На всеки аспект съответстват определени ключови думи, като следва да се вземат под внимание и конкретните планетни принципи според двойката участващи в аспекта планети.

Съвпад – “Аз съм”
Планетно съответствие – Слънце.
Принцип на контакта, новото начало; воля, активиране, струпване на енергия; но и – самодостатъчност, самота.
Духовна цел – манифестация на творческата сила.

Опозиция – “Аз те опознавам”
Планетно съответствие – Луна.
Принцип на осъзнаването, полярността, двойнствеността, партньорството; чувство; опознаване на съзидателния потенциал, осъзнат сблъсък.
Духовна цел – хармонично съюзяване на противоположностите на по-високо стъпало (сатурнова характеристика според Мертц).

Тригон – “Работим творчески /заедно/”
Планетно съответствие – Юпитер.
Разширяване на светогледа, съзидателна интеграция на участващите планетни сили; талант, който се използва креативно, за творческо развитие. Изкушение от лекотата и комфорта.
Духовна цел – активно творческо обединение на енергиите (според Мертц – също юпитерова характеристика).

Квадратура – “Трябва да се справим с това”
Планетно съответствие – Сатурн.
Защита чрез структура, предизвикателство и необходимост от конструктивно взаимодействие между двойката участващи в аспекта планетни сили; при проблем с интеграцията – взаимно “изцеждане” и потискане, блокада.
Духовна цел – чрез позитивно мислене и конструктивни действия да се създаде усещане за увереност и продуктивност, без ограничаване и потискане (според Мертц – марсова характеристика).

Квинтил – “Решавам сам”
Планетно съответствие – Земя.
Елемент – етер.
Трансформация чрез познание или прошката, медитация и концентрация върху същественото, осъзнато битие.
Духовна цел – да се използват съответните планетни сили без натиск и усещане за крайна необходимост, с цел да опознаем душата си като интегрална част от Абсолюта.

Секстил – “Креативни сме”
Планетно съответствие – Венера.
Хармонията определя усещането за живот. Планетните сили взаимно се стимулират и допълват по лек и приятен начин.
Духовна цел – грижливо да се развиват и използват предоставените от аспекта възможности и потенциални способности (според Мертц също отговаря на Венера).

Септил – “Съдбата решава вместо нас”
Планетно съответствие – Плутон.
Криза в процеса на развитие, необходимост и/или готовност към дълбока трансформация; влияние на колективния авторитет; двойката планетни сили в своята изява следва усещането за вътрешна необходимост.
Духовна цел – да се добие разбиране на необходимостта от промяна и преминаване от несъществено към съществено, дори ако тази промяна изглежда принудителна.

Полуквадрат, сескиквадрат – “Трябва да преодолеем всички структури”
Планетно съответствие – Уран.
Връзката между включените в аспекта двойка планетни сили се манифестира стихийно, спорадично, има усещане за напрежение, тревожност, което отново и отново ни провокира да търсим нови насоки и начини за изява и ни призовава към отказ от съществуващото статукво чрез издигане над общоприетите норми и ограничения.
Духовна цел – не само да се разруши съществуващото статукво, а да се изгради и нова, по-добра реалност.

Новил – “Търсим съвършенството”
Планетно съответствие – Нептун.
Съдба и предопределеност са характерните ключови думи за този аспект. В контекста на този аспект става дума за субективно развитие на душата посредством интеграция на участващите в аспекта планетни сили.
Духовна цел – да съумеем да видим връзката между индивидуалното ядро и свръхличното, да разберем кое е същественото в живота, да въплътим усещането за смисъл в реалността и да изживеем съдбата си, без да бягаме от действителността с присъщите й ограничения и задължения.

Полусекстил – “Правим го заради другите”
Планетно съответствие – Меркурий.
Развитие и интеграция на нов съзнателен център.
Духовна цел – да се обърне внимание на развиващото се взаимодействие между двойката планетни сили (според Мертц – уранова характеристика, същият споменава за “confinis”, тоест ограничаване посредством полусекстил, и го счита по-скоро за проблематичен).

Квинконкс (3:5) – “Трябва да добием яснота относно нашите задачи”
Нумерологичната символика 3:5 се свързва с влиянието на Марс. Енергичен тласък посредством включване на участващите в аспекта двойка планетни сили.
Осъзнато и ясно да се идентифицира и осмисли дадена тема, отношение, модел или събитие. Изискване за зрялост.
Духовна цел – с оглед влиянието на всички външни условия и вътрешноприсъщи форми в даден момент да не забравяме, че човек винаги запазва свободата си, за да се опознае като Бог-Творец на собствения си живот във всеки един момент от вечното “тук и сега”.

При отчитане на аспектите в хороскопа следва да се обърне внимание на т.нар. изолирани планети и на планетните конфигурации. При конфигурациите се отчитат доминиращото качество (фиксирано, кардинално, мутабелно), стихията, символиката на включените в аспектната фигура планети и, разбира се, принципът на действие на участващите в конфигурацията аспекти.
Особено внимание се обръща и на вида аспект – десен или ляв, растящ или намаляващ, в апликация или сепарация, а също така коя планета доминира или се явява фокусна (или двойка планети в някои видове конфигурации). Съществено значение има и последователността на планетите и други астро точки в хороскопа, като се вземе за референтна точка Асцендентът (детайлно разгледана от Дьоберайнер).

Разбира се, трябва да изясним за себе си употребата на какви аспекти – мажорни и минорни – ни дава добри практически резултати, което определя и нейната целесъобразност.
Както вече споменах, в древността астролозите не са използвали други аспекти освен птолемеевите – съвпад, секстил, тригон, квадрат и опозиция. В днешни времена в хорарната астрология широко се използва същото класическо правило относно аспектите.

За всички онези, които търсят по-многопластово и многоизмерно тълкуване на заложения в хороскопа потенциал, е уместна /и дори препоръчителна/ употребата на всички видове минорни аспекти, наред с антисии, паралели и контрапаралели.
Наред с широко използваните в астропсихологията аспекти квинконкс, полусекстил и полуквадрат (в допълнение към мажорните) в езотеричната астрология голямо сериозно внимание се обръща и на тълкуването на аспектите квинтил, септил и новил. Естествено, в такива случаи следва да се спазват по-тесни орбиси – не повече от 1 или максимум 1,5 градуса.

За всички, които започват първите си стъпки в астрологията, е препоръчително да се работи с по-малко /мажорни/ аспекти, с цел да се избегнат характерните за това ниво хаос и объркване. Впоследствие, след като сме се научили да бъдем достатъчно скептични и избирателни и да не приемаме всичко за чиста монета, можем да поекспериментираме и с някои от съществуващите алтернативи за многопластово тълкуване на хороскопа, след като сме се научили да постигаме оптимални резултати с минимум подръчни средства, респ. астро фактори.

Лилия Тодорова ©
Използвана литература в частта за тълкуването на аспектите – Вулфинг ван Роор.

Advertisements