсели този дом и на рожденика му предложили отделен едностаен апартамент: с избор на един от три. Рожденикът си избрал квартира в един от най-плутоничните райони на Москва: района на бившия Хитров пазар, освен това, срещу Военната академия. Разселването на комуналките – това е 8 дом, материалната придобивка – 2 дом. Луната, управляваща 8 дом се явява сигнификатор на 4 дом – недвижимост, свое жилище.

Аспекти към куспидата на 3 дом

Събития с брат, сестра, с близки родственици (например, рождени братя, болест на родственици, смърт и т.н.). Второто значение на дома – преместване в пределите на един град или неголяма област, събития по време на близки пътувания. Трето значение – обучение на рожденика, събития в неголеми колективи. Ако има дирекционен съвпад или хармоничен аспект на К3 с планети, даващи самореализация (Юпитер, Слънце), то рожденика може да започне да преподава. Уран може да показва изучаването на нова специалност. Нептун – изучаване на език или психология.

Пример 1: В картата на мъж на 26 години СД Меркурий е в съвпад с К3. Меркурий е във 2 дом, управлява 7 и 9 дом. Тази година рожденика получил повиквателна за армията, на която много се зарадвал. Още преди призовката в армията той успял да пътува в географска експедиция. Службата в армията била свързана с метеослужба на военен аеродрум. Тази меркурианска работа е свързана с 9 дом, а СД Меркурий върху К3 дава работа, свързана с пътувания. Първо имало интересна географска експедиция, второ, с такава служба той можел един път месечно да се прибира у дома. Меркурий управлява също и 7 дом. Тази година се разширил и кръга му от приятели и познати, а също по време на службата в армията той се запознал с бъдещата си жена.

Пример 2: В картата на мъж на 24 години СД К3 е в съвпад с Н Марс. Н Марс е в 4 дом и управлява 2дом. Мъжът започва занимания по системата йога, дълго гладуване с цел подобряване на здравето, нов кръг от познати, занимания с групи в собствения му дом. Всичко това засилило волята (Марс) и подобрило здравето (Марс управлява 2 дом).

Пример 3: В картата на момиче на 3 години СД Марс прави съвпад с К3. Н Марс стои в 3 дом и управлява 4 дом – раждане на брат.

Пример 4: В наталната карта на мъж Марс стои в 3 дом в точен съвпад с К3. Марс управлява 7 и 8 дом. Родили се близнаци – той и сестра му, която умира веднага след раждането. Тук дирекционната куспида на К3 съвпаднала с Марс в първата година от живота на рожденика, и между тях има точен натален съвпад.

Аспекти към куспидата на 4 дом

Всичките значителни събития са в собствения си дом – промяна в мястото на живеене, загуба на родители или тяхно отпътуване, конфликт в семейството или съществени промени в отношенията с родителите, големи промени в дома (подобряване или влошаване на жилищните условия, огромен ремонт), придобиване или загуба на недвижимо имущество.

Особено важно за ректификацията е събитието, свързано със значенията на 4 дом – загуба на един от родителите. Тук се отнасят както развода на родителите и напускането на един от тях на дома, така и смъртта на един от тях. Към тази категория се отнася ситуацията, когато рожденика го дават в детски дом. Разводът на родителите минава по 4 дом, само ако рожденика живее с родителите си. А смъртта на родителите винаги е свързана с оста IС-MC, даже ако рожденика живее далеко от родителите и научава за смъртта няколко години по-късно или въобще нищо не научава за нея.

Смъртта на родителите винаги (!) се отбелязва:

Или от нехармоничен, или кармичен дирекционен аспект на разрушителна планета (Марс, Сатурн, Уран, Плутон) към IC, а значи и към МС.

Или от съвпада на IС или MC със светилата (Слънце, Луна) ако това светило в радикса има негативен мажорен аспект с разрушителна планета.

Съвпадът в дадения случай е нехармоничен.

Характерът на планетата, поразяваща Светило или оста IC-MC, може да покаже характера на смъртта. Например, Уран показва внезапна смърт., Плутон – смърт след тежка болест (най-често от рак) и т.н.

Нептун може за показва смърт на родители, но само ако стои в 4 дом и в радикса е свързан в мажорен квадрат или опозиция със Светилата или с разрушителна планета. Често Нептун показва смърт на баба или дядо, ако рожденика живее с тях.

Разводът на родителите, особено в ранна възраст на рожденика, се отбелязва, както и смъртта, но за разлика от смъртта, при развода не работи 8 дом. Понякога разводът става и при нехармонични аспекти на Юпитер – това означава, че рожденика или няма много да преживява развода, или разводът съвсем няма да го засегне. Единичен случа в практиката ни имаше ситуация, когато разводът беше свързан със съвпада на СД IC с Н Юпитер, но това беше случай, когато цялото семейство беше радостно, че най-накрая бащата ги напуска. Така че този случай трябва да се интерпретира като подобряване на атмосферата в дома и жилищните условия.

Пример 1: В картата на мъж на 23 години СД IC е в съвпад с Уран, който е в 5 дом и управлява 1 дом. Мъжът сменя няколко места за живеене в течение на 2 години. Има раждане на дете (поява на нов човек в семейството). Както и получаване на психична и материална независимост от родителите. Тук действа Уран – на първо място, в съответствие със своите качества на материален план (промени, нестабилност), но също и в съответствие с дома, който управлява (1 дом) – човекът става личност. Също така нараства неговата активност, което е в съответствие с дома, в който се намира (5-и) деца – ражда му се дете.

Пример 2: В картата на жена на 46 години СД IC е в съвпад с Н Юпитер. Н Юпитер стои в 5 дом и управлява 3 дом. Събитията са раждане на внучка, нова връзка и покупка на вила. В този случай явно работи съвпада на IC с Юпитер. Като правило, Юпитер дава придобивка в дома, големи покупки за дома, поява на нов човек. Едновременно с това жената получава в подарък участък за строителство на извънградска къща, което е свързано с 4 дом (земя, недвижимо имущество). Освен това, започва нова любов, сключва граждански брак и се премества при мъжа си в друга къща. Тук ясно се проследява връзката на 3, 4 и 5 дом.

Пример 3: СД Сатурн в съвпад с IC в картата на момченце на 10 години. Н Сатурн е в 3 дом, управлява Козирог, включен в 1 дом. Родителите се разделят и след това развеждат. Тази раздяла оказала влияние върху атмосферата в семейството и дома, следователно и върху вътрешното състояние на момчето.

Пример 4: В картата на мъж Сатурн е в 9 дом в точен съвпад с МС и в опозиция с IC, управлява 12 дом. Бащата напуснал семейството още преди раждането му.

Аспекти към куспидата на 5 дом

Най-често срещаните в символичните дирекции значения са любов или раздяла, раждане на деца или събития с деца. Освен това, творчески занимания и увлечения. Следват много големи разходи, които често са свързани с действието на Юпитер. Например, дирекционен съвпад на Меркурий с куспидата на 5 дом може да даде увлечение в някаква интелектуална област – в училище се увлича от физика, математика, започва да посещава кръжок или започва да чете прекалено книги. Големите рискове по 5 дом рядко се четат в дирекциите, те най-често се проследяват в транзитите и слънчевата революция.

Пример 1: СД Юпитер в съвпад с К5 в картата на момиче на 10 години. Н Юпитер е в 5 дом, а управлява 3 дом – започва да се занимава с музика, участва в създаването на училищен куклен театър, има голям успех и популярност.

Пример 2: СД Венера в съвпад с К5 в картата на мъж на 29 години. Н Венера е в 4 дом, управлява 8. Има нова среща, силно чувство, начало на сериозни, дълбоки взаимоотношения. Всичко това води до преразглеждане възгледите на партньора, към преоценка на ценностите. Както казваше самия рожденик, до тази среща нищо подобно не е имал в отношенията си с жените, съвсем друга окраска придобили и сексуалните му отношения. Тук явно се вижда връзката между 4, 5 и 8 дом, както и естествената ролята на Венера.

Пример 3: СД Меркурий в съвпад с К5 в картата на жена на 24 години. Н Меркурий е в 4 дом, управлява 5 дом – ражда дете, което е със Слънце в Близнаци.

Пример 4: В картата на жена на 36 години СД К5 е в съвпад с Н Сатурн. Сатурн е в 5 дом и управлява 6 дом. До този момент тя не е имала деца. В тази година забременява, но плода прекратява да се развива в 4-я месец от бременността. В резултат има принудителен аборт. Впрочем, към астролог тя се е обърнала с молба за прогноза на бъдеща бременност. Ако беше дошла по-рано, то астролога, владеещ методите на символичните дирекции, обезателно щеше да й каже, че с зачеването на дете ще трябва да почака година и половина – две.

Пример 5: В картата на мъж на 31 година Южният възел прави дирекционен съвпад с К5, Северният възел – с К11. Марс управлява 5 дом и се намира в 4 дом, Венера управлява 11 дом и е разположена в 1 дом. В този период му се родил син и във връзка с това са се променили плановете му за бъдещето. Марс, управляващ 5 дом и стоящ в 4, свързва тези два дома. От всичките значения на 5 дом, свързани с 4 дом най-чести са големите покупки за дома и раждане на дете. Марс не дава големи придобивки, защото е голям риск.

Аспекти към куспидата на 6 дом

Болести, травми, операции. Второто значение, също често срещано, като и първото, това са събития на работата и в работния колектив:

 • смяна на работата;

 • напускане на работата;

 • начало на самостоятелна дейност;

 • повишение и понижение в длъжност;

 • промяна в отношенията с началството и други промени в работата;

 • съществени промени в режима на работа, например идва нов началник и установява по-строг режим на работа.

В детството и юношеството ролята на работа играе училището: учене и промени в учебния колектив, смяна на училището, започване на обучение в нещо ново. Освен това, с 6 дома са свързани такива ситуации, като необходимост да печелиш за някого или да се грижиш за някого. Често по 6 дом вървят заниманията с музика, танци и т.н. в детството.

Пример 1: СД Сатурн в съвпад с К6 в картата на момче на 12 години. Н Сатурн е в 6 дом и управлява 4 дом – момчето е отгледано от баба си и се завръща в родния град при родителите си. Започва обучението си в ново училище и има доста трудности в ученето.

Пример 2: СД К6 в съвпад с Уран в картата на 11 годишна девойка. Н Уран е в 6 дом, управлява ASC – занимавайки се с танци, момичето си счупва крака.

Пример 3: В картата на девойка на 12 години СД К6 е в съвпад с Н Венера, Венера е в 6 дом в съвпад с Марс; Телец на ASC, Везните са включени в 6 дом, т.е. Венера управлява и 1 дом. Момичето започнало да се занимава с танци, и това по-късно станало нейна професия.

Пример 4: В картата на мъж на 30 години СД Юпитер е в тригон с К6. Н Юпитер се намира в 3 дом и управлява 2 дом – напуска науката, открива своя фирма, заема се с бизнес, който е доста успешен.

Аспекти към куспидата на 7 дом

Любов и брак. В дирекциите 7 дом обикновено се отбелязват не с годината на официалния брак, а с годината на зараждане на чувствата. Става дума за началото на любовта, бъдещите съпрузи могат да се учат заедно в първи клас, но да обърнат внимание един на друг по-късно, едва в десети. Към събитията на 7 дом се отнася всяка силна връзка, даже ако тя не води до брак, и всяко силно чувство. Често по съдържанието на 7 дом може да се прочете и най-ранното чувство в човека, например, в периода на учене в малките класове и даже във възрастта от детската градина. Този дом включва в себе си даже развода, скъсване на отношенията. Понякога в картата на момиче вместо любов е отбелязаната най-близката дружба. Естествено, любовта и дружбата се дават преди всичко от аспектите към “емоционалните планети”: Венера, Нептун, Луна, а също и към Уран. Наистина, Уран не е “емоционална” планета, но може да даде неочаквано, ярко, романтично влюбване. В женската карта към аспектите на “емоционалните” планети се добавят също и аспектите към Слънцето, Марс, Юпитер и Плутон. Общо взето всички планети, освен Сатурн и Меркурий. Понякога и Сатурн, заемащ много добра позиция в наталната карта, може да даде официална регистрация на брака, но значително по-често той носи раздяла и отчуждение. Минаването на дирекционният Сатурн през DSC може да даде или необикновено познанство при необикновени обстоятелства, или с необикновен човек, или раздяла по собствена инициатива, което се случва доста често. Аспектът на Уран към DSC даже ако даде брак, то ще е само граждански. Уран не обича да регистрира официалните отношения. Да се различат тези алтернативи ще помогне анализа на другите показатели в картата.

За хората, с така наречените публични професии (артисти, моделиери и т.н.) по 7 дом се случват събития, свързани с техните професии: ръст и падане на популярността, публичен успех. Темата за публичният успех е актуална не само за професионалистите на сцената. Тя е актуална и за спортиста, и за обществения деятел, и за победителя от градската математическа олимпиада.

На седми дом съответстват и не големи колективи, група от хора, имащи обща цел. Това може да бъдат групи, например, от спортисти, от учени, от психолози, от последователи на някакви духовни течения и т.н.

Пример 1: СД Сатурн в съвпад с DSC в картата на 29 годишна жена. Наталният Сатурн е в 6 дом и управлява 7 дом. В този период се развежда, остава самотна за дълги години, допълнителни грижи и тревоги с детето (6 дом) във връзка с развода.

Пример 2: СД Луна е в съвпад с DSC в картата на 28 годишен мъж. Наталната Луна е в 7 дом, управлява 7 дом – влюбва се и сключва брак.

Пример 3: СД DSC в съвпад с Марс в картата на 15 годишен юноша. Н Марс е в 7 дом и управлява 7 дом – начало на мъжка дружба, която продължава повече от 12 години.

Пример 4: СД Плутон в съвпад с DSC в картата на 13 годишно момче. Н Плутон е в 7 дом, управлява 9 дом – първи походи, плутонични колективи, започва да се занимава с астрономия в кръжока на Двореца на пионерите.

Аспекти към куспидата на 8 дом

Една от най-честите теми на този дом това е срещата на рожденика със смъртта. Това може да бъде или нещастен случай или остра болест на границата на смъртта. Но са възможни и други ситуации, поставящи човека лице в лице със смъртта: смърт на близки хора или тежко нещастие с тях, опит за самоубийство, психическа криза, свързана с остро преживяването на темите за смъртта и т.н. Например, влизането на дирекционният Уран в К8 може да доведе до шок, но най-често до авария.

!!! Внимание: Осми дом може да показва смърт при произволен аспект, както при нехармонични, така и при най-хармоничните.

С 8 дом са свързани също и най-силните енергетични промени в самия човек, както и увлечение от практики, водещи до такива промени: карате, йога, понякога просто спорт с интензивно натоварване, а също практичен окултизъм, изследване зад пределите на съзнанието. Аналитическите области на науката също влизат в значенията на 8 дом.

Освен това, тук се отнася и секса, а следователно, и събитията свързани с него: първия сексуален опит (предимно в женска карта), бременност (естествено, само в женска карта).

Осми дом е свързан също с материалната помощ, с чуждите пари и огромните подаръци и дарения.

В последните годините все по-често 8 дом се свързва с големия бизнес, кредити, дългове, имуществени загуби, в това число грабежи и обири.

Пример 1: СД Сатурн е в съвпад с К8 в картата на 40 годишен мъж. Наталният Сатурн е в 7 дом, управлява 2 дом – смърт на баща.

Пример 2: СД К8 в съвпад с Уран в картата на 32 годишен мъж. Н Уран е в 8 дом, а управлява 3 дом. Има смяна на обкръжението във връзка с преместване на ново място за живеене, нова работа в нови условия. Усещане за свобода и променящи се перспективи.

Пример 3: В картата на 27 годишна жена СД Уран е в съвпад с Н К8 по времето на тежко раждане със силно кръвотечение. Настъпило спонтанно “излизане от тялото” и тя преживяла всичко, което е описано в книгата на Муди “Живот след смъртта” (Уран управлява 9 дом).

Пример 4: В картата на 27 годишен мъж СД К8 е в съвпад с Н Плутон. Плутон управлява 11 натален дом – начало на активни занимания с бизнес (търговия, с нефт) заедно с група колеги и приятели.

Пример 5: В картата на мъж Сатурн е в 8 дом, има само хармонични аспекти, управлява 5 дом. На 14 години СД К8 съвпада с Н Сатурн – събуждане на ранно, но много сериозно увлечение към окултизма. Едновременно първи опити да получи финансова независимост (8 дом – чуждите пари, Сатурн – отказ от тях), занимание с такива форми на бизнес, които са били възможни в началото на 80-те години.

Пример 6: Уран в картата на учен се намира в 8 дом и управлява 3 дом. По своя характер този учен е изследовател-аналитик. На 23 години СД К8 съвпада с Н Уран – начало на активни научни изследвания.

Пример 7: Венера в радикса на момиче управлява МС (Везни) и 5 дом (Телец), разположена е в 7 дом. На 18 години СД Венера идва до върха на наталния 8 дом – първи сексуален опит.

Аспекти към куспидата на 9 дом

Двете най-важни значения на този дом са далечните пътувания и висшето образование. Към пътуванията се отнасят всички важни за рожденика далечни пътувания, а също и смяна на жителството (местене от един в друг град и емиграция). Важността на събитията може да бъде свързана с:

 • впечатления, получени по време на пътуването;

 • продължителност на пътуването;

 • събития, настъпили по време на пътуването;

 • събития, съпътстващи пътуването.

Например, значима среща, първото излизане в чужбина и т.н. отделяне: обикновено това е далечен град или друга страна. Но в първите месеци от живота това може да бъде и преход в покрайнините на града.

Висше образование: начало на обучението, начало на преподаване във ВУЗ.

Освен това, дирекциите на 9 дом може да бележат и степента на духовното развитие на човека: смяната на мирогледа, духовен преврат, мисионерска дейност.

Пример 1: СД Уран в съвпад с К9 в картата на 14 годишен юноша. Н Уран е в 8 дом, управлява 3дом – победа на олимпиада и покана в подготвителното училище към Московския Държавен Университета.

Пример 2: СД К9 в съвпад с Н Юпитер в картата на мъж, 40,5 години; Юпитер е на МС, управлява ASC – пътуване зад граница, среща с единомишленици, нови перспективи в работата.

Пример 3: СД К9 в съвпад с Уран в картата на 35 годишна жена – начало на занимания с астрология, пътуване зад граница, запознаване с окултната традиция (Н Уран е в 9 дом, управлява 5 дом).

Аспекти към куспидата на 10 дом

Основните значения на този дом са:

 • професия, призвание, кариера;

 • промени в семейството, свързани с родителите;

 • в женска карта това е също дома на брака, промяна в социалния статус.

С първите значения са свързани всичките промени в тази сфера: първото забележимо увлечение към бъдещото призвание (наука или изкуство), начало и край на професионална дейност, професионален ръст и кризи, конфликти с началници и ръководители, успехи и поражения.

Второто значение обикновено е свързано с раздялата с родителите (смърт, развод, отпътуване за дълго) или с връщане на родителите след изчезване. Например, СД Слънце съвпада с МС – бащата се връща от изгнание.

Смъртта и развода на родителите са разгледани в подраздела “Аспекти на куспидата на 4 дом”; в 10 дом действат същите правила.

Брака се разгледа в “Аспекти към куспидата на 7 дом”, и в 10 дом действат същите правила.

Но освен това, МС е особено място в картата – това е меридиана, точката на кулминацията. Тук, на меридиана планетата достига своето най-високо положение над хоризонта. Когато планетата минава през меридиана, нейното влияние рязко се засилва – това е ярък плясък от действието на планетата. Затова трябва да кажем, че съвпада на дирекционните планетите с МС е специално.

В периода на такъв съвпад започват активно да се проявяват способности, които се управляват от дадената планета, или рожденика започва да преживява особено силно състояние, свързано с нея.

И така СД МС в съвпад:

 • със Слънцето, Юпитер, Марс – активно начало. Марс дава напор и конфликт с родители или с началници;

 • с Меркурий – активизиране на мисленето;

 • с Венера – ярка проява на чувствата, на любовта;

 • с Луната – емоционално разкриване и стабилизация, брак или раждане на дете;

 • със Сатурн – социална криза или конфликт на работата;

 • с Уран – период на социална нестабилност, много промени или пробуждане на уранически способности; излизането на Уран от МС често дава травми на главата или сътресение на мозъка;

 • с Нептун – период на увлечение към музика или поезия, любов (ако това се потвърждава от дирекциите на 7 или 5 дом); често при такъв съвпад започват да пишат стихове;

 • с Плутон – може да даде власт, но сам по себе си няма да стигне високо, необходим е аспект към Юпитер и/или Сатурн. Най-често Плутон дава разрив със социума, загуба на работа, напускане на обществото, понякога – конфликт с властта, сблъсък с идеологията на колектива.

Висшите планети – Уран, Нептун и Плутон – при излизане на МС могат да дадат разкриване на необикновени способности, озарение или духовен преврат.

Съвпадът на МС със Слънцето, Юпитер, Марс, Меркурий, Сатурн дава промяна в работата, съответстваща на характера на планетата.

Ако планетата управлява професията на рожденика, то при съвпад с МС тя просто показва активен период в тази сфера на дейност. Т.е. в този случай характера на планетата не се проявява.

Мъжките планети най-често показват типа активност, женските (Венера и Нептун), а също Уран и Меркурий – типа професия.

Дирекционният съвпад на МС с планетите, намиращи се в 10 дом, дава начало на път, а с планетите, намиращи се в 12 дом – крайният резултат.

Например, рожденика се увлича от науката, а после тя му става кариера. По такъв начин, излизането на планетата от 10 дом на МС дава начало на дейност, която в бъдеще ще донесе:

 • успех, ако това е Юпитер;

 • творческо разкриване, ако това е Слънцето;

 • начало на професионална дейност или първият сериозен интерес към науката, ако това е Меркурий;

 • начало на занимания с музика или театър, които по-късно могат да донесат успех или да станат професия, ако това е Венера.

Освен това, съвпадът на разрушителна планета с МС или светилата, поразени от разрушителни планети, могат да дадат събитие, свързано с един от родителите: например, загуба, както беше отбелязано по-горе в дадения подраздел.

Например, СД Слънце излиза на МС на 15-17 години, на тази възраст е трудно да се очаква пик в творческото разкриване. По-скоро:

А) нещо ще се случи с бащата, тъй като Слънцето и Сатурн са сигнификатори на бащата;

Б) възможно е ранно начало на кариера (например, постъпване в техникум или институт).

СД Луна в съвпад с МС ще даде събитие в семейството (Луната е сигнификатор на дома) или събитие, свързано с майката (Луната е сигнификатор на майката), или брак в мъжка карта (Луната е сигнификатор на жената в мъжка карта).

Пример 1: СД Плутон в съвпад с МС в картата на 30 годишен мъж. Наталният Плутон е в 9 дом, управлява 12 дом – в този момент е преминал на нова работа, заминава във ферма далеко от Москва, живее там и работи в течение на година и половина. Това му дава възможност да се откъсне от социума и да се почувства свободен – типично действие на Плутон, когато той достигне до МС.

Транзитният или дирекционен Плутон изхвърля човека от системата на социалните връзки. Понякога това е смъртта, често загуба на работа и социален статус. Такава дирекция може да издигне до върха политиците, както и да ги събори долу. В даденият случай всичко е станало напълно хармонично, тъй като рожденика не е имал стремеж към социални постижения. В даденият случай дирекциите на Плутон са изпълнили пълна програма: МС е бащата в картата на мъжа, значи, настъпило е освобождаване от властта на бащата. Родителският дом, това е IC и тъй като СД Плутон съвпада с МС, той прави опозиция с IC.

Пример 2: СД МС в съвпад с Н Плутон в картата на 37 годишна жена. Наталният Плутон е в 11 дом, управлява 2 дом – напускане на държавна работа, начало на нова дейност, свързана с окултни науки.

Пример 3: СД МС в съвпад с Н Луна на 24,5 години. Н Луна е в 10 дом, управлява 8 дом – брак.

Пример 4: Дирекционният МС в съвпад с Н Луна в картата на 4 годишно момиче. Едновременно СД К8 е в съвпад с Н Плутон. Наталната Луна е в 10 дом, в съвпад с Н Уран и в квадрат с Н Сатурн. Натален Плутон е в 8 дом и управлява 8 дом, а Н Луна управлява 5 и 6 дом. Гибел на майката в автомобилна катастрофа. Този пример точно съответства на правилата, описани в подраздел “Аспекти към куспидата на 4 дом”.

Пример 5: Съвпадът на СД МС с Н Слънце в картата на 9 годишно момиче дава началото на занимания в танцов кръжок. Слънцето се намира в 10 дом и се управлява от включения знак. В тази карта има една особеност: в радикса Венера е точно на МС, затова с наталното Слънце съвпада не само СД МС, но и СД Венера, което дава такава форма на творческа реализация.

Пример 6: В 10 дом на рожденика има стелиум: Марс в Овен, Юпитер в Овен, след това Слънце в Телец. Марс управлява МС, Слънцето е господар на хороскопа, Юпитер управлява 5 дом. Последователният съвпад на СД МС с тези планети дава степени на активност на кариерата: с Марс – първото откъсване: начало на комсомолска работа в института; с Юпитер – работа в градският комитет на комсомола; със Слънцето – начало на работа в Централният комитет на комсомола в републиката.

Пример 7: В картата на 19 годишна жена Северният възел прави дирекционен съвпад с IC, а Южният, съответно с МС. В радикса Луната е в 3 дом в съвпад със Северния възел и управлява 2 дом, а Сатурн е в 9 дом в съвпад с Южния възел и управлява 8 дом. Между възела и Сатурн разстоянието е 10. Между Луната и Сатурн в радикса – опозиция. По това време жената се преместила от дома на родителите си в дома на мъжа си, в друг град. Преместването предизвикало силна емоционална криза, т.к. тя била силно привързана към родителите си. Едновременно тя заболяла (влияние от управлението на Луната: откъсване от родителския дом се проявило чрез 2 дом). Съвпадът на възлите с Луната и Сатурн говори за много силна (кармична) връзка с родителите. След година, когато СД Сатурн направил съвпад с МС, тя се развела с мъжа си и се върнала у дома.

Аспекти към куспидата на 11 дом

Както и 5 дом, така и 11 дом може да показва събития, свързани с децата (най-често раждане на дете), но при това е необходимо 11 дом да бъде аспектиран също от Слънце, Луна, Венера, Нептун, а в женската карта и от Юпитер.

Други значения на този дом са промени в отношенията с приятели, социална и обществена активност.

Освен това, аспектите на 11 дом могат да дадат промени в мирогледа, промяна в обкръжението и пътувания.

Пример 1: В картата на 40 годишна жена СД Уран е в съвпад с куспидата на 11 дом и Н Плутон. Н Уран е в 9 дом, управлява 5 дом; Н Плутон е на върха на 11 дом. При тези аспекти жената взела участие в създаването на Академията по астрология и започва своята преподавателска дейност. Прекалено много обществена, творческа, а също изследователска работа. Излиза с доклад на 1-та Астрологична конференция, взима участие в създаване на Асоциацията на астролозите. Тук може да се види действието на Уран и Плутон, а също на 9 и 11 дом. Плутон символизира големи групи, колективи, асоциации, а Уран дава неочаквано проявена активност, подем. Още повече, че дейността в астрологическото пространство влиза в спектъра на значенията на Уран. Преподаване и изява на конференции също е свързано с 9 и 11 дом.

Пример 2: СД Юпитер е в съвпад с К11 в картата на 19 годишен младеж. Наталният Юпитер е в 10 дом, а управлява 3 дом – изявата е обществено-педагогическа дейност в пионерски лагер.

Аспекти към куспидата на 12 дом

Най-честите събития, свързани с аспектите на този дом са:

 • емиграция или принудителна раздяла с родината, заминаване надалеко и за дълго;

 • заминаване, загуба на родители или някой родственик, болест на роднини. В този случай 12 дом работи като 4 дом (вижте подраздела “Аспекти към куспидата на 4 дом”);

 • изостряне на хронични заболявания, проява на остри заболявания, които с голяма вероятност, ще преминат в хронична форма;

 • изолация на човека: например, болница, манастир; насилствена изолация – затвор (при участие на Сатурн).

Пример 1: СД К12 в съвпад с Венера и в тригон с Уран в картата на 22 годишен мъж. Наталната Венера е в 1 дом, управлява 10 дом; Н Уран в 8 дом, управлява 3 дом – настъпва смърт на бащата, силна емоционална криза, дълбоки преживявания, чувство на самота.

Пример 2: СД К12 в съвпад с Н Луна в картата на 11 годишно момиче. Наталната Луна е в 12 дом, управлява 4 дом – раздяла с майката, която заминала на работа в чужбина за няколко години, момичето останало с баба си.

Ингресия на куспидите на домовете

При ингресия на куспидата на домовете настъпва събитие, променящо характера на действието на дома. Това събитие съответства на едно от традиционните значения на дома (по-подробно за това ще бъде казано в следващия раздел).

Обърнете внимание, че няма значение дали ингресията е директна или конверсна (обратна).

Събитието настъпва в продължение на +/- една година от момента на ингресията. Ако картата е точно ректифицирана, този промеждутък се стеснява до +/- половин година. Не е задължително събитието да има външен израз, то може да бъде и вътрешно. Например, вътрешна промяна в състоянието или мирогледа на рожденика. Обаче при символичните дирекции, за разлика от прогресиите, все пак значително по-често ингресията се изразява във външни събития.

Характерът на събитията съответства на влиянието на знака, в който влиза куспидата на дома, а по-точно на характера на прехода. Характерът на прехода се вижда от отношението на знака, в който до сега е била дирекционната куспида, и знака, в който дирекционната куспида минава. Необходимо е да се отчита също и характера на самия дом.

Например, преходът на СД МС при директна ингресия от Везни в Скорпион – това е активизация в социален план и активно самоутвърждаване, а прехода на СД МС при обратна ингресия от Стрелец в Скорпион – тук настъпва криза. Защо? Скорпион на МС означава активно самоутвърждаване в обществото. Везните на МС – спокойна социална позиция без особен стремеж към успех. Стрелец на МС – успешно развитие, социален ръст (тук, разбира се, не се разглеждат всички значения, а само едно, отнасящо към нашия пример). Може да се мине и без интерпретация на знака на върха на дома, достатъчно е да се използва проста астрологична аритметика: за МС Везните не са много силен знак, Скорпионът е по-силен, а Стрелецът е още по-силен. Преходът в по-слаб за дадения дом знак е криза, а в още по-силен – усилване.

И обратно, за куспидата на 7 дом прехода от Стрелец в Скорпион може съвсем да не означава криза, а силно чувство.

Ако в радикса планетата, управляваща знака на ингресията, прави аспект към куспидата на дома, то тази ингресия може да се разглежда като съвпад с дадената планета.

Ингресията като условен съвпад ще усили действието на наталния аспект, както беше казано за това в раздела “Влияние на наталните аспекти върху дирекционните”.

За силата на ингресията може да се каже следното:

 • най-силно действа ингресията на куспидата на дома в своя символичен знак (К2 – в Телец, К5 – в Лъв и т.н.);

 • ако в радикса планетата прави аспект към куспидата на дома, то ярко ще се провяват ингресиите в знака, който управлява тази планета.

Типът на събитието, настъпващо при ингресията зависи от три фактори:

 1. от характера на знака, в който куспидата прави ингресия;

 2. от дома, в който се намира планетата, управляваща този знак;

 3. от налания дом, в който настъпва ингресията.

Често, но не винаги в събитията участват и други домове, които управлява планетата, управляваща знака на ингресията. Не бива последната забележка да се възприема като шега. Случва се и така, че планетата управлява не само един дом.

Естествено, че домът, чиято куспида прави ингресия, не променя своето значение. Както беше казано в началото на раздела, събитието е свързано със значението на този дом. Но от няколко значения на дома се реализира това, което най-добре отговаря на тези три фактора.

Например: при преминаване на Асцендента от Козирог във Водолей рожденика ще стане много по-открит и по-контактен; по-ярко ще се изявява в кръга на своите приятели. С какво може да бъде свързана такава промяна? Това зависи от положението на планетата, управляваща знака на ингресията. Ако тя се намира в 7 дом, то разкриването на личността може да бъде предизвикано от любовта или нови приятелски връзки. Ако планетата се намира в 4 дом – от вътрешната хармонизация на атмосферата в дома. Ако е в 10 дома, от професионалния успех и от високата самооценка, и т.н. От този набор възможности окончателният избор ще помогне да се активизира този дом, в който е минала планетата.

Пример 1: ASC е на 10,50 Везни; директната ингресията в Скорпион е станала на 19,5 години и, съответно, по това време – ингресия на DSC в знака на Телец – запознанство с бъдещия съпруг, любов и брак.

Пример 2: На 15 години ингресия на К2 и К8 съответно в Стрелец и в Близнаци – болест.

Пример 3: Ингресия на К3 и К9 в знака на Овен и Везни на 24 години – преместване във връзка с нова работа, смяна на местоживеенето, обучение в нова специалност.

Пример 4: Ингресия на IC и MC в знака на Риби и Дева на 29 години – промени в дома и в работа; развод и смяна на работата.

Пример 5: Ингресия на К5 и К11 в знака на Близнаци и Стрелец на 22 години – раждане на дете и във връзка с това, промяна в бъдещите планове.

Пример 6: Ингресия на К6 и К12 в знака на Овен и Везни на 12 години – преминаване в друго училище и пътуване в родината на бащата в глухо северно село. Марс е в 3 дом, Венера в 12 дом.

Пример 7: Ингресия на К6 и К12 в знаците на Водолей и Лъв на 33,5 години – напускане на работа, където се е налагало да се ходи всеки ден и която отдавна е станала досадна. Тук явно се проявява прехода на К6 от Козирог във Водолей.

Събития и свързаните с тях домове, планети и аспекти

Когато се случва дадено събитие, се включват едновременно, като правило, няколко дома.

Пример 1: раждане на дете. Това събитие включва, като минимум, четири дома: Д5 – нашите деца, IC – промяна в семейството, Д2 – допълнителни материални и енергетични натоварвания, МС – промяна в статуса (стават родители). А за майката това е още събитие и по ASC – личния живот се е променил. По 6 дом – временно напускане на работа в отпуск по майчинство и промяна във всекидневните задължения. В женска карта вместо първи дом може да работи десети.

Пример 2: брак. В него винаги участва 7 дом. Но може да участва и 10 дом като сигнификатор на брака в картата на жена. В този случай 7 дом може въобще да не бъде задействан или да бъде само признак за официалната регистрация на брака. Ако любовта е започнала няколко години преди брака, то 5 дом няма да бъде включен. Освен това, ако съпрузите се събират да живеят заедно, трябва да участва и 4 дом. При този съпруг, който се премества ще бъде включен и 3 дом, а ако той се премества в друг град, съответно и 9 дом. При преместването на този съпруг в друга държава вместо 9 може да работи 12 дом. Ако брака забележимо променя имущественото положение на един от съпрузите, то в картата на последния ще работи и 2 дом. Ако във връзка с преместването той промени и работата си, ще бъде отбелязан и 6 дом. А ако млада жена напуска работа и живее на издръжка на съпруга си, то освен 6 дом, ще се включи и 8 дом.

От тези примери се вижда, че в сериозните събития участват няколко дома едновременно.

Какво означава дома да участва в събитията? Това означава, че се изпълнява поне едно от няколкото астрологични условия:

 1. Куспидата на дома прави права или обратна ингресия.

 2. Дирекционната куспида прави аспект с планетата или с лунния възел на радикса.

 3. Дирекционната планета прави аспект с куспидата.

 4. Лунният възел прави съвпад с куспидата.

По-долу се изброяват най-често случващите се събития. За всяко събитие се дават минимален брой домове, необходими да се случи то. Освен това е даден и набор от планети, които са длъжни да участва в съответните събития. При това за събитията е достатъчно поне една планета да прави аспект към върха на всеки дом. При което една и съща планета може да аспектира върховете на различни домове или планетите в тези домове – което е напълно достатъчно.

Какво означава да е необходимо участието на дома? Това означава, че:

 • когато има аспект или ингресия на куспидата на дома, е възможно събитието;

 • когато няма аспект или ингресия на куспидата на дома, събитието е невъзможно.

Какво означава, че аспектът на планетата е достатъчен? Това означава, че когато макар и една от изброените в списъка планети, прави аспект към куспидата на дома, събитието е възможно.

Кратък речник на събитията и свързаните с тях домове, планети и аспекти.

В таблицата, в колонката Домове се изброяват минимални съчетания на домовете, необходими за събитията. Такъв набор от домове са свързани със знака “+”. Тъй като за един тип събития са възможни различни съчетания, те са причислени чрез точка и запетая.

В колоната Планети са дадени планети, аспектите към които могат да дадат дадено събитие. Достатъчно е всеки дом от съответното съчетание на домовете да аспектира една планета, при това произволна от причислените в тази графа.

В колоната Аспекти са дадени аспектите, които трябва да прави планетата към куспидата на дома, за да настъпи дадено събитие. Със знака “+” се отбелязват хармоничните и творчески аспекти, със знака “–“ нехармонични и кармични. Съвпадът действа, както беше описано в раздела “Аспекти на дирекционните куспиди на домовете към планетите и дирекционните планети към куспидите на домовете”.

Събития

Домове

Планети

Аспекти

Любов

5+7

Венера, Луна, Слънце, Уран, Нептун, Плутон, в женска карта Марс

+/-

Брак

7+4;

7+10

или

7+4+3

Венера, Луна, Слънце, Нептун, в женска карта Марс, Юпитер

Сатурн

+/-

само +

Раждане на дете

5+4;

11+4;

5+10

Венера, Луна, Слънце, Нептун, Плутон, в женска карта Марс, Юпитер

+

Болест на дете

5+6

или

5+8

Луна, Сатурн, Марс, Уран, Нептун, Плутон

_

Смърт на дете

5+8

Сатурн, Марс, Уран,

Нептун, Плутон

Д5 –

Д8 +/-

Задгранично пътуване

9 или 12

Всички, освен Сатурн

+/-

Делово задгранично пътуване

9+8;

9+8+10;

12+10

Слънце, Юпитер, Марс, Уран, Плутон;

Сатурн

+/-

само +

Служебно задгранично пътуване

9+6;

9+10;

12+10

Слънце, Юпитер, Марс, Уран, Плутон;

Сатурн

+/-

само +

Преместване в пределите на града

3+4

Всички освен Венера

+/-

Преместване в друг град

9+6+4;

12+6+4

9+10+4

12+10+4

Слънце, Луна, Юпитер, Марс, Уран, Нептун, Плутон;

+/-

Емиграция

9+6+4;

12+6+4

Юпитер, Марс, Уран, Нептун, Плутон;

+/-

Пътуване с приятели в планината

10+3

10+9

Слънце+Уран;

Уран+Плутон

+/-

Завършване на учебно заведение

10+3

10+9

Слънце, Юпитер, планетата, управляваща професията

+

Постъпване в специално учебно заведение

10+3

10+9

Юпитер, Сатурн е планетата управляваща професията

+

Преместване на друга работа с повишение

6+10

Юпитер,

Плутон

Съвпад или +

+

Преместване на друга работа с по-висока заплата

6+2

10+2

Меркурий, Марс, Юпитер, Плутон

+

Преместване на по-перспективна работа

6+10

6+10+5;

6+10+1

Слънце, Марс, Уран, Юпитер, Плутон

Съвпад или +

Болест на рожденика

6+2;

12+2;

6+12+2

Всяка планета, освен Слънце

Болест с лечение в болница

12+2;

6+12+2

Всяка планета, освен Слънце и Юпитер

Остра или смъртно опасна Болест

6+2+8;

12+2+8;

6+12+2+8

Марс, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон

Д12 и Д6 –

Д8 +/-

Ще отбележим особеностите в анализа на 5 и 8 дом в женската карта. Ако при жена върху прогностичната година действа 8 дом, а приблизително след 1 година (от 7 до 10 месеца) се включва 5 дом, IC и 6 дом, и жената е в детеродна възраст, то прогнозираме раждане на дете, понеже едно от значенията на 8 дом е бременност.

Ако 8 дом продължава интензивно да действа и след раждането, са възможни следните варианти:

 • ако в картата на жена 1 година след раждането на дете дирекционната куспида на 5 дом образува съвпад или дисонансен аспект с планетата, която сама в радикса прави дисонансен аспект с разрушителна планета, намираща се в 8 дом, това може да даде смърт или тежка болест при новороденото;

 • ако дирекционната куспида на 5 дом образува, както и в предишния случай същия аспект, но разрушителната планета не е в 8 дом, това дава трудно раждане: Марс, Плутон – раздели, кръвотечения; Сатурн – трудно раждане.

Въпрос: Как да се различи в 5 дом любовта от раждането на дете?

Отговор: Нужно е да се види, кои домове работят в тази година:

 • любов – включен е 5 дом и DSC;

 • раждане – включен е 5 дом, IC и 6 дом, но не DSC.

Препоръки за работа със символичните дирекции

В резултат на многогодишна практика и изследвания, които се правят в Академията по Астрология, са избрани следните препоръки:

 1. Винаги да се започва с анализ на наталната карта, с обща оценка на човека, с това, как се проявява действието на планетите и домовете в неговия живот.

 2. При прогноза по метода на символичните дирекции следва да се започне с дирекция на върховете на домовете. Върховете на домовете са най-информативните фактори, техните аспекти са свързани с най-важните събития в живота на рожденика.

 3. Отначало вижте директните и обратни ингресии на куспидите.

 4. Второ, търсете съвпади на дирекционните куспиди с планети и възли и съвпади на дирекционни планети и възли с куспиди.

 5. Едва след това търсете други аспекти на дирекционните куспиди.

 6. !!! Обърнете се към своята интуиция и чуйте какво ви говори. И след това вървете нататък, за да потвърдите или да опровергаете своето интуитивно заключение. Но на всяка стъпка слушайте интуицията си и я проверявайте с логиката.

 7. Ако откриете ингресия или аспект, свързани с интересуващия ви отрязък от време, проанализирайте какъв аспект прави сигнификатора по това време със съответния дом в качеството на промисор или акцептор. Това ще ви помогне най-добре да видите характера на събитията.

 8. И едва тогава разгледайте дирекционните аспекти на планетите, управляващи тези домове.

 9. От всички аспекти отделете най-напред аспектите към планетите, с които е свързан управителя в радикса.

 10. След това задължително се върнете към наталната карта и проанализирайте как работят за рожденика този дом и родствените му домове. Оценете типа на проява на дома в живота на човека. За това отначало оценете типа човек като цяло, нивото на неговата активност и претенции.

 11. Аспектите на дирекционните планети към планетите на този етап може въобще да не се разглежда. Струва си да се анализират, само ако имате сериозни съмнения в това, какво събитие трябва да се случи.

 12. Не търсете в прогнозата това, което го няма в наталната карта. Например, ако в радикса няма указания за емиграция, то и най-добрите дирекции на планетите към 4, 9 или 12 дом ще дадат пътуване, може би работа зад граница, но не и емиграция.

 13. Ако предполагате някакво събитие, погледнете, още кои домове трябва да бъдат свързани с това събитие.

 14. След това проверете, потвърждава ли се събитието от аспектите или ингресиите на тези домове.

 15. След като се убедите, че събитията протичат според всички параметри, проверете, потвърждава ли се това и с други методи (например с транзити). Не забравяйте, че всяко важно събитие е длъжно да се потвърди от резултатите, най-малкото на три метода. Така че е нужно потвърждение, като минимум, от още два други астрологически метода.

 16. Другите дирекционни аспекти на планетите една към друга, освен тези, които са посочени в точки 5 и 6, може да не се разглеждат, нима имате излишно време.

 17. Ингресията на планетите може да се разглежда най-последователно, но многото значения (принцип, функция, роля) по-добре въобще да не се отчитат.

Всичко казано по-горе се отнася към тези случаи, когато Асцендента е ректифициран с точност до 1 0.

Ако не е възможно да се ректифицира наталната карта, а е необходимо да се направи прогноза? В такъв случай разгледайте аспектите на планетите една към друга и към възлите, а също ингресията на планетите.

 • ако неточността във времето е от порядък на няколко градуса и върховете на домовете не променят знаците си в пределите на интервала на неточността, то може вместо куспидите на домовете отначало да се анализират дирекциите (аспекти и ингресии) на сигнификаторите на домовете, а след това дирекцията на управителя на дома. И след това направете всичко, което е казано по-горе, започвайки с точка 11 до точка 15. Но в този случай за определяне на събитията е необходимо да се намерят няколко указания за едно и също събитие. Всеки аспект и всяка ингресия – това е едно указание.

 • Ако неточността във времето е голяма, тогава разгледайте всяка планета като сигнификатор на своите теми (Слънце – баща, мъж и 5 дом и т.н.).

 • Ако неточността във времето е повече от 2 часа, ще се наложи да се изключат дирекциите на Луната, защото тя ще избяга повече от 1 0.

 • Ако неточността във времето е повече от 12 часа, ще възникнат проблеми с Меркурий и Венера: ще бъде необходимо да се види тяхната скорост.

Въобще, преди да започнете прогнозата е необходимо както следва да се ректифицира картата, макар и с метода на символичните дирекции.

Пример 1А: Картата е ректифицирана: въпрос:”Кога ще се омъжа?”

 1. Разглежда се година след година ингресията на СД DSC (или МС) и аспектите към планетите, даващи брак.

 2. Избирайки възможните години, анализираме аспектите на Слънцето и Венера (сигнификаторите за брак в женска карта).

 3. След това, ако не намерим потвърждение при втората стъпка, гледаме управителя на 7 и 10 дом. Ако има потвърждение в т. 2, може да се прескочи т. 3 и да се продължи.

 4. Разглеждаме аспектите на 4 дом и неговия сигнификатор – Луна.

 5. Гледаме в радикса, възможен ли е въобще брак при тази жена.

 6. Разглеждаме други методи, които потвърждават или не брака в този момент.

Пример 1Б: Картата е ректифицирана. Въпрос:”Кога ще се оженя?”

В даденият случай в качеството на сигнификатор на брака се разглеждат Луна и Венера. Останалите точки на анализа остават същите, като при женската карта.

Пример 2: Картата е неректифицирана. Същия въпрос. Ректифицираме картата и преминаваме към процедурите, описани по-горе.

Пример 3: Не може да се ректифицира картата. Преминаваме към другите методи на прогноза. Получавайки възможната година за брак, отново се обръщаме към символичните дирекции, анализираме дирекциите на Венера, Луната (ако неточността във времето не е много голяма), Слънце и Марс. Първо разглеждаме техните взаимни дирекции, а след това дирекциите към възлите и другите планети. По такъв начин можем да получим потвърждение или опровержение на получения резултат.

Например: СД Сатурн тази година прави опозиция с наталната Луна или към наталното Слънце. Брака се отменя. Но това може да бъде указание за нещастие с майката тази година, когато е и брака. В този случай прилагаме други методи и гледаме каква информация ни дават и т.н.

Пример 4: Картата е ректифицирана. Въпрос: ”Какво ще ми се случи следващата година?”

 1. Разглеждаме дирекциите на всички куспиди за тази година и следващата (за да се отчете орбиса).

 2. Отделяме тези домове, които имат силни дирекции.

 3. Проверяваме всеки от тези домове по схемата на Пример 1. Не забравяйте, че в течение на една година могат да се случат две събития. Например, любов (7 дом) и преместване (3 + 4 дом) не означава непременно брак. Това може да бъде отделно любов, отделно преместване, но не при мъжа, а просто в друго жилище. Така че е необходимо да се търси сериозно потвърждение на каквото и да е събитие.

М.Левин, Т.Митяева, В.Тищенко

Превод: Нели Тотева